Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ode­slá­ním for­mu­lá­ře či kon­tak­to­vá­ním udě­lu­ji v sou­la­du se zák. č. 101/2000 Sb., o ochra­ně osob­ních úda­jů, v plat­ném zně­ní sou­hlas, aby Šár­ka Sabo­vá, kte­rá na zákla­dě ŽL pra­cu­je pro spo­leč­nost TOP REALITY SERVIS, s.r.o., pod­ni­ka­jí­cí pod obchod­ní znač­kou RE/MAX Alfa, zpra­co­vá­va­la a archi­vo­va­la mé osob­ní úda­je a sou­hla­sím, že mnou ode­sla­né osob­ní úda­je budou zpra­co­vá­ny za úče­lem zpět­né­ho kon­tak­to­vá­ní, vytvo­ře­ní obchod­ní nabíd­ky a násled­né­ho kontaktu.

Sou­hlas udě­lu­ji Šár­ce Sabo­vé, IČ 01766023, fyzic­ká oso­ba pod­ni­ka­jí­cí dle živ­nos­ten­ské­ho záko­na neza­psa­ná v obchod­ním rejstří­ku, se síd­lem Pra­ha — Hor­ní Měcho­lu­py, Nad pře­hra­dou 404, PSČ 10900, TOP REALITY SERVIS, s.r.o., IČ: 241 93 844 se síd­lem Spá­le­ná 97/29, Pra­ha 1, jež je zapsa­ná v obchod­ním rejstří­ku vede­né­ho Měst­ským sou­dem v Pra­ze oddíl C, vlož­ka 187436, zaměst­nan­cům této spo­leč­nos­ti, fyzic­kým oso­bám pod­ni­ka­te­lům, kte­ří pod­ni­ka­jí pod obchod­ní znač­kou RE/MAX či dopo­ru­če­ným doda­va­te­lům spo­leč­nos­ti TOP REALITY SERVIS, s.r.o., se kte­rý­mi spo­leč­nost TOP REALITY SERVIS, s.r.o. spo­lu­pra­cu­je za úče­lem spl­ně­ní poža­dav­ků, kvů­li kte­rým vás kon­tak­tu­ji. Např. hypo­téč­ní mak­léř­ka Ing. Tere­za Pecá­ko­vá, za úče­lem zajiš­tě­ní finan­co­vá­ní kou­pě nemo­vi­tos­ti, foto­graf za úče­lem vyfo­to­gra­fo­vá­ní nabí­ze­né nemo­vi­tos­ti, kame­ra­man za úče­lem nato­če­ní pro­mo videa nabí­ze­né nemo­vi­tos­ti, odhad­ce za úče­lem zpra­co­vá­ní odha­du nemo­vi­tos­ti, účet­ní za úče­lem zpra­co­vá­ní daňo­vé­ho při­zná­ní k dani z naby­tí nemo­vi­tos­ti či dani z nemo­vi­tos­ti even­tu­ál­ně dal­ší doda­va­te­lé, jejichž služ­by mám zájem využít.

Tech­nic­ký způ­sob zpra­co­vá­ní dat
Vaše osob­ní úda­je ode­sla­né pro­střed­nic­tvím kon­takt­ní­ho for­mu­lá­ře jsou ulo­že­né v CRM sys­té­mu Busi­ness Boos­ter, kte­rý je pro­vo­zo­va­ný spo­leč­nos­tí Expan­zia s.r.o., IČ: 24760111.

Ten­to sou­hlas je udě­len pro všech­ny úda­je uve­de­né ve for­mu­lá­ři, a to na dobu neu­r­či­tou. Udě­le­ní sou­hla­su je dob­ro­vol­né a jsem infor­mo­ván, že svůj sou­hlas mohu kdy­ko­li odvo­lat, žádat o vysvět­le­ní, dopl­ně­ní, opra­vu, a to pro­střed­nic­tvím násle­du­jí­cí­ho formuláře.