Petrovice

Pet­ro­vi­ce leží v jiho­vý­chod­ním cípu hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy mezi Již­ním Měs­tem, Hor­ní­mi Měcho­lu­py a Uhří­něv­sí. Jed­ná se o nejmen­ší praž­skou měst­skou část — na plo­še pou­hých 1,79 km² tu však žije zhru­ba 6 tisíc obyvatel.

V těs­ném sou­sed­ství Pet­ro­vic se roz­pro­stí­rá nád­her­ná pří­ro­da. Do Pet­ro­vic pat­ří část toku Boti­če, vzdu­tí hos­ti­vař­ské pře­hrad­ní nádr­že i Milí­čov­ský potok se dvě­ma retenč­ní­mi nádr­že­mi. V dostup­né vzdá­le­nos­ti jsou pří­rod­ní par­ky Botič-Milí­čov a Hostivař-Záběhlice.

Údo­lím Boti­če pro­chá­zí přes Pet­ro­vi­ce čer­ve­ná turis­tic­ká znač­ka a cyk­lis­tic­ká trasa.

Pet­ro­vi­ce nabí­ze­jí boha­té mož­nos­ti k rela­xa­ci, spo­le­čen­ské­mu i aktiv­ní živo­tu. Jsou zde veš­ke­ré služ­by potřeb­né ke kaž­do­den­ní­mu živo­tu — restau­ra­ce, polikli­ni­ka, lékár­na, mateř­ská i základ­ní ško­la. Najde­te tu také také sou­kro­mou třístup­ňo­vou ško­lu Dino Scho­ol zamě­ře­nou na výu­ku cizích jazy­ků a mateř­skou umě­lec­kou škol­ku Muška.