Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to

Dis­po­zi­ce2+kk
Užit­ná plocha54m2
Pod­la­ží4/5
Stav­baCih­la
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostG — mimo­řád­ně nehospodárná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
Komo­raAno
Bal­kónAno
Tope­níústřed­ní dálkové
Odpadkana­li­za­ce
Elektři­na230 V
Dopra­vavlak, tram­vaj, sil­ni­ce, dálnice

Byt 2+kk/B k pro­nájmu, krás­ný výhled, blíz­ko parku

Nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu útul­ný byt ve vel­mi žádá­né loka­li­tě — v blíz­kos­ti Havlíč­ko­vých sadů. Byt se nachá­zí ve 4. pat­ře pěti­pa­t­ro­vé­ho čin­žov­ní­ho domu s výtahem. 

Zaří­ze­ný byt 2+kk s bal­kó­nem a komo­rou má 54 m² + vesta­vě­né patro na spaní.

Byt je vel­mi svět­lý, dis­po­nu­je obý­va­cím poko­jem s kuchyň­ským kou­tem, lož­ni­cí s vesta­vě­ným pat­rem na spa­ní, kou­pel­nou s roho­vou vanou, samo­stat­ným WC, chod­bou, bal­kó­nem a sklepem. 

Kuchyň­ský kout je vyba­ven kuchyň­skou lin­kou s elek­tric­kým spo­rá­kem a trou­bou, led­ni­cí s mraz­nič­kou, myč­kou, mik­ro­vln­nou troubou.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Vel­kou výho­dou je prá­vě loka­li­ta, kte­rá zajiš­ťu­je snad­né a rych­le­ní spo­je­ní do centra. 

Dům se nachá­zí 9 min. chůze od vla­ko­vé­ho nádra­ží Vršo­vi­ce. V oko­lí je hod­ně restau­ra­cí a kaváren.

V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kontaktovat.

Chod­ba je vyba­ve­na prak­tic­kou a pro­stor­nou vesta­vě­nou šat­ní skří­ní. Obyt­né míst­nos­ti pokrý­vá­jí par­ke­ty, ostat­ní míst­nos­ti dlažba.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz