Odhad tržní ceny

Chce­te znát trž­ní cenu své praž­ské nemo­vi­tos­ti. Zís­kej­te odhad zdar­ma. Chys­tá­te se pro­dat nemo­vi­tost v Pra­ze? Pro­chá­zí­te roz­vo­do­vým říze­ním a neví­te jak nalo­žit s bytem? Řeší­te vypo­řá­dá­ní dědic­tví jehož sou­čás­tí je také nemo­vi­tost? V tom pří­pa­dě potře­bu­je­te znát trž­ní cenu nemo­vi­tos­ti. Ráda Vám vypra­cu­ju odhad domu, pozem­ku nebo bytu.