Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to
Spor­tov­ní, Dobřejovice

Pro­stor­ný a svět­lý byt 2+1 s bal­kó­nem k pronájmu.


Dis­po­zi­ce2+1
Užit­ná plocha65m2
Pod­la­ží3/3
Stav­baPanel
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostC — úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníAno
VýtahNe
SklepAno
Komo­raAno
Bal­kónAno
Odpadkana­li­za­ce
Dopra­vaaut. zastáv­ka 440m od domu

K dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu nabí­zí­me plně vyba­ve­ný, pro­stor­ný, svět­lý a dob­ře dis­po­zič­ně řeše­ný byt 2+1 ve tře­tím nad­zem­ním pod­la­ží byto­vé­ho domu bez výta­hu. Tří­pod­laž­ní pane­lo­vý dům je umís­tě­ný v klid­né čás­ti obce Dobřejovice.

Byt se sklá­dá z před­sí­ně ( 5,36 m²), komo­ry ( 2,22 m²), wc ( 0,98 m²), kou­pel­ny (4,77 m²), obý­va­cí­ho poko­je (23,69 m²), lož­ni­ce (16,67 m²), kuchy­ně (11,42 m²), bal­kó­nu (1,6 m²) a skle­pa (1,35 m²). Pod­la­hu v obý­va­cím poko­ji a lož­ni­ci pokrý­vá plo­vou­cí pod­la­ha, v ostat­ních míst­nos­tech je polo­že­na dlaž­ba. Okna jsou plas­to­vá s vnitř­ní­mi žalu­zi­e­mi, v lož­ni­ci a v kuchy­ni jsou okna střešní.

Vyba­ve­ní: kuchyň­ská lin­ka s vesta­vě­ný­mi spo­tře­bi­če­mi — ply­no­vá var­ná deska, elek­tric­ká trou­ba, diges­toř, samo­stat­ně sto­jí­cí led­ni­ce s mra­zá­kem. V lož­ni­ci je dvoj­lůž­ko a noč­ní stol­ky. V obý­va­cím poko­ji je obý­va­cí stě­na, roho­vá sedač­ka (na doslou­že­ní) a kon­fe­renč­ní sto­lek. Dosta­tek úlož­ných pro­stor posky­tu­jí vesta­vě­né skří­ně v obý­va­cím poko­ji a lož­ni­ci a dále komo­ra. V kou­pel­ně je vana se spr­cho­vou zástě­nou. Sou­čás­tí bytu je pří­jem­ný bal­kón a sklep. Tope­ní v bytě a ohřev vody zajiš­ťu­je kom­bi­no­va­ný kotel umís­tě­ný v komoře.
Par­ko­vá­ní je mož­né před domem.

Hle­dá­me sluš­né, spo­leh­li­vé a bonit­ní nájem­ní­ky. K nastě­ho­vá­ní 20.9.2023.
Nájem­né 15.000 Kč, kau­ce 30.000 Kč, zálo­hy 196 Kč/1 oso­ba. Elektři­na a plyn se pře­vá­dí na nájemníka.

Auto­bu­so­vá sta­ni­ce 440 m od domu, do Čest­lic doje­de­te za 9 minut, na met­ra Opa­tov za 24 min.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě pro­sím kon­tak­tuj­te e‑mailem.

Dobřejo­vi­ce leží jiho­vý­chod­ně od Pra­hy, sou­se­dí s Jese­ni­cí a Prů­ho­ni­ce­mi. Rych­le se tu roz­ši­řu­je a zkva­lit­ňu­je míst­ní občan­ská vyba­ve­nost. Najde­te tu mateř­skou ško­lu, poš­tu, obchod s potra­vi­na­mi, pekár­nu, fot­ba­lo­vé a dět­ské hřiš­tě. Domin­tou obce je krás­ný barok­ní zámek. V Dobřejo­vi­cích najde­te jak star­ší zástav­bu tak i moder­ní domy, kte­ré dohro­ma­dy tvo­ří jeden har­mo­nic­ký celek. V obci fun­gu­je něko­lik občan­ských spol­ků, kte­ré pořá­da­jí kul­tur­ní, spor­tov­ní a spo­le­čen­ské akce.

Obec nabí­zí kom­fort­ní a moder­ní byd­le­ní blíz­ko pří­ro­dy a při­tom dob­ré doprav­ní dostup­nos­ti do Pra­hy. Díky sjez­du z dál­ni­ce D1 jste autem v Pra­ze za 10 minut. Za pou­hých pět minut jízdy autem doje­de­me do obchod­ní a zábav­ní zóny Čest­li­ce, kte­rá nabí­zí celou řadou slu­žeb a obcho­dů jako jsou např. OC Prů­ho­ni­ce, OC Spek­trum, Makro, KIKA, Bau­haus, Žira­fa Fun­park, Aqua­pa­la­ce aqua­park a další.
V docház­ko­vé vzdá­le­nos­ti se nachá­zí dobřejo­vic­ký ryb­ník “Skal­ník” obklo­pe­ný krás­nou sce­né­rií bří­zou porost­lých strá­ní a býva­lým bři­d­li­co­vým lomem. Je to mís­to jako stvo­ře­né pro rodin­né vycház­ky nebo spor­tov­ní vyži­tí. Milov­ní­ci cyk­lis­ti­ky jis­tě oce­ní cyk­los­tez­ky vedou­cí do Pra­hy i kolem Prů­ho­nic­ké­ho par­ku, s napo­je­ním v Dobřejo­vi­cích. Na výlet může­te zaví­tat i do Prů­ho­nic­ké­ho zám­ku nebo do zámec­ké­ho par­ku s bota­nic­kou zahradou.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz