Rodin­ný dům k pro­de­ji — Pro­dá­no
Doubravčic­ká, Strašnice

Pro­stor­ný rodin­ný dům se tře­mi byto­vý­mi jed­not­ka­mi, skle­pem a zahra­dou. V klid­né, pře­váž­ně vilo­vé čás­ti Strašnic.
Nepro­mar­ně­te jedi­neč­nou pří­le­ži­tost. Tako­vých domů je na trhu jako šafrá­nu. Plná občan­ská vybavenost.


Dis­po­zi­ceAty­pic­ká
Užit­ná plocha206m2
Počet pod­la­ží4
Stav­baCih­la
Stav objek­tuPřed rekon­struk­cí
Energ. nároč­nostG — mimo­řád­ně nehospodárná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníAno
VýtahNe
SklepAno
Komo­raAno
Bal­kónAno
Tope­níply­no­vé
Odpadkana­li­za­ce
Dopra­vamet­ro Skal­ka, mhd tram­vaj a auto­bus Na padesátém

Dopře­jte si byd­le­ní, o kte­rém celý život sníte

Hle­dá­te dům, kte­rý vám nabíd­ne sou­kro­mí a záro­veň mož­nost být si s rodi­nou nebo přá­te­li blíz­ko? Nebo se poo­hlí­ží­te se po skvě­lé inves­tič­ní pří­le­ži­tos­ti? Objev­te pro­stor­ný rodin­ný dům se tře­mi byto­vý­mi jed­not­ka­mi, skle­pem a vel­kou zahra­dou v klid­né vilo­vé čás­ti Strašnic.

Nabíd­ka jako je tato se na trhu obje­ví jen zříd­kakdy. Nepro­mar­ně­te mož­nost zajis­tit si byd­le­ní, o kte­rém už dlou­ho sníte. 

Buď­te si blíž

V domě se nachá­zí 3 obyt­ná pod­la­ží a kaž­dé­mu z nich pří­slu­ší 1 samo­stat­ná byto­vá jed­not­ka. Byty v prv­ním a dru­hém pat­ře mají stej­ný půdo­rys. Roz­klá­da­jí se na plo­še 80 m² a dis­po­zič­ně odpo­ví­da­jí 3+1. V pod­kro­ví se pak nachá­zí men­ší byt 2+kk s výmě­rou 46 m², kte­rý lze díky rekon­struk­ci roz­ší­řit o půd­ní část a dopřát si tak stej­ný pro­stor jako v niž­ších pod­la­žích. Nemo­vi­tost se díky oddě­le­ným jed­notkám skvě­le hodí nejen pro rodi­ny, kte­ré tou­ží být si nablíz­ku, ale také pro dob­ré přá­te­le nebo jako inves­tič­ní příležitost.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Měj­te vše na dosah ruky

Kro­mě zmí­ně­ných výhod vás potě­ší i par­ko­vá­ní před domem a snad­ná dostup­nost do cen­t­ra. Jen pár minut pěš­ky najde­te sta­ni­ci met­ra A (Skal­ka), tram­va­jo­vou zastáv­ku i vše potřeb­né k poho­dl­né­mu živo­tu. Nechy­bí obcho­dy (Albert, Jysk, Kik, Tesco, Lidl, Bil­la), lékár­na ani pes­t­rý výběr restau­ra­cí. V oko­lí je spous­ta dět­ských hřišť, doprav­ní hřiš­tě i vel­ký spor­tov­ní are­ál Gutov­ka pro celou rodi­nu s nej­vět­ší ven­kov­ní lezec­kou stě­nou ve střed­ní Evro­pě. Najde­te zde také mno­ho vod­ních atrak­cí a lano­vé cen­t­rum pro nejmen­ší. Neda­le­ko se nachá­zí zim­ní sta­di­on Ško­da Ice­rink, kte­rý nabí­zí brus­le­ní pro veřej­nost, ško­lu brus­le­ní a mno­ho dal­ších aktivit. 

Samo­zřej­mos­tí jsou ško­ly i škol­ky, mezi kte­rý­mi může­te zvo­lit také ang­lic­ké alter­na­ti­vy. Nechy­bí střed­ní ško­la elek­tro­tech­ni­ky a stro­jí­ren­ství, gym­ná­zi­um a Met­ro­po­lit­ní uni­ver­zi­ta. V roce 2024 zde navíc vznik­ne dráž­ní pro­me­ná­da, kte­rá nabíd­ne čtyř­ki­lo­me­t­ro­vý line­ár­ní park vhod­ný pro pěší i cyklisty. 

Popusť­te uzdu fantazii

Celý dům je pod­skle­pe­ný, tak­že se vám nabí­zí dal­ších 80m², kte­ré může­te vyu­žít pod­le vlast­ní fan­ta­zie. Sni­li jste o rela­xač­ní míst­nos­ti s kože­ným gau­čem, her­ně s kuleč­ní­ko­vým sto­lem a vel­kým pose­ze­ním, do kte­ré se budou návštěvy zvát samy? Chy­bí vám mís­to, kde bys­te moh­li roz­ví­jet své pod­ni­ká­ní? Nebo jen potře­bu­je­te hod­ně pro­sto­ru, abys­te ulo­ži­li všech­ny nashro­máž­dě­né pokla­dy? Tady vám nebu­de nic stát v cestě. 

A fan­ta­zii může­te napl­no vyu­žít i v samot­ných byto­vých jed­not­kách. Dům totiž čeká na kom­plet­ní rekon­struk­ci, tak­že je čis­tý a vykli­ze­ný. Nabí­zí se vám tedy jedi­neč­ná mož­nost vytvo­řit si byd­le­ní přes­ně pod­le vašich představ. 

Nemo­vi­tost je napo­je­na na veš­ke­ré inže­nýr­ské sítě, samo­zřej­mos­tí je ústřed­ní tope­ní a ply­no­vý kotel. Vět­ši­na oken je dře­vě­ná, v pod­kro­ví a při vstu­pu na bal­kon v dru­hém pat­ře jsou ale nová plastová. 

K nemo­vi­tos­ti nále­ží také vel­ká rovi­na­tá zahra­da. Na ní najde­te vzrost­lé ovoc­né stro­my, kte­ré nabí­zí nejen stín, ale i chut­né ovo­ce. Díky své veli­kos­ti zahra­da uspo­ko­jí milov­ní­ky odpo­čin­ku, nad­še­né pěs­ti­te­le a je skvě­lá i pro malé dob­ro­dru­hy, kte­ří tu budou moci bez­peč­ně dovádět. 

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz