Byt k pro­de­ji — Pro­dá­no

Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­de­ji svět­lý byt 2+kk, 37,8 m² před kom­plet­ní rekon­struk­cí, v druž­stev­ním vlast­nic­tví. Byt je umís­tě­ný v 2NP osmi­pod­laž­ní­ho pane­lo­vé­ho domu, ten pro­šel v minu­los­ti roz­sáh­lou revi­ta­li­za­cí a je zateplený.


Dis­po­zi­ce2+kk
Užit­ná plocha38m2
Pod­la­ží2/8
Stav­baPanel
Stav objek­tuPřed rekon­struk­cí
Energ. nároč­nostC — úsporná
Vlast­nic­tvíDruž­stev­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
Komo­raAno
Tope­níústřed­ní — dálkové
Odpadkana­li­za­ce
Elektři­na230 V
Dopra­vaMHD

Světlý byt 2+kk s komorou, před rekonstrukcí

Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­de­ji svět­lý byt 2+kk, 37,8 m² před kom­plet­ní rekon­struk­cí, v druž­stev­ním vlastnictví.

Byt tvo­ří obý­va­cí pokoj s kuchyň­ským kou­tem včet­ně kuchyň­ské lin­ky s ply­no­vým spo­rá­kem (19,11 m²), lož­ni­ce (9,85 m²), umakar­to­vé jádro — kou­pel­na se spr­cho­vý kou­tem (2,0 m²) a čás­teč­ně oddě­le­né wc (0,97 m²), před­síň (5,85 m²). K bytu dále nále­ží komo­ra na chod­bě (0,99 m²).

Pod­la­hu pokrý­vá lino­le­um. Okna jsou dře­vě­ná a ori­en­to­va­ná JV smě­rem s výhle­dem do při­lehlé­ho men­ší­ho par­ku. Tope­ní je ústřed­ní plynové.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Byt je vhod­ný jako star­to­va­cí byt nebo též na inves­ti­ci a násled­ný pro­ná­jem, kte­rý Vám ráda zajistím.

Anu­i­ta je spla­ce­ná. Níz­ké poplat­ky do BD.
Kou­pi toho­to druž­stev­ní­ho bytu může­te finan­co­vat vlast­ní­mi finanč­ní­mi pro­střed­ky nebo hypo­téč­ním úvě­rem se zásta­vou jiné nemovitosti.

V pří­pa­dě více zájem­ců bude nemo­vi­tost pro­dá­na nej­lep­ší nabídce. 

Máte-li zájem o bliž­ší infor­ma­ce a o pro­hlíd­ku, kon­tak­tuj­te mě.

Byt je umís­tě­ný v 2NP osmi­pod­laž­ní­ho pane­lo­vé­ho domu, ten pro­šel v minu­los­ti roz­sáh­lou revi­ta­li­za­cí a je zateplený.

Dům se nachá­zí na Novém Pro­seku, poblíž Pro­sec­ké uli­ce. V blíz­kos­ti najde­te Park Přá­tel­ství a kom­plet­ní občan­skou vyba­ve­nost. Výbor­ná doprav­ní dostup­nost do cen­t­ra Pra­hy je zajiš­tě­na sta­ni­cí met­ra C – Pro­sek, a také roz­sáh­lou auto­bu­so­vou sítí a bez­pro­blé­mo­vým napo­je­ním na D8 a měst­ský okruh. Jen pár met­rů od domu se nachá­zí auto­bu­so­vá sta­ni­ce Letňanská.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz