Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to
Holeč­ko­va, Pra­ha 5 – Smíchov

Pěk­ný byt v novostav­bě blíz­ko Bertramky.


Dis­po­zi­ce1+kk
Užit­ná plocha25m2
Pod­la­ží4/6
Stav­baPanel
Stav objek­tuNovostav­ba
Energ. nároč­nostB — vel­mi úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
SklepNe
Komo­raNe
Bal­kónNe

V zastou­pe­ní maji­te­le vám nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu svět­lý a moc hez­ký byt o dis­po­zi­ci 1+kk, s plo­chou 25,3 m² ve veli­ce žáda­né a pří­jem­né loka­li­tě na Pra­ze 5 — Smí­chov. Nachá­zí se ve čtvr­tém nad­zem­ním pod­la­ží novostav­by z roku 2021, s výtahem.

Byt se pro­na­jí­má vkus­ně zaří­ze­ný moder­ním nábyt­kem a tvo­ří ho kuchyň­ský kout se spo­tře­bi­če­mi — led­ni­ce s mra­zá­kem, sklo­ke­ra­mic­ká var­ná deska, mik­ro­vln­ná trou­ba, diges­toř, auto­ma­tic­ká prač­ka, rych­lo­var­ná kon­vi­ce, kávo­var. Dále je tu jídel­ní stůl se židle­mi, roz­klá­da­cí pohov­ka, pří­stav­né stol­ky, komo­da, šat­ní skříň. Kou­pel­na dis­po­nu­je pro­stor­ným spr­cho­vým kou­tem a toaletou.
Okno je ori­en­to­va­né na JV. K dis­po­zi­ci je internet.

Kom­plet­ní občan­ská vyba­ve­nost v mís­tě — pří­jem­né restau­ra­ce a kávár­ny, poš­ta, zdra­vot­nic­ká zaří­ze­ní, obchod­ní cen­t­rum Nový Smíchov.
MHD — bus Betram­ka a tram Holeč­ko­va. Na met­ro “B” sta­ni­ce Anděl jed­na sta­ni­ce tramvají.
Neda­le­ko se nachá­zí Pet­řín­ská roz­hled­na, zahra­da Kin­ských, pěk­ná mís­ta k pro­cház­kám, odpočinku.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe e‑mailem.

Vzhle­dem k loka­li­tě, výbor­né občan­ské vyba­ve­nos­ti a snad­né doprav­ní dostup­nos­ti je ten­to byt ide­ál­ní volbou.

Nájem­né 15.000 Kč + poplat­ky 1.866 Kč + inter­net 350 Kč, elektři­na se pře­vá­dí na nájem­ní­ka. Kau­ce ve výši 30.000 Kč. Nájem­ník nepla­tí pro­vi­zi RK!

Vzhle­dem k veli­kos­ti je byt vhod­ný pro jed­nu oso­bu. Maji­tel poža­du­je sluš­né­ho a bonit­ní­ho nájem­ní­ka, neku­řá­ka a upřed­nost­ní zájem­ce bez zví­řat. Nastě­ho­vá­ní je mož­né ihned.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz