Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to
Vác­la­va Tro­ja­na, Praha

Pro­stor­ný a nad­stan­dard­ně zaří­ze­ný byt 3+kk s lodžií a gará­žo­vým stá­ním v Uhří­něv­si. Byt se nachá­zí ve čtvr­tém nad­zem­ním pod­la­ží cih­lo­vé­ho domu s výta­hem a je vel­mi dob­ře dis­po­zič­ně řešený.


Dis­po­zi­ce3+kk
Užit­ná plocha74m2
Pod­la­ží4
Stav­baOstat­ní
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostC — úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníAno
VýtahAno
Komo­raAno
LodžieAno
Tope­níústřed­ní dálkové

Krásný a nadstandandarně řešený byt 3+kk s lodžií, komorou a garážovým stáním

V zastou­pe­ní maji­te­le vám exklu­ziv­ně nabí­zím dlou­ho­do­bý pro­ná­jem krás­né­ho, čás­teč­ně zaří­ze­né­ho bytu 3+kk, o veli­kos­ti 74 m², s komo­rou, lodžií a gará­žo­vým stá­ním. Byt se nachá­zí ve čtvr­tém nad­zem­ním pod­la­ží cih­lo­vé­ho domu s výta­hem a je vel­mi dob­ře dis­po­zič­ně řešený.

Je tvo­řen vstup­ní chod­bou, komorou/šatnou, kou­pel­nou, samo­stat­ným wc, dvě­ma lož­ni­ce­mi a obý­va­cím poko­jem s kuchyň­ským kou­tem se vstu­pem na bal­kón. Vel­mi moder­ní a nad­stan­dard­ní byt je vyba­ven kuchyň­skou lin­ku se spo­tře­bi­či (led­nič­ka s mra­zá­kem, elek­tric­ká var­ná deska, trou­ba, diges­toř, myč­ka a mik­ro­vln­ná trou­ba), jídel­ním sto­lem se dvě­ma židle­mi, roz­klá­da­cí pohov­kou, vesta­vě­ný­mi skří­ně­mi, vol­ně sto­jí­cí­mi skří­ně­mi, věšá­ko­vou stě­nou a bot­ní­kem . V pro­stor­né kou­pel­ně je vana, umy­va­dlo s umy­va­dlo­vou skříň­kou, prač­ka a top­ný žebřík.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Byt se nachá­zí v Uhří­ně­ve­si na jiho­vý­chod­ním okra­ji Pra­hy. Jed­ná se o vel­mi žáda­nou loka­li­tou díky kom­fort­ní­mu a moder­ní­mu byd­le­ní blíz­ko pří­ro­dy a při­tom dob­ré doprav­ní dostup­nos­ti do cen­t­ra Pra­hy. Zastáv­ka MHD “K Netlu­kám” je umís­tě­na pár kro­ků od domu, za 23 minut doje­de­te na met­ro A Depo Hos­ti­vař nebo za 4 minu­ty auto­bu­sem na Nádra­ží Uhří­ně­ves a odtud vla­kem na Hlav­ní nádra­ží (19 minut). Výbor­né spo­je­ní na dál­ni­ci D1 a tím i na Praž­ský okruh. 

V mís­tě nalez­ne­te vše potřeb­né, pří­mo u domu se nachá­zí super­mar­ket, v cen­t­ru měst­ské čás­ti je poš­ta, ban­ko­mat, pří­jem­né kavár­ny a restau­ra­ce, škol a škol­ka. K rela­xu a načer­pá­ní nových sil dopo­ru­ču­ji pro­cház­ku k Pod­les­ké­mu ryb­ní­ku pří­rod­ní památ­ku Obo­ra v Uhříněvsi.

Nájem­né 18.000 Kč + poplat­ky 3.267 Kč (kaž­dá dal­ší oso­ba + 1.000 Kč) + elektři­na 1.500 Kč. Kau­ce ve výši 36.000 Kč. Nájem­ník nepla­tí pro­vi­zi RK! Vzhle­dem k loka­li­tě, výbor­né občan­ské vyba­ve­nos­ti a snad­né doprav­ní dostup­nos­ti je ten­to byt ide­ál­ní vol­bou pro mla­dé páry nebo rodi­ny (maxi­mál­ně čtyř­člen­né), kte­ré oce­ňu­jí výho­du v byd­le­ní v okra­jo­vé a klid­né čás­ti Pra­hy obklo­pe­né pří­ro­dou. Maji­tel poža­du­je bonit­ní, spo­leh­li­vé a sluš­né nájem­ní­ky, pre­fe­ru­je zájem­ce bez zví­řat a neku­řá­ky. Nastě­ho­vá­ní je mož­né ihned. V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe e‑mailem.

Pod­la­hu v obyt­ných míst­nos­tech pokrý­vá lami­ná­to­vá pod­la­ha, v ostat­ních míst­nos­tech dlaž­ba. Vytá­pě­ní je ústřed­ní dál­ko­vé. Někte­ré stě­ny jsou vyma­lo­va­né omy­va­tel­nou bar­vou, jiné dotvá­ře­jí úžas­nou atmo­sfé­ru díky moder­ním tape­tám. Svět­la jsou napo­je­na na sys­tém Chyt­ré domác­nos­ti. V oknech jsou pro vyso­ký kom­fort insta­lo­va­né jak vnitř­ní tak i pře­do­ken­ní žaluzie.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz