Reference — co o mně říkají mí klienti

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Dělám práci, která mě baví a dělám ji s nadšením.

Mým nejsilnějším hnacím motorem je spokojenost mých klientů.

A největší odměnou, když se klienti o svou zkušenost podělí s ostatními.

 

DĚKUJI.

Rena­ta Kábr­to­vá, prodávající

PRODEJ (pro­dá­va­jí­cí i kupující)

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

“Váže­ní, pokud hle­dá­te služ­bu rea­lit­ní­ho mak­lé­ře, resp. mak­léř­ky pro jaký­ko­liv výkon s tou­to pro­fe­sí sou­vi­se­jí­cí, tak dopo­ru­ču­ji paní Šár­ku Sabo­vou . S tou­to dámou jsem měl co k do čině­ní jed­nak v rám­ci odha­dů pro úko­ny v rám­ci dědic­ké­ho říze­ní a jed­nak v rám­ci pro­de­je nemo­vi­tos­ti — rekre­ač­ní cha­ta. Bez jaké­ho­ko­liv drbá­ní pod bra­dič­kou je paní mak­léř­ka doo­prav­dy vel­ký pro­fe­si­o­nál, kte­rá se o vše, co je spo­je­no s pro­de­jem, posta­rá od A do Z. Veš­ke­ré smluv­ní pod­kla­dy, úko­ny s kata­strem, advokáty,.…spolehlivě při­pra­vi­la a rea­li­zo­va­la až do spo­leč­né­ho pře­dá­ní cha­ty nové­mu maji­te­li. Za toto vše děku­ji nejen já, ale i můj bra­tr.” Milan Jan­da

“S paní mak­léř­kou jsme se setka­li při kou­pi rodin­né­ho domu. Zastu­po­va­la pro­dá­va­jí­cí. Jed­na­la s pro­fe­si­o­nál­ním nad­hle­dem zku­še­né­ho rea­lit­ní­ho mak­lé­ře. Vel­mi oce­ňu­ji její seri­óz­ní pří­stup a zna­lost všech kro­ků i úska­lí celé­ho pro­ce­su kou­pě nemo­vi­tos­ti.“Tere­za Kratochvílová

“Chtěl bych podě­ko­vat paní Sabo­vé za skvě­lou spo­lu­prá­ci, pro­fe­si­o­nál­ní pří­stup k nám i kupu­jí­cím. Její sna­hu zajis­tit vše k pro­de­ji nemo­vi­tos­ti, včet­ně zaři­zo­vá­ní dokla­dů na úřa­dech. Ze své zku­še­nos­ti mohu jenom dopo­ru­čit.“Miloš Janá­ček

“Pro­ces kou­pě nemo­vi­tos­ti může být pro nezna­lé­ho kupu­jí­cí­ho, jako jsem byl já, občas stre­su­jí­cí a zma­teč­ný, paní Sabo­vá mi ale naštěs­tí vždy poda­la pomoc­nou ruku, byl jsem klid­něj­ší s vědo­mím, že pokud by se obje­vil jaký­ko­liv závaž­něj­ší pro­blém, tak se poku­sí udě­lat maxi­mum pro to, aby mi ho pomoh­la vyře­šit. Paní Sabo­vou bych v budouc­nu vře­le dopo­ru­čil kaž­dé­mu, kdo bude chtít vyře­šit svůj pro­blém s byd­le­ním.“Matin Kon­čol

“Paní Sabo­vá byla po celou dobu pro­de­je domu napros­to skvě­lá a pří­jem­ná. Na kaž­dou otáz­ku nám odpo­vě­dě­la buď­to hned, nebo nám doda­teč­né infor­ma­ce posla­la během pár dnů. Všech­no ochot­ně vysvět­li­la a zaří­di­la, a vždy nám vyšla vstříc. I když se vyskyt­lo něko­lik pro­blé­mů, paní mak­léř­ka zare­a­go­va­la výbor­ně a se vším nám pomoh­la. Celý pro­ces nám vel­mi uleh­či­la. Paní Sabo­vé moc děku­ji a roz­hod­ně ji můžu dopo­ru­čit.“Jit­ka Lokšová

“Pro­dá­va­li jsme prv­ní nemo­vi­tost se stra­chem, zda něko­mu nena­le­tí­me a jsem moc ráda, že jsem věři­la recen­zím u paní Sabo­vé, pro­to­že nás oprav­du nezkla­ma­la a ani na oka­mžik nám neby­lo líto zapla­ce­né pro­vi­ze, jeli­kož nám vyšla maxi­mál­ně vstříc i z hle­dis­ka času. Zaří­di­la nám vše, včet­ně pro­fi foce­ní a desig­nér­ky a byt jsme za sluš­nou cenu pro­da­li během 14 dnů. Vel­mi rádi se na ní obrá­tí­me i s dal­ší nemo­vi­tos­tí, bylo nám veli­kou ctí potkat sluš­né­ho, lid­ské­ho a féro­vé­ho mak­lé­ře. Děku­je­me“Adri­a­na Málková

“Paní Sabo­vá nám pro­dá­va­la byt na praž­ském Pro­seku. Komu­ni­ka­ce na jed­nič­ku, vždy nás infor­mo­va­la, co za kro­ky bude násle­do­vat, vše oko­lo zaří­di­la a obě­ha­la. Moc děku­je­me a dopo­ru­ču­je­me!“Pet­ra Hušková

“Paní Sabo­vá je inte­li­gent­ní, peč­li­vá, sys­te­ma­tic­ká, věc­ná, spo­leh­li­vá, vstříc­ná, ochot­ná, komu­ni­ka­tiv­ní a tudíž vel­mi schop­ná mak­léř­ka, navíc stá­le milá a v pozi­tiv­ní nála­dě, má vel­mi pří­jem­né, důvě­ry­hod­né a korekt­ní vystu­po­vá­ní na obě stra­ny. Spo­lu­prá­ce s ní byla osvě­žu­jí­cí, efek­tiv­ní a plod­ná. Kva­li­ta a pro­fe­si­o­na­li­ta slu­žeb, kte­ré zajiš­ťu­je, mají vyso­ký stan­dard, v mém pří­pa­dě při pro­de­ji bytu počí­na­je vlast­ním ini­ci­a­tiv­ním terén­ním prů­zku­mem loka­li­ty, oslo­ve­ním širo­ké­ho okru­hu poten­ci­ál­ních kup­ců, kte­ré­ho bych svý­mi vlast­ní­mi sila­mi nikdy nedo­cí­li­la, s vyu­ži­tím vari­a­bil­ních mož­nos­tí inzer­ce (rea­lit­ní ser­ve­ry, soci­ál­ní sítě, letá­ky, plach­ta apod.), pre­ze­ta­ce bytu (byto­vý design, pro­fi foto a video) a dal­ší kom­plex­ní ser­vis. Záro­veň byla paní Sabo­vá časo­vě znač­ně ope­ra­tiv­ní a dostup­ná, také důsled­ně zjiš­ťo­va­la a pře­dá­va­la odpo­vě­di na dota­zy kupu­jí­cích zájem­ců a celý pro­dej pro­bě­hl nad oče­ká­vá­ní rych­le a hlad­ce. Dále mi zejmé­na vyho­vo­val pro­dej for­mou auk­ce díky své transpa­rent­nos­ti a pře­dem daným pra­vi­dlům, výsled­ná kup­ní cena význam­ně pře­vý­ši­la můj původ­ní úmy­sl i po ode­čte­ní pro­vi­ze za zpro­střed­ko­vá­ní. Paní Sabo­vou mohu jen dopo­ru­čit, pros­tě má jed­no­znač­ně úro­veň a nasta­vu­je lať­ku ve své bran­ži hod­ně vyso­ko. Nemo­hu jinak než jme­no­vat super­la­ti­vy, ukáz­ko­vá spo­lu­prá­ce s ní mi byla potě­še­ním a děku­ji!“Ing. Moni­ka Poulová

“Paní mak­léř­ka odved­la pro­fe­si­o­nál­ní prá­ci. Zaří­di­la vše potřeb­né a mno­hé navíc. Na její prá­ci je vidět vyso­ké osob­ní nasa­ze­ní. Při pří­pad­ném dal­ším pro­de­ji s ní rád budu zno­vu spo­lu­pra­co­vat.”Patrik Jásek

“S paní mak­léř­kou byl pro­dej nemo­vi­tos­ti od začát­ku do kon­ce v pod­sta­tě pro­cház­kou růžo­vým sadem. Vlast­ně na našich “bed­rech” zůstal jen ten začá­tek a konec. Zdár­ný konec. A to je pro nás, jako kli­en­ty, to pod­stat­né. Víme ovšem, že mezi tím bylo potře­ba uči­nit mra­ky prá­ce a té se paní Šár­ka Sabo­vá zhos­ti­la s plným nasa­ze­ním, peč­li­vos­tí a s vždy vstříc­ným, milým a napros­to bez­pro­blé­mo­vým pří­stu­pem. Děku­je­me za korekt­ní služ­bu a výbor­nou spo­lu­prá­ci.”Pavel Fráňa

Dob­rý den,
chtě­la bych Vám podě­ko­vat za napros­to pro­fe­si­o­nál­ně odve­de­nou prá­ci při pro­de­ji bytu. Vždy jste mi byla k dis­po­zi­ci radou a ochot­ným vyří­ze­ním vše­ho potřeb­né­ho. Hlav­ně chci také podě­ko­vat za lid­ské cho­va­ní.Iva­na Nešporová

Pani Sabo­va byla napros­to uza­s­na v pru­be­hu cele transka­ce. Obdi­vu­ji jeji trpe­li­vost a pro­fe­si­o­na­li­tu, nena­cha­zim sebe­mensi vyt­ku. Jes­te jed­nou vel­mi deku­ji za priklad­nou a uspes­nou spo­lu­pra­ci. Michal Gond­kov­ský

Ze spo­lu­prá­ce se Šár­kou Sabo­vou jsem byl mile pře­kva­pe­ný. Zača­lo to už nace­ně­ním bytu a vysvět­le­ním situ­a­ce na trhu nemo­vi­tos­tí. Zjis­ti­la si maxi­mum infor­ma­cí o bytě, druž­stvu a loka­li­tě. Pora­di­la mi také jaké udě­lat v bytě úpra­vy, abych za byt dostal, co nej­víc peněz. Dále jsem byl mile pře­kva­pe­ný z homesta­gin­gu, po kte­rém půso­bil byt útul­ně jako z kata­lo­gu. Pre­zen­ta­ce bytu byla skvě­lá — pro­fe­si­o­nál­ní fot­ky a video­pro­hlíd­ka, kte­rá zahr­no­va­la kro­mě bytu i sezná­me­ní s oko­lím. K tomu bez­chyb­ný, pou­ta­vý a přes­ně vysti­hu­jí­cí popis bytu. Nechy­běl ani půdo­rys. Kro­mě stan­dard­ní inzer­ce na všech význam­ných rea­lit­ních ser­ve­rech, inze­ro­va­la i na face­boo­ku, you­tu­be, vyvě­si­la v okně bytu pro­dej­ní plach­tu a roz­ná­še­la tiš­tě­né letá­ky po oko­lí, aby se o pro­de­ji mého bytu dově­dě­lo co nej­víc lidí. Dostá­val jsem pra­vi­del­ně kaž­dý týden podrob­ný report, kde bylo vidět kolik lidí inzer­ci shlédlo, co s nemo­vi­tos­tí děla­la, jaké jsou kon­ku­renč­ní nabíd­ky, infor­ma­ce o pro­hlíd­kách a plán na dal­ší týden. Pro­dej pro­bě­hl for­mou auk­ce a pro­dej­ní cena byla vyš­ší než inze­ro­va­ná. Veš­ke­ré smlou­vy vyře­ši­la k mé plné spo­ko­je­nos­ti, včet­ně pře­vo­du elektři­ny a ply­nu. V pod­sta­tě ji sta­či­lo jen pře­dat klí­če od bytu a pak při­jít k pod­pi­su smluv. Šár­ka je pro­fe­si­o­nál­ní mak­léř­ka, spo­leh­li­vá, zod­po­věd­ná a důvě­ry­hod­ná. Rád ji dopo­ru­čím svým zná­mým.Roman Char­vát

 

S paní Sabo­vou byla spo­lu­prá­ce veli­ce efek­tiv­ní. Schůz­ky byly plod­né a vše se řeši­lo rych­le a účel­ně, aby vše spě­lo k prodeji/odkupu nemo­vi­tos­ti. Mak­léř­ka byla vstříc­ná, na schůz­ky dora­zi­la vždy včas. Když se z naší stra­ny nepo­da­ři­lo ode­slat z účtu pení­ze na zálo­hu maji­te­li nemo­vi­tos­ti, nepa­ni­ka­ři­la a vysvět­li­la pro­blém dru­hé stra­ně. S klid­ným svě­do­mím paní Sabo­vou dopo­ru­ču­ji, po jiných rea­lit­ních zku­še­nos­tech (špat­ných s jinouRK) jde o vel­ký roz­díl v kva­li­tě DO PLUSU.Milan Zou­lek

 

Paní mak­léř­ka vše odbor­ně vysvět­li­la, byt per­fekt­ně před­sta­vi­la a ve všem nám vyšla vstříc. Byli jsme vel­mi spo­ko­je­ni.Micha­e­la Málková

Mak­léř­ka byla vel­mi pro­fe­si­o­nál­ní a lid­ská záro­veň. Vní­mám mak­léř­ku jako vel­mi kom­pe­tent­ní, celým pro­ce­sem pro­de­je nás pro­ved­la hlad­ce s vyso­kou mírou časo­vé fle­xi­bi­li­ty a ocho­tou k řadě změn, kte­ré byly jed­not­li­vý­mi stra­na­mi poža­do­vá­ny. Sama ochot­ně zaří­di­la mno­ho kro­ků s pro­de­jem spo­je­ných čímž jak stra­ně pro­dá­va­jí­cí tak kupu­jí­cí ušet­ři­la čas i sta­ros­ti. Služ­by paní Sabo­vé vní­mám jako vel­mi kvalitní.Mgr. Iva­na Kocandová

Bez­pro­blé­mo­vá komu­ni­ka­ce, vstříc­né jed­ná­ní, pro­fe­si­o­na­li­ta.Robert Jan­da

 

______________

PRONÁJEM

“Rych­lé jed­ná­ní, pro­ak­tiv­ní pří­stup, ocho­ta!“Miroslav Suchár

“Pro­fe­si­o­nál­ní pří­stup, vstříc­nost, spo­leh­li­vost, rych­lé jed­ná­ní!“Petr Nava­ra

“Spo­lu­prá­ci s rea­lit­ní mak­léř­ku Šár­ku Sabo­vou hod­no­tí­me vel­mi klad­ně a doporučujeme.Paní Sabo­vá nám pomoh­la najít nové nájem­ní­ky do men­ší­ho bytu v Pra­ze. Všech­ny kro­ky rea­li­za­ce pro­nájmu bytu mám pře­dem dosta­teč­ně vysvět­li­la, postup a daný har­mo­no­gram byl násled­ně dodržen.Inzerát pro pro­ná­jem bytu byl per­fekt­ně zpra­co­ván a dopl­něn pro­fe­si­o­nál­ní­mi foto­gra­fie­mi. Neu­stá­le jsem měli od mak­léř­ky infor­ma­ce o aktu­ál­ním dění a násled­ných kro­cích. S nový­mi nájem­ní­ky jsme měli brzy pode­psa­nou rezer­vač­ní a násled­ně i nájem­ní smlou­vu. Mak­léř­ka zpro­střed­ko­va­la též pře­vod ply­nu a elektři­ny na nové nájemce.Oceňujeme pří­jem­né vstříc­né jed­ná­ní, spo­leh­li­vost, pro­fe­si­o­na­li­tu a skvě­lé služ­by za dobrou cenu.“Pet­ra Bartáková

“Rád bych tou­to ces­tou podě­ko­val paní Sabo­vé za dob­ře odve­de­nou prá­ci při pro­nájmu mého bytu v troš­ku slo­ži­těj­ší době.
Díky za její trpě­li­vost při hle­dá­ní ide­ál­ní­ho nájem­ní­ka a dobrou při­pra­ve­nost na všech­ny otaz­ky poten­ci­o­nál­ních nájem­ní­ků i mé.“Jan Kul­há­nek

“Výbor­ná kva­li­ta, milá a pří­jem­ná paní mak­léř­ka Šár­ka Sabo­vá. Byli jsme s ní spo­ko­je­ni.“Svitla­na Fadieieva

“Také bych Vám chtěl ješ­tě jed­nou podě­ko­vat za Váš pro­fe­si­o­nál­ní pří­stup a pomoc se vším potřeb­ným při sjed­ná­ní nájmu mého bytu! Moc si toho vážím a ješ­tě jed­nou za vše od srd­ce deku­ji.“Petr Lako­mý

“Vel­mi pro­fe­si­o­nál­ní jed­ná­ní, napros­to bez pro­blé­mu. Dopo­ru­ču­ji všem.“Petr Sklá­dal

“Vel­mi děku­ji paní Šár­ce Sabo­vé DiS. za její pro­fe­si­o­nál­ní pří­stup. Spo­lu­prá­ce s ní byla na vyso­ké úrov­ni, takt­ní a spo­leh­li­vá. Všech­na jed­ná­ní pro­bí­ha­la bez jaké­ko­liv kom­pli­ka­ce, vždy peč­li­vě při­pra­ve­na a ochot­na zod­po­vě­dět kla­de­né dota­zy. Děku­ji“PhDr. Jit­ka Plíšková

“S paní Šár­kou Sabo­vou jsem spo­lu­pra­co­val při pro­nájmu bytu v Hor­ních Měcho­lu­pech. Málo­kdy jsem se setkal s tak­to skvě­lým a pro­fe­si­o­nál­ním pří­stu­pem. Paní Sabo­vá měla vždy vše per­fekt­ně při­pra­ve­no, dosta­teč­ně dopře­du spe­ci­fi­ko­va­la dal­ší postup a podá­va­la vždy rele­vant­ní a podrob­né infor­ma­ce. A co je vel­mi důle­ži­té vždy dodr­že­la všech­ny dohody.Díky její per­fekt­ní prá­ci pro­běh­lo jed­ná­ní o pro­nájmu rych­le a efek­tiv­ně. Její služ­by vře­le dopo­ru­ču­ji.”Jiří Krej­nic­ký

“Paní Sabo­vá byla milá, vstříc­ná a ochot­ná. Když jsem si potře­bo­va­la něco potvr­dit nebo, něco ješ­tě ujas­nit, vždy mi zved­la tele­fon nebo hned odpo­vě­dě­la na email. Moc se mi líbi­lo, že vždy for­mou SMS ješ­tě při­po­mí­na­la datum a čas schůz­ky. Za mě je to oprav­du pro­fe­si­o­nál. Můžu jen dopo­ru­čit.”Kris­tý­na Vokurková

“Pro­fe­si­o­nál­ní pří­stup a spo­leh­li­vost, napros­tá spo­ko­je­nost, můžu jen dopo­ru­čit.”Petr Voj­tě­chov­ský

“Naše zku­še­nos­ti s paní Sabo­vou jsou výteč­né. Je to vstříc­ná a schop­ná mak­léř­ka, po všech strán­kách pro­fe­si­o­nál­ka v nelep­ším slo­va smys­lu. Může­me její služ­by kaž­dé­mu vře­le dopo­ru­čit.”Michal Bureš

“Rádi bychom podě­ko­va­li za skvě­lou spo­lu­prá­ci. Paní Šár­ka Sabo­vá je pro­fe­si­o­nál­ní a vel­mi vstříc­ná. Vše jas­ně vysvět­lí, je při­pra­ve­na na jed­ná­ní, od prv­ní­ho kon­tak­tu až po pod­pis smlou­vy. Dopo­ru­ču­je­me ji nejen jako pro­fe­si­o­ná­la ve svém obo­ru, ale také i po lid­ské strán­ce.”Miri­am a Voj­těch Ryndovi

“Vel­mi pro­fe­si­o­nál­ní a schop­ná paní mak­léř­ka Sabo­vá, vstříc­né jed­ná­ní na úrov­ni vůči obě­ma stra­nám. Rych­le řeší pro­blémy v rám­ci nájem­ní­ho vzta­hu, nejen při uza­ví­rá­ní smlou­vy, ale i v rám­ci trvá­ní nájmu. Má lid­ský pří­stup, fair play, sou­čas­ně tah na bran­ku. Děku­ji.“Zuza­na Bendová

“Ráda bych podě­ko­va­la za skvě­lou spo­lu­prá­ci, nemě­la jsem s pro­ná­jmem sta­ros­ti, vše k mé spo­ko­je­nos­ti bylo zaří­ze­no včet­ně kon­zul­ta­ci nad výbě­rem nájem­ní­ků. Paní Sar­ka Sabo­va mi ušet­ři­la čas, per­fekt­ně při­pra­vi­la veš­ke­ré pod­kla­dy. Sar­ka Sabo­va pocho­pi­la co chci, koho bych chtě­la. Nemě­la jsem s tím žád­né sta­ros­ti a za to ji i tím­to chci vel­mi podě­ko­vat. Dopo­ru­ču­ji ji nejen jako pro­fe­si­o­ná­la ve svém obo­ru, ale také i po lid­ské strán­ce.Micha­e­la Hamplová

“Pro­ná­jem mé nemo­vi­tos­ti byl ve spo­lu­prá­ci s paní Sabo­vou napros­to bez­pro­blé­mo­vý. Byla vel­mi ochot­ná a dodr­že­la vše, na čem jsme se domlu­vi­ly. Vystu­pu­je vel­mi pro­fe­si­o­nál­ně ve vzta­hu k obě­ma stra­nám a sna­ží se vybrat nájem­ní­ky tak, aby vše kla­pa­lo. V loka­li­tě Pra­ha Hor­ní Měcho­lu­py se vyzná oprav­du dob­ře.”Tere­za Fialová

“Dob­rý den,chci moc podě­ko­vat paní Šár­ce Sabo­vé za per­fekt­ně odve­de­nou prá­cí při pro­nájmu bytu. Byla jsem vel­mi spo­ko­je­ná se vším, nemu­se­la jsem se o nic sta­rat a paní Šár­ka odved­la per­fekt­ní prá­ci, byla  vždy milá a dob­ře nala­dě­ná. Zaří­di­la vše co bylo potře­ba a ja jsem oprav­du moc a moc spo­ko­je­ná. Vře­le dopo­ru­ču­ji její služ­by. Moc děku­ji.”Anna Tru­ba­no­vá

“Na paní mak­léř­ku Sabo­vou jsem se obrá­til již podru­hé. Vel­mi oce­ňu­ji její pro­fe­si­o­na­li­tu v obo­ru, vše zaří­di­la od A do Z, s vyso­kým osob­ním nasa­ze­ním i lid­ským pří­stu­pem. Její služ­by vře­le dopo­ru­ču­ji.”Michal Vrá­na

Paní mak­léř­ka je veli­ce vstříc­ná, ochot­ná.Micha­e­la Fousková

Vyso­ká pro­fe­si­o­na­li­ta paní mak­léř­ky Sabo­vé ruku v ruce s pozi­tiv­ním pří­stu­pem. Pro­ná­jem nemo­vi­tos­ti se usku­teč­nil bles­ko­vě během dnů, přes­to­že sama jsem ji před­tím inze­ro­va­la měsí­ce. Také dopro­vod­ný smluv­ní ser­vis, pře­dá­ní klí­čů atd. pro­bě­hl ukáz­ko­vě. Byla jsem nad­še­ná.Ing. Zuza­na Bendová

Veli­ce milá, spo­leh­li­vá, pro­fe­si­o­nál­ní rea­lit­ní mak­léř­ka.Kate­ři­na Ryšková

Pro­fe­si­o­nál­ní a vstříc­né jed­ná­ní, rych­lé reak­ce, efek­tiv­ní komu­ni­ka­ce, paní mak­léř­ka je fle­xi­bil­ní a nápa­di­tá, mohu jen dopo­ru­čit.Ing. Eva Abrahamová

Při hle­dá­ní pod­ná­jem­ní­ka pro náš byt v byto­vém domě jsme oce­ni­li kva­lit­ní prá­ci paní Šár­ky Sabo­vé ze spo­leč­nos­ti REMAX, její pří­jem­né jed­ná­ní, spo­leh­li­vost, kva­lit­ní prá­ci a sna­hu nám vyho­vět.Man­že­lé Markovi

 

________________

OSTATNÍ

“Ráda bych tou­to ces­tou moc podě­ko­va­la paní mak­léř­ce Sabo­vé za její kva­lit­ní prá­ci, a to jak z hle­dis­ka pro­fe­si­o­nál­ní­ho, tak lid­ské­ho. Přes­to­že se jed­na­lo o odha­dy nemo­vi­tos­tí pro dědic­ké říze­ní, vypra­co­va­la je vel­mi peč­li­vě tak, že by moh­ly být pou­ži­té i pro even­tu­el­ní pro­dej. Byla vždy milá a spo­leh­li­vá, ochot­ná udě­lat i prá­ci navíc či podat radu, kte­rá se týka­la i jiných zále­ži­tos­tí; rea­go­va­la jak mai­lem, tak mobil­ní zprá­vou či tele­fo­nic­ky. Vel­mi oce­ňu­ji její lid­ský pří­stup k člo­vě­ku, kte­rý nepro­ží­vá prá­vě nej­šťast­něj­ší život­ní obdo­bí.“Iva­na Šímová

Vyu­žil jsem služ­by paní Sabo­vé v sou­vis­los­ti s odha­dy pro dědic­ké říze­ní. Mohu vře­le dopo­ru­čit. Pro­fe­si­o­nál­ní pří­stup, zod­po­věd­né zpra­co­vá­ní a dodr­že­ní všech vzá­jem­ných domluv s tím spo­je­ných.Milan Jan­da

Váže­ná paní Sabová,
děku­ji Vám za seri­óz­ní pří­stup při odha­du bytu a za infor­ma­ce, kte­ré jste mi zasla­la. Ově­řil jsem si, že jsou v sou­la­du i s jiný­mi infor­mač­ní­mi zdro­ji. V pří­pa­dě dal­ší potře­by v oblas­ti nemo­vi­tos­tí se rád na Vás obrá­tím.S pozdra­vem, Jiří Beck

Paní Sabo­vá mi přes­to, že se nejed­na­lo o pří­slib bez­pro­střed­ní­ho obchod­ní­ho jed­ná­ní, poskyt­la vel­mi kva­li­fi­ko­va­né infor­ma­ce. Oce­nil jsem zejmé­na zákaz­nic­ky ori­en­to­va­né jed­ná­ní, vstříc­nost a ope­ra­tiv­nost. Rád v budouc­nu vyu­ži­ji její služ­by a dopo­ru­čím jí ve svém oko­lí.PhDr. Leo Dittmann

Když jsem potře­bo­va­la ori­en­tač­ní odhad pro­dej­ní ceny mého bytu, byla p.Sabová z RE/MAX jedi­ná, kdo mi na zákla­dě mého popi­su bytu cenu odha­dl. Pokud se roz­hod­nu byt pro­dat, obrá­tím se roz­hod­ně na p.Sabovou.J.Mizerová

Váže­ná paní Sabo­vá, mno­ho­krát děku­ji za Vaší píli i čas kte­rý jste věno­va­la vypra­co­vá­ní odha­du mého bytu. Teď už vím “kudy vedou scho­dy”!!! Vlas­ti­mil Strejček

Hoci sme s p. Sabo­vou nena­šli vhod­nú nehnu­teľ­nosť (kvô­li časo­vej ties­ni — 3 mesi­a­ce a asi našim nespl­ni­teľ­ným a veľ­mi špe­ci­fic­kým poži­a­dav­kam), ale jej skú­se­nos­ti a rady pri hľa­da­ní a preh­li­a­d­kach bytov nás urči­te posu­nu­li vpred a zís­ka­li sme infor­má­cie a odpo­ve­de na otáz­ky, kto­ré sme dote­raz neve­de­li. Ing. Peter Seman