Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to
Vře­so­vá, Praha

Svět­lý byt 1+kk v Tro­ji, s vel­kou tera­sou na jed­nom z nej­pů­so­bi­věj­ších míst v Pra­ze s dalekým roz­hle­dem, v blíz­kos­ti sadu Třeš­ňov­ka a pří­rod­ní památ­ky Vel­ká Ská­la. Byt je plně vyba­ve­ný — sta­čí si vzít pou­ze osob­ní věci a může­te začít bydlet.


Dis­po­zi­ce1+kk
Užit­ná plocha24m2
Pod­la­ží1
Stav­baCih­la
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostC — úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
Tera­saAno
Tope­níústřed­ní dálkové
Inter­netVoda­fo­ne
Elektři­na230 V
Dopra­vaMHD — bus Čimic­ká, met­ro Kobylisy
V zastou­pe­ní maji­te­le vám exklu­ziv­ně nabí­zím dlou­ho­do­bý pro­ná­jem plně vyba­ve­né­ho bytu 1+kk, o veli­kos­ti 24 m² + tera­sa 30 m².
 
Byt se nachá­zí v 1. pat­ře cih­lo­vé­ho domu s výta­hem a je vel­mi dob­ře řeše­ný. Je tvo­řen chod­bou, kou­pel­nou s wc, obý­va­cím poko­jem s kuchyň­ským kou­tem a tera­sou. Byt je vyba­ven kuchyň­skou lin­ku se spo­tře­bi­či (led­ni­ce s mra­zá­kem, sklo­ke­ra­mic­ká var­ná deska, trou­ba, diges­toř a mik­ro­vln­ná trou­ba), jídel­ním sto­lem se dvě­ma židle­mi, roz­klá­da­cí pohov­kou s úlož­ným pro­sto­rem, kon­fe­renč­ním stol­kem, kuso­vým kober­cem, lam­pič­ka­mi, vesta­vě­ný­mi skří­ně­mi v obý­va­cím poko­ji a na chod­bě, skříň­ka­mi a polič­ka­mi s vel­kým množ­stvím úlož­ných pro­stor. V kou­pel­ně je pro­stor­ný spr­cho­vý kout, umy­va­dlo, wc a top­ný žeb­řík. Pod­la­ha v obý­va­cím poko­ji je dře­vě­ná, na chod­bě a v kou­pel­ně je dlaž­ba. Vytá­pě­ní je ústřed­ní dál­ko­vé. Okna bytu smě­řu­jí na jiho­zá­pad­ně ori­en­to­va­nou tera­su. V oknech jsou žaluzie.
Byt se nachá­zí v maleb­né čás­ti Pra­hy, na jed­nom z nej­pů­so­bi­věj­ších míst v Pra­ze s dalekým roz­hle­dem, v blíz­kos­ti sadu Třeš­ňov­ka a pří­rod­ní památ­ky Vel­ká Ská­la. Moder­ní a klid­ný rezi­denč­ní kom­plex Tro­ja – Vel­ká Ská­la je obklo­pe­ný zele­ní, najde­te ho hned ved­le Bota­nic­ké zahra­dy a nové­ho Aqua­par­ku Šut­ka. Výbor­né doprav­ní spo­je­ní: před domem se nachá­zí zastáv­ka Čimic­ký háj, kde pra­vi­del­ně a v krát­kých inter­va­lech jez­dí 5 auto­bu­so­vých linek na met­ro C Koby­li­sy a tram­va­jo­vou sta­ni­ci, ces­ta auto­bu­sem trvá 4 minuty.
 
 
 


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Byt je vhod­ný pro jed­nu oso­bu. Maji­tel upřed­nost­ňu­je zájem­ce bez zví­řat a neku­řá­ka. Nastě­ho­vá­ní je mož­né ihned. Nájem­né 12.500 Kč/měsíčně, zálo­ha na služ­by 2.200 Kč/měsíčně, zálo­ha na elektři­nu 1.100 Kč. Vrat­ná kau­ce 20.000 Kč. Nájem­ník nepla­tí pro­vi­zi RK! V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe e‑mailem.

V blíz­kém oko­lí je veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost — polikli­ni­ka Mazur­ská, super­mar­ke­ty Lidl a Bil­la, pár kro­ků od domu pro­dej­na řetěz­ce Žab­ka, OC Kra­kov, poš­ta, teni­so­vé kur­ty, Aqua­cen­t­rum Šut­ka, Troj­ský zámek, Bota­nic­ká zahra­da Tro­ja, Zoo­lo­gic­ká zahra­da, Čimic­ký háj, Ďáb­lic­ký les, Stro­mov­ka a cyk­los­tez­ky podél Vlta­vy v docház­ko­vé vzdálenosti. 

 

 
Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz