Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to
uli­ce Plaňan­ská, Pra­ha 10 – Malešice

Pěk­ný a vyba­ve­ný byt 3+1 v Malešicích


Dis­po­zi­ce3+1
Užit­ná plocha76m2
Pod­la­ží1/5
Stav­baPanel
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostC — úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahNe
SklepNe
Komo­raNe
Bal­kónNe
Tope­níústřed­ní dálkové
Odpadkana­li­za­ce

Pro­sím, než mě bude­te kon­tak­to­vat, pře­čtě­te si poža­dav­ky paní majitelky:
Ten­to byt je vhod­ný POUZE pro pár nebo rodi­nu s jed­ním dítě­tem, kte­ří hovo­ří ply­nu­le čes­ky nebo slo­ven­sky. Maji­tel­ka poža­du­je sluš­né a bonit­ní nájem­ní­ky, neku­řá­ky a upřed­nost­ní zájem­ce bez zví­řat. Nastě­ho­vá­ní je mož­né od 2.1.2024.

Dlou­ho­do­bý pro­ná­jem vel­mi pěk­né­ho a zaří­ze­né­ho bytu 3+1, o veli­kos­ti 76,4 m² v klid­né loka­li­tě Male­šic, v blíz­kos­ti Polikli­ni­ky Male­ši­ce. Byt se nachá­zí v 1. NP (okno začí­ná až nad úrov­ní vcho­do­vých dve­ří) pane­lo­vé­ho domu bez výta­hu. Byt je tvo­řen vstup­ní chod­bou, kou­pel­nou, wc, obý­va­cím poko­jem, kuchy­ní a dvě­ma neprů­cho­zí­mi lož­ni­ce­mi. Byt je zabez­pe­čen bez­peč­nost­ní­mi dveř­mi NEXT, a vyba­ven kuchyň­skou lin­kou (ply­no­vá var­ná deska, elek­tric­ká trou­ba, diges­toř, led­nič­ka s mra­zá­kem, myč­ka, kávo­var, var­ná kon­vi­ce), jídel­ním sto­lem a 4 židle­mi. V obý­va­cím poko­ji je vel­ká a poho­dl­ná sedač­ka z brou­še­né kůže, kon­fe­renč­ní sto­lek, obý­va­cí stě­na. V obou lož­ni­cích jsou dvoj­lůž­ka a šat­ní skří­ně. Dal­ší úlož­né pro­sto­ry posky­tu­je vesta­vě­ná skříň na chod­bě. V kou­pel­ně je vana, umy­va­dlo a auto­ma­tic­ká pračka.
Pod­la­hu v obý­va­cím poko­ji a v obou lož­ni­cích pokrý­va­jí par­ke­ty, v ostat­ních míst­nos­tech je dlaž­ba. Vytá­pě­ní je ústřed­ní dálkové.
V domě je zve­de­ný vyso­ko­rych­lost­ní inter­net od O2 a Vodafone.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kontaktovat.

Dům se nachá­zí v klid­né čás­ti Pra­hy 10 — Male­ši­ce. V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost — obcho­dy, nákup­ní stře­dis­ko Lidl, pří­jem­né restau­ra­ce, kavár­ny, služ­by, polikli­ni­ka. Jed­ná se o loka­li­tu s výbor­nou doprav­ní dostup­nos­tí — na met­ro Želiv­ské­ho doje­de­te z auto­bu­so­vé zastáv­ky Plaňan­ská za pou­hých 5 minut. V blíz­kos­ti je mno­ho zele­ně a krás­ný Male­šic­ký park.
Par­ko­vá­ní je mož­né před domem — mod­rá zóna.

Proč prá­vě ten­to byt? Výho­dou je byd­le­ní v blíz­kos­ti met­ra a při­tom v klid­né loka­li­tě s výbor­nou občan­skou vyba­ve­nos­tí a snad­nou doprav­ní dostupností.

Nájem­né 23.000 Kč + zálo­ha na služ­by 4.500 Kč + elektři­na a plyn. Kau­ce ve výši dvou nájmů. Nájem­ník nepla­tí pro­vi­zi RK!

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz