Byt k pronájmu 
Seč­ská, Praha

Pro­stor­ný byt 2+kk blíz­ko met­ra Skal­ka a Straš­nic­ká. Byt se nachá­zí v klid­né čás­ti Pra­hy 10 — Straš­ni­ce, v blíz­kos­ti zele­ně a par­ku. V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost. Okna bytu smě­řu­jí do dvou svě­to­vých stran — na sever a západ.


Dis­po­zi­ce2+kk
Užit­ná plocha55m2
Pod­la­ží6/7
Stav­baCih­la
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostC — úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
Bal­kónNe

Pro­stor­ný byt 2+kk blíz­ko met­ra Skal­ka a Strašnická

V zastou­pe­ní maji­te­le vám exklu­ziv­ně nabí­zím dlou­ho­do­bý pro­ná­jem pěk­né­ho neza­ří­ze­né­ho bytu 2+kk, o veli­kos­ti 55 m² v klid­né loka­li­tě a při­tom v pěší dostup­nos­ti met­ra A “Skal­ka” i “Straš­nic­ká”.

Byt se nachá­zí v šes­tém nad­zem­ním pod­la­ží pane­lo­vé­ho domu s výta­hem a je vel­mi dob­ře dis­po­zič­ně řešený.

Je tvo­řen vstup­ní chod­bou, kou­pel­nou s wc, lož­ni­cí a obý­va­cím poko­jem s kuchyň­ským kou­tem. Byt je vyba­ven kuchyň­skou lin­ku se spo­tře­bi­či (ply­no­vá var­ná deska, elek­tric­ká trou­ba, diges­toř, myč­ka), skří­ní na chod­bě a věšá­ko­vou stě­nou. V kou­pel­ně je vana, umy­va­dlo, wc. Pod­la­hu v obyt­ných míst­nos­tech pokrý­vá plo­vou­cí pod­la­ha, v ostat­ních míst­nos­tech dlaž­ba. Vytá­pě­ní a ohřev vody zajiš­ťu­je ply­no­vý kotel umís­tě­ný v kou­pel­ně. Okna bytu smě­řu­jí do dvou svě­to­vých stran — na sever a západ.


17000 / měsíc

pro­vi­ze RK 20.570 Kč

Nájem­né 17.000 Kč + zálo­hy na služ­by 1.080 Kč + elektři­na 1.806 Kč + plyn 990 Kč. Kau­ce ve výši 34.000 Kč, pro­vi­ze RK 20.570 Kč.
Vzhle­dem k loka­li­tě, výbor­né občan­ské vyba­ve­nos­ti a snad­né doprav­ní dostup­nos­ti je ten­to byt ide­ál­ní vol­bou pro páry, kte­ří oce­ňu­jí výho­du byd­le­ní blíz­ko cen­t­ra a při­tom v klid­né loka­li­tě. Maji­tel poža­du­je sluš­né a bonit­ní nájem­ní­ky, neku­řá­ky a upřed­nost­ní zájem­ce bez zví­řat. Nastě­ho­vá­ní je mož­né ihned. V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe e‑mailem.

Byt se nachá­zí v klid­né čás­ti Pra­hy 10 — Straš­ni­ce, v blíz­kos­ti zele­ně a par­ku. V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost — obcho­dy, nákup­ní stře­dis­ko Tesco, pří­jem­né restau­ra­ce, kavár­ny, služ­by. Dosta­tek spor­tov­ní­ho a rela­xač­ní­ho vyži­tí posky­tu­je neda­le­ké spor­tov­ní cen­t­rum Gutovka.

Jed­ná se o loka­li­tu s výbor­nou doprav­ní dostup­nos­tí — dům se nachá­zí přes­ně upro­střed mezi sta­ni­ce­mi met­ra Skal­ka a Straš­nic­ká, auto­bu­so­vá sta­ni­ce Ště­cho­vic­ká je umís­tě­na pár kro­ků od domu.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz