Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to
Pří­bram – část obce Zdaboř

Pro­stor­ný svět­lý byt 3+1, se dvě­ma lodži­e­mi a zim­ní zahradou


Dis­po­zi­ce3+1
Užit­ná plocha139m2
Pod­la­ží2/2
Stav­baCih­la
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostG — mimo­řád­ně nehospodárná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníAno
VýtahNe
SklepNe
Komo­raAno
LodžieAno
Tope­níplyn

V zastou­pe­ní maji­te­le vám nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu slun­ný a pro­stor­ný byt 3+1, 161 m² (užit­ná plo­cha bytu 139 m² + lodžie 4,4 m² + 9,45 m² a zim­ní zahra­da 8,3 m²). Byt se nachá­zí v 2.NP v domě bez výtahu.

V domě se nachá­zí v pří­ze­mí lékár­na a holič­ství, v pod­kro­ví domu dva byty a kancelář.

Byt tvo­ří vstup­ní chod­ba (10,7 m²) s vesta­vě­ný­mi skří­ně­mi, ložnice/pracovna (12,7 m²), samo­stat­né wc, vel­ká kou­pel­na s oknem (11,2 m²) obsa­hu­je nejen vanu, ale i spr­cho­vý kout a dvě umy­va­dla, kuchyň (34,9 m²) se vstu­pem na lodžii (4,4 m²) a s komo­rou (1,9 m²), obý­va­cí pokoj (46 m²) se vstu­pem na lodžii (9,4 m²), lož­ni­cí (21,6 m²) se vstu­pem do zim­ní zahra­dy (8,3 m²).

Byt je vyba­ven kuchyň­skou lin­kou, kte­rá obsa­hu­je sklo­ke­ra­mic­kou des­ku, elek­tric­kou trou­bu, myč­ku, diges­toř a nere­zo­vý dřez.
Pod­la­hu v obyt­ných míst­nos­tech pokrý­vá plo­vou­cí pod­la­ha, v ostat­ních míst­nos­tech je dlažba.Okna jsou plas­to­vá, vytá­pě­ní a ohřev vody zajiš­ťu­je ply­no­vý kotel umís­tě­ný v kuchyni


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kontaktovat.

Byt se nachá­zí v dvou­pod­laž­ním domě v are­á­lu pří­bram­ské nemoc­ni­ce, loka­li­ta Pří­bram V — Zdaboř.
Par­ko­vat lze před domem.

Z hle­dis­ka loka­li­ty je Zda­boř vel­mi atrak­tiv­ní loka­li­tou v Pří­bra­mi se skvě­lou dostup­nos­tí do cen­t­ra měs­ta — BUS MHD a PID na Prahu.

Jed­ná se o loka­li­tu s kom­plet­ní občan­skou vybaveností.

Nájem­né 18.000 Kč/měsíčně, zálo­hy na služ­by 6.500 Kč/měsíčně včet­ně elektři­ny a ply­nu. Vrat­ná kau­ce 18.000 Kč.
Pro­vi­ze RK ve výši jed­no­ho nájmu + DPH.

Poža­du­je­me sluš­né, bonit­ní a spo­leh­li­vé nájem­ní­ky, upřed­nost­ňu­je­me zájem­ce bez zví­řat a neku­řá­ky. Nastě­ho­vá­ní ihned, nebo dle dohody.

V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe e‑mailem.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz