Šárka Sabová

Pronájem

Pře­mýš­lí­te o pro­nájmu své­ho bytu nebo domu?

Chce­te mít sluš­né a dob­ře pla­tí­cí nájemníky?

S TÍM VÁM RÁDA POMŮŽU!

Pora­dím vám i s pří­pra­vou bytu/domu k pro­nájmu. Je důle­ži­té, aby nabíd­ka oslo­vi­la správ­nou cílo­vou sku­pi­nu. Nepod­ni­kej­te tedy žád­né opra­vy a náku­py nábyt­ku, dokud se se mnou nepo­ra­dí­te. Můžu vám ušet­řit dost peněz.

Pomůžu vám s nasta­ve­ním trž­ní­ho nájem­né­ho a vysvět­lím vám, jak je to s poplat­ky pod­le občan­ské­ho zákoníku.

S čím vším vám pomůžu?

Váš byt/dům nafo­tí pro­fe­si­o­nál­ní foto­graf. Nezbyt­nou sou­čás­tí mé nebíd­ky je zajiš­tě­ní půdo­ry­su. Ten poten­ci­ál­ní zájem­ci o pro­ná­jem vaše­ho bytu/domu oce­ní a prá­vě kvů­li němu můžou vaši nabíd­ku upřed­nost­nit před ostat­ní­mi na trhu.

Zajis­tím také kva­lit­ní pre­zen­ta­ci vaše­ho bytu/domu na nej­na­vště­vo­va­něj­ších rea­lit­ních ser­ve­rech a vhod­ný lokál­ní marketing.

Spo­lu­pra­cu­ji se vše­mi rea­lit­ní­mi kan­ce­lá­ře­mi a makléři.

Pra­vi­del­ně vás budu infor­mo­vat o všech akti­vi­tách, kte­ré pod­ni­kám pro mar­ke­ting vaše­ho bytu/domu, o pro­hlíd­kách a zpět­né vaz­bě od zájemců.

Uká­žu váš byt/dům bonit­ním zájem­cům a vámi vybra­né­ho zájem­ce pro­vě­řím v data­bá­zi neplatičů.

Zajis­tím pro vás nájem­ní smlou­vu a pře­dá­ní nemo­vi­tos­ti včet­ně pře­pi­su ener­gií na nájemce.

Na svo­je služ­by posky­tu­ji ZÁRUKU:

v pří­pa­dě, že nájem­ce z jaké­ho­ko­li důvo­du ukon­čí nájem během prv­ních 11 měsí­ců od uza­vře­ní nájem­ní smlou­vy, náhrad­ní­ho nájem­ce vám najdu zce­la zdarma!

Kolik služba stojí?

Pro­vi­ze ze stra­ny pro­na­jí­ma­te­le je jeden měsíč­ní nájem + DPH v záko­nem sta­no­ve­né výši.