Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to
uli­ce Vajdo­va, Pra­ha 10 – Hostivař

Čás­teč­ně vyba­ve­ný svět­lý byt s lodžií


Dis­po­zi­ce3+1
Užit­ná plocha65m2
Pod­la­ží6/7
Stav­baPanel
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostG — mimo­řád­ně nehospodárná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
SklepAno
Bal­kónAno
LodžieAno
Tope­níústřed­ní dálkové

V zastou­pe­ní maji­te­le vám nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu svět­lý byt 3+1 s lodžií a skle­pem v uli­ci Vajdo­va, Pra­ha 10 — Hos­ti­vař. Byt je umís­těn v 6. NP pane­lo­vé­ho domu s výtahem.

Byt nabí­zí nové­mu nájem­ní­ko­vi úcty­hod­ný pro­stor o cel­ko­vé plo­še 65 m² . Byt je veli­ce dob­ře dis­po­zič­ně řešen, sklá­dá se z před­sí­ně, dvou lož­nic, obý­va­cí­ho poko­je, kuchy­ně, kou­pel­ny a samo­stat­né­ho WC. Z obý­va­cí­ho poko­je se vstu­pu­je na lodžii.

Byt je čás­teč­ně zaří­ze­ný. Kuchyň­ská lin­ka je vyba­ve­na spo­tře­bi­či (ply­no­vá var­ná deska, diges­toř, led­ni­ce s mra­zá­kem), jídel­ním sto­lem se tře­mi židle­mi. V obý­vá­ku je kon­fe­renč­ní stůl, komo­da, TV sto­lek, TV, knihov­na. Lož­ni­ce je vyba­ve­na dvou­lůž­ko­vou poste­lí, vesta­vě­nou šat­ní skří­ní, komo­dou, noč­ní­mi stol­ky a lam­pou. V dru­hé lož­ni­ci jsou noč­ní stol­ky, tv sto­lek a TV. V kou­pel­ně je vana, kou­pel­no­vá skříň­ka a auto­ma­tic­ká prač­ka. Pod­la­hy v obyt­ných míst­nos­tech jsou plo­vou­cí, v kuchy­ni, kou­pel­ně a na chod­bě je polo­že­na dlaž­ba. Vytá­pě­ní bytu zajiš­ťu­je ústřed­ní dál­ko­vé topení.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mne nevá­hej­te kontaktovat.

V blíz­kos­ti domu se nachá­zí Hos­ti­vař­ský leso­park a pře­hra­da, kde je mož­né pro­vo­zo­vat celou řadu vol­no­ča­so­vých akti­vit. V docház­ko­vé vzdá­le­nos­ti najde­te také plá­že Hos­ti­vař­ské přehrady.
V oko­lí je veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost – MŠ, ZŠ, dět­ská hřiš­tě, restau­ra­ce, poš­ta, obchod­ní cen­t­rum Park Hos­ti­vař (Vivo), mul­ti­ki­no, Lidl, teni­so­vé kur­ty, squa­sh, pla­vec­ký bazén, fot­ba­lo­vé hřiš­tě, gol­fo­vé hřiš­tě, fit­ness, bow­ling a dal­ší. V blíz­kos­ti najde­te také oblí­be­ný Toul­cův dvůr se ZOO kout­kem a neda­le­ko vyhlá­še­ný pivo­var Hostivar.
Auto­bu­so­vá sta­ni­ce MHD Toul­cův dvůr je umís­tě­na 6 minut chůze od domu.

Vzhle­dem k loka­li­tě, výbor­né občan­ské vyba­ve­nos­ti a snad­né doprav­ní dostup­nos­ti je ten­to byt ide­ál­ní volbou.

Nájem­né 19.000 Kč Kč + zálo­ha na služ­by 1.962 Kč/2 oso­by + elektři­na se pře­vá­dí na nájem­ní­ka. Kau­ce ve výši 38.000 Kč. Nájem­ník nepla­tí pro­vi­zi RK!

Poža­du­je­me sluš­né a bonit­ní nájem­ní­ky, neku­řá­ky a upřed­nost­ní­me zájem­ce bez zvířat.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz