Byt k pro­de­ji — Pro­dá­no
Zdi­mě­řic­ká, Praha

Byd­le­ní v pěší dostup­nos­ti met­ra s lesem a ryb­ní­ky za zády nemu­sí být jen sen. Pěk­ný a čás­teč­ně vyba­ve­ný byt 2+kk, blíz­ko Milí­čov­ské­ho lesa a met­ra Opa­tov je prá­vě na pro­dej. Čis­tý a útul­ný byt s hez­kým výhle­dem čeká mož­ná prá­vě na vás!


Dis­po­zi­ce2+kk
Užit­ná plocha43m2
Pod­la­ží6/8
Stav­baPanel
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostB — vel­mi úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
SklepAno
Tope­níústřed­ní dálkové
Inter­netJMNET

V zastou­pe­ní maji­te­le vám exklu­ziv­ně nabí­zím byt 2+kk v osob­ním vlast­nic­tví, kte­rý se nachá­zí v 6. NP osmi­pod­laž­ní­ho pane­lo­vé­ho domu s výta­hem. Dům je umís­tě­ný na Cho­do­vě, neda­le­ko Milí­čov­ské­ho lesa a met­ra Opatov.

Byt o veli­kos­ti 43 m² se sklá­dá z před­sí­ně (6,8 m²), kou­pel­ny (1,9 m²), wc (0,9 m²), (obý­va­cí­ho poko­je (15,8 m²), kuchyň­ské­ho kou­tu (4,4 m²), lož­ni­ce (12,1 m²), a skle­pa (1,1 m²). Pod­la­hu v bytě pokrý­vá lino­le­um. Jádro je umakar­to­vé s nale­pe­ný­mi dlaž­di­ce­mi. Okna jsou plas­to­vá s vnitř­ní­mi žalu­zi­e­mi. Byt je vytá­pěn ústřed­ním dál­ko­vým topením.

Byt se pro­dá­vá vyba­ve­ný. Kuchyň­ská lin­ka obsa­hu­je ply­no­vý spo­rák s elek­tric­kou trou­bou, diges­toř a led­nič­ku s mra­zá­kem. V obý­va­cím poko­ji je obý­va­cí stě­na, roz­klá­da­cí roho­vý gauč, kon­fe­renč­ní sto­lek, jídel­ní stůl se 4 židle­mi. Na chod­bě je vesta­vě­ná šat­ní skříň s věšá­ko­vou stě­nou. V kou­pel­ně je vana a auto­ma­tic­ká prač­ka. V lož­ni­ci dvou­lůž­ko­vá postel (bez mat­ra­cí) a šat­ní skříň. Okna jsou ori­en­to­va­ná na jih s hez­kým výhle­dem do okolí.

Dům pro­šel revi­ta­li­za­cí — je zatep­le­ný, má novou fasádu a plas­to­vá okna.
Par­ko­vá­ní je mož­né před domem.

 


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Byt je v osob­ním vlast­nic­tví a lze ho finan­co­vat hypo­téč­ním úvě­rem. V pří­pa­dě zájmu vám ráda pora­dím a pomo­hu s vyří­ze­ním výhod­né­ho hypo­téč­ní­ho úvěru.

Máte-li zájem o pro­hlíd­ku, kon­tak­tuj­te mě tele­fo­nic­ky nebo e‑mailem.

Loka­li­ta praž­ské­ho Cho­do­va je vyhle­dá­va­ná pro dobrou doprav­ní obsluž­nost, dyna­mic­ky se roz­ví­je­jí­cí občan­skou vyba­ve­nost a stra­te­gic­kou polo­hu. Vel­kým bene­fi­tem je pěší dosah sta­ni­ce met­ra Opa­tov včet­ně něko­li­ka auto­bu­so­vých linek, blíz­kost obchod­ní­ho cen­t­ra West­field Cho­dov a pří­le­ži­tost pro vol­no­ča­so­vé akti­vi­ty. Jed­ná se o vel­mi klid­né mís­to s kom­plet­ní občan­skou vyba­ve­nos­tí — zdra­vot­nic­ké zaří­ze­ní, super­mar­ke­ty, restau­ra­ce, spor­tov­ní are­á­ly, bazé­ny. K rela­xa­ci a spor­tu je mož­né vyu­žít blíz­ký Milí­čov­ský les, Hos­ti­vař­ský leso­park s pře­hra­dou, nebo cyklostezky.
Skvě­lou doprav­ní dostup­nost zajiš­ťu­je blíz­ká auto­bu­so­vá sta­ni­ce Ke Kate­řin­kám. Odtud doje­de­te na met­ro “C” Opa­tov za 3 minuty.

 

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz