Rodin­ný dům k pro­nájmu — Pro­na­ja­to

Dis­po­zi­ce4+kk
Užit­ná plocha105m2
Počet pod­la­ží2
Stav­baOstat­ní
Stav objek­tuNovostav­ba
Energ. nároč­nostB — vel­mi úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníAno
Tera­saAno
Tope­níPly­no­vý kotel
Odpadkana­li­za­ce
Elektři­na400 V
Dopra­vaauto­bus, vlak, silnice

Pronájem ŘRD, 4+kk, u golfového hřiště

Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­nájmu řado­vý rodin­ný dům v Pra­ze 10, V Hor­ních Měcho­lu­pech. Dům je sou­čás­tí Rezi­den­ce Golf Hos­ti­vař. Celý are­ál byl vybu­do­va­ný jako uza­vře­ná oblast s ome­ze­ným vstu­pem a vjez­dem pou­ze pro oby­va­te­le are­á­lu a jejich návštěvy a hos­ty. Novostav­ba funk­ci­o­na­lis­tic­ké­ho dvou­pod­laž­ní­ho domu 4+kk z roku 2017, s plo­chou stře­chou, se zahra­dou a tera­sou má cel­ko­vou užit­nou plo­chu 104,8 m² + tera­sa 12,3 m² + dvou­pod­laž­ní zahrad­ní domek 53,8 m². Dům se nachá­zí v uli­ci U Gol­fu, v pří­mém sou­sed­ství gol­fo­vé­ho hřiš­tě. Plo­cha zahra­dy je 80 m². Okna domu jsou ori­en­to­vá­na na sever a jih. Sou­čás­tí tomu je garáž pro 1 vozi­dlo a par­ko­va­cí stá­ní před domem pro 1 vozidlo.

 


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Je též vhod­ný pro něko­ho, kdo hle­dá vel­ký byt se zahra­dou v poklid­né lokalitě.
Nad­še­ni budou také váš­ni­ví gol­fis­ti, pro­to­že dům se nachá­zí v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti gol­fo­vé­ho hřiš­tě. Kro­mě dlou­hých pro­chá­zek, cyk­lo­vy­jíž­děk, jog­gin­gu krás­ným pří­rod­ním leso­par­kem Hos­ti­vař nabí­zí tato loka­li­ta tak­též výbor­nou doprav­ní obsluž­nost a občan­skou vyba­ve­nost — základ­ní a mateř­ské ško­ly, restau­ra­ce, obec­ní úřad, poš­ta, polikli­ni­ka, lékár­ny, Lidl, Bil­la, Kau­fland, Albert, spor­tov­ní a spo­le­čen­ská zařízení. 
 

Sta­ni­ce mhd je vzdá­le­ná 10 minut chůze od domu, nej­bliž­ší met­ro je Háje a Skal­ka. Nej­rych­lej­ší spo­je­ní do cen­t­ra nabí­zí neda­le­ká vla­ko­vá sta­ni­ce Hor­ní Měcho­lu­py nebo Hos­ti­vař. V pří­pa­dě zájmu o více infor­ma­cí nebo o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kontaktovat.

Po scho­dech se dosta­ne­te do dru­hé­ho nad­zem­ní­ho pod­la­ží, kde se nachá­zí obyt­ná kli­do­vá část domu — tři lož­ni­ce (11,1 m², 11,1 m², 18,6 m²), kou­pel­na se spr­cho­vým kou­tem a toa­le­tou (7 m²), vesta­vě­ná skříň. Vytá­pě­ní domu a ohřev vody zajiš­ťu­je ply­no­vý kotel Bude­rus. Kou­pel­na je vytá­pě­na pod­la­ho­vým elek­tric­kým tope­ním. Zahra­da domu je vel­mi pěk­ně udr­žo­va­ná, zce­la rovi­na­tá, obdél­ní­ko­vé­ho tva­ru. Na kon­ci zahra­dy je dvou­pod­laž­ní zahrad­ní domek o cel­ko­vé užit­né plo­še 53,8 m², kte­rý je mož­né vyu­žít napří­klad jako posi­lov­nu, well­ness, sklí­pek, “tru­cov­nu”, pra­cov­nu, par­ty místnost,…
 

Ten­to dům pros­tě nabí­zí pří­jem­né byd­le­ní v pří­ro­dě a posky­tu­je ide­ál­ní pod­mín­ky pro rodin­ný život.

 
Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz