Úvod

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Pomůžu vám s prodejem nemovitosti

Najdu kup­ce pro vaši nemo­vi­tost a hlad­ce vás pro­ve­du pro­de­jem.

Pro­dej­te svou nemo­vi­tost ve spo­lu­prá­ci s důvě­ry­hod­nou mak­léř­kou, kte­rá se o všech­no posta­rá. Jsem cer­ti­fi­ko­va­ná rea­lit­ní mak­léř­ka a své prá­ci se věnu­ju na 100 %. Prá­ce pro mě kon­čí až ve chví­li, kdy je kli­ent spo­ko­je­ný. O tom se může­te sami pře­svěd­čit v refe­ren­cích. I pro vás ráda zajis­tím kom­plex­ní služ­by na klíč.

Pře­čtě­te si, jak celá spo­lu­prá­ce se mnou pro­bí­há.

Využijte zázemí a know-how největšího poskytovatele realitních služeb na světě

Své jmé­no jsem spo­ji­la se znač­kou RE/MAX, kte­rá je nej­vět­ším posky­to­va­te­lem rea­lit­ních slu­žeb na svě­tě. A výhod toho­to záze­mí může­te díky mně vyu­žít také. Mám tak pří­stup nejen k dlou­ho­le­té­mu know-how, ale také k širo­ké data­bá­zi poten­ci­ál­ních kupců.

Chci pro­dat nemovitost

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Prodám vaši nemovitost rychle a za nejvyšší nabízenou tržní cenu

Chce­te pro­dat nemo­vi­tost v Pra­ze? Nechce­te s pro­dej­ní­mi por­tá­ly a pro­hlíd­ka­mi trá­vit dny i noci? Svěř­te nabíd­ku mně a pro­dej­te svou nemo­vi­tost rych­le, bez sta­ros­tí a za nej­vyš­ší mož­nou cenu.

Postarám se o všechno potřebné, s podporou dalších profesionálů

Při PRODEJI NEMOVITOSTI spo­lu­pra­cu­ju s dal­ší­mi osvěd­če­ný­mi pro­fe­si­o­ná­ly z oboru.

Provedu vás bezpečně i koupí nové nemovitosti

Pomo­hu vám také s náku­pem. KOUPĚ NEMOVITOSTI je pro vět­ši­nu kli­en­tů život­ní trans­ak­ce, kte­rou pro­ve­dou jed­nou či dva­krát za život.

Na co si dát pozor a o co se zají­mat při kou­pi bytu? 

Pře­čte­te si, na co si dát pozor a co si při zva­žo­vá­ní kou­pě bytu ohlídat.

Chci kou­pit nemovitost

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Poradím vám, jak bezpečně pronajmout nemovitost, kterou vlastníte

Pře­mýš­lí­te o PRONÁJMU své­ho bytu nebo domu? Chce­te mít sluš­né a dob­ře pla­tí­cí nájem­ní­ky? I s tím vám ráda pomůžu.

Pora­dím vám také s pří­pra­vou bytu/domu k pro­nájmu. Je důle­ži­té, aby nabíd­ka oslo­vi­la správ­nou cílo­vou sku­pi­nu. Pomůžu vám s nasta­ve­ním trž­ní­ho nájem­né­ho a vysvět­lím vám, jak je to s poplat­ky pod­le občan­ské­ho zákoníku.

Dal­ší informace

Chci pro­najmout svou nemovitost