Poze­mek k pro­de­ji — Pro­dá­no
Vestec

Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­de­ji rovi­na­tý poze­mek o výmě­ře 1243 m² pro výstav­bu rodin­né­ho domu nebo dvojdo­mu ve vyhle­dá­va­né obci Ves­tec, kte­rá se nachá­zí v těs­ném sou­sed­ství Prahy.


Užit­ná plocha1243m2

Pro­dej pozem­ku pro výstav­bu rodin­né­ho domu nebo dvojdo­mu, 1243 m², Ves­tec u Prahy

Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­de­ji rovi­na­tý poze­mek o výmě­ře 1243 m² pro výstav­bu rodin­né­ho domu nebo dvojdo­mu ve vyhle­dá­va­né obci Ves­tec, kte­rá se nachá­zí v těs­ném sou­sed­ství Pra­hy. Jed­ná se o poze­mek v klid­né loka­li­tě, blíz­ko Ves­tec­ké­ho ryb­ní­ka. K pozem­ku jsou při­ve­de­ny všech­ny inže­nýr­ské sítě — voda, plyn, elektři­na, kana­li­za­ce a také komu­ni­ka­ce a veřej­né osvět­le­ní. Poze­mek při­lé­há k zástav­bě rodin­ných domů a nabí­zí vel­mi klid­né bydlení.

Dle ÚP je při­pra­ve­ný ke stav­bě samo­stat­né­ho rodin­né­ho domu nebo dvojdo­mu (pro izo­lo­va­ný rodin­ný dům je mini­mum 800 m², pro dvoj­dům 1200 m²), max. 2 nad­zem­ní pod­la­ží, koe­fi­ci­ent zasta­vě­ní pozem­ku max. 35%, koe­fi­ci­ent zele­ně min. 40%, stá­ní vozi­del — par­ko­vá­ní na vlast­ním pozemku.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Nemo­vi­tost může­te navští­vit kdy­ko­li, poze­mek je vol­ně pří­stup­ný. Ráda vám poskyt­nu bliž­ší infor­ma­ce, kon­tak­tuj­te mě pro­sím tele­fo­nic­ky nebo e‑mailem.

Občan­ská vyba­ve­nost Ves­tec: obcho­dy (Hyper­mar­ket Albert, Bil­la), poš­ta, obec­ní úřad, restau­ra­ce, spor­to­viš­tě, dět­ská hřiš­tě, mateř­ská ško­la, něko­lik auto­ser­vi­sů, čer­pa­cí sta­ni­ce PHM, drob­né pro­vo­zov­ny obcho­du a slu­žeb, něko­lik cyklostezek.

V těs­ném sou­sed­ství loka­li­ty se nachá­zí nád­her­ný Ves­tec­ký ryb­ník, ven­kov­ní posi­lov­na, fot­ba­lo­vé hřiš­tě a spor­tov­ní areál.
Spor­tov­ní are­ál Jese­ni­ce Fun Park je ve 3 km vzdá­le­ných Zdi­mě­ři­cích. V blíz­kos­ti se nachá­zí rov­něž Prů­ho­nic­ký park, Mod­řan­ská rokle, Rado­tí­n­sko-Chuchel­ský háj.
Loka­li­ta je vel­mi dob­ře dostup­ná vlast­ní dopra­vou nebo auto­bu­sem — okraj Pra­hy 3 km, cen­t­rum Pra­hy 10 km, obce Jese­ni­ce, Zdi­mě­ři­ce a Hrn­čí­ře do 3 km. Díky neda­le­ké pří­poj­ce na praž­ský okruh D0 je mož­né během chvil­ky dojet na hlav­ní dál­nič­ní tahy.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz