Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to
Tan­vald­ská, Pra­ha 8

V zastou­pe­ní maji­te­le Vám nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu svět­lý byt 3+1 s lodžií. Byt má vel­ké množ­ství úlož­ných skří­ní a je kom­plet­ně zaří­ze­ný star­ším nábyt­kem — v pří­pa­dě zájmu je mož­né byt pro­najmout bez nábytku!


Dis­po­zi­ce3+1
Užit­ná plocha64m2
Pod­la­ží7
Stav­baPanel
Energ. nároč­nostC — úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
LodžieAno
Tope­níústřed­ní dálkové
Elektři­na230 V
Dopra­vatram­vaj, met­ro, auto­bus, sil­ni­ce, dálnice

Prostorný byt 3+1 s lodžií blízko metra Ládví

V zastou­pe­ní maji­te­le Vám nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu svět­lý byt 3+1 s lodžií. Byt má vel­ké množ­ství úlož­ných skří­ní a je kom­plet­ně zaří­ze­ný star­ším nábyt­kem — v pří­pa­dě zájmu je mož­né byt pro­najmout bez nábytku!

Byt se nachá­zí v 6. pat­ře a nabí­zí nové­mu nájem­ní­ko­vi pro­stor o veli­kos­ti 64 m² + lodžie. Byt je vel­mi dob­ře dis­po­zič­ně řeše­ný. Sestá­vá se z chod­by, kou­pel­ny s vanou, samo­stat­né toa­le­ty, kuchy­ně, obý­va­cí­ho poko­je a 2 neprů­cho­zích ložnic.
Pod­la­hy obyt­ných míst­nos­tí pokrý­vá kobe­rec, v kuchy­ni je lino­le­um, v kou­pel­ně a na toa­le­tě dlaž­ba, na chod­bě plo­vou­cí pod­la­ha. Jádro je zděné.

V kuchy­ni je kuchyň­ská lin­ka s dře­zem, ply­no­vým spo­rá­kem, trou­bou a diges­to­ří, vesta­vě­ná potra­vi­no­vá skříň, mik­ro­vln­ná trou­ba, led­nič­ka s mrazákem.

V obý­va­cím poko­ji je třímíst­ná sedač­ka, dvě křes­la, podnož­ka, dva kon­fe­renč­ní stol­ky, obý­va­cí stě­na, TV.

V lož­ni­ci dvoj­lůž­ko a ovál­né zrca­dlo, v dru­hé lož­ni­ci vesta­vě­ná skříň, postel, komo­dy, na chod­bě vesta­vě­ná skříň a věšák.

Auto­ma­tic­ká prač­ka se posky­tu­je pou­ze na dobu, než doslou­ží, zatím je plně funkční.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Vzhle­dem k loka­li­tě, výbor­né občan­ské vyba­ve­nos­ti a snad­né doprav­ní dostup­nos­ti je ten­to byt byt ide­ál­ní vol­bou a to zejmé­na pro rodin­né bydlení.

Nastě­ho­vá­ní je mož­né ihned. V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe e‑mailem.

Výbor­ná doprav­ní dostup­nost – pří­mo před domem je sta­ni­ce auto­bu­su a tram­va­je Střel­nič­ná, v docház­ko­vé vzdá­le­nos­ti se nachá­zí sta­ni­ce met­ra Ládví.

V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost. Dosta­tek zele­ně a spor­tov­ní­ho a rela­xač­ní­ho vyži­tí posky­tu­je neda­leký Ďáb­lic­ký a Čimic­ký háj.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz