Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to
Ke kří­ži, Pra­ha 10 – Uhříněves

Gar­son­ka v novostav­bě — Vivus Uhříněves


Dis­po­zi­ce1+kk
Užit­ná plocha33m2
Pod­la­ží5/6
Stav­baCih­la
Stav objek­tuNovostav­ba
Energ. nároč­nostB — vel­mi úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
SklepNe
Komo­raNe
Bal­kónAno
LodžieAno

V zastou­pe­ní maji­te­le vám nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu svět­lý byt 1+kk s lodžií. Byt je nový, hle­dá­me prv­ní­ho nájemníka.

Byt v prá­vě dokon­če­né novostav­bě se nachá­zí v 5. nad­zem­ním pod­la­ží a nabí­zí nové­mu nájem­ní­ko­vi pro­stor 33,4 m² byt + lodžie. Byt se sestá­vá z chod­by, kou­pel­ny s toa­le­tou, obý­va­cí­ho poko­je s kuchyň­ským kou­tem a lodžie. Okno je ori­en­to­va­né na JV. Pod­la­hu v poko­ji pokrý­vá plo­vou­cí pod­la­ha, na chod­bě a v kou­pel­ně je dlaž­ba. Větrá­ní reku­per­a­cí, par­ko­vá­ní je mož­né před domem.

V bytě je kuchyň­ská lin­ka vyba­ve­ná vesta­vě­ný­mi spo­tře­bi­či (sklo­ke­ra­mic­ká var­ná deska, trou­ba, diges­toř, led­ni­ce s mra­zá­kem, myč­ka). V kou­pel­ně je vana a pří­poj­ka na pračku.

Byt je sou­čás­tí moder­ní­ho byto­vé­ho kom­ple­xu Vivus Uhří­ně­ves, kte­rý se nachá­zí v cen­t­ru Uhří­něv­si, neda­le­ko Nové­ho náměs­tí. Je zde plná občan­ská vyba­ve­nost. Najde­te zde poš­tu, lékár­nu, ban­ku, spor­tov­ní zaří­ze­ní a mno­ho obcho­dů. Sou­čás­tí kom­ple­xu je super­mar­ket Bil­la, restau­ra­ce Cihel­na a dal­ší služby.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe e‑mailem.

Praž­ská Uhří­ně­ves je vel­mi žáda­nou loka­li­tou díky kom­fort­ní­mu a moder­ní­mu byd­le­ní blíz­ko pří­ro­dy, a při­tom dob­ré doprav­ní dostup­nos­ti do cen­t­ra Pra­hy (v Uhří­něv­si zasta­vu­je přes 14 linek MHD a jez­dí vla­ky, dál­ko­vé auto­bu­sy), napří­klad na Hlav­ním Nádra­ží jste za 15 minut, jen 10 minut trvá ces­ta auto­bu­sem na met­ro Háje, 20 minut k met­ru Depo Hos­ti­vař. Pár kro­ků od cen­t­ra obce se nachá­zí Pod­leský ryb­ník, se kte­rým těs­ně sou­se­dí míst­ní obora.

Vzhle­dem k loka­li­tě, výbor­né občan­ské vyba­ve­nos­ti a snad­né doprav­ní dostup­nos­ti je ten­to byt ide­ál­ní volbou.

Nájem­né 14.000 Kč + zálo­ha na služ­by 1.998 Kč + elektři­na se pře­vá­dí na nájem­ní­ka. Kau­ce ve výši 28.000 Kč. Nájem­ník nepla­tí pro­vi­zi RK!

Maji­tel poža­du­je sluš­né­ho a bonit­ní­ho nájem­ní­ka, neku­řá­ka a upřed­nost­ní zájem­ce bez zví­řat. Nastě­ho­vá­ní je mož­né ihned.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz