Poze­mek k pro­de­ji — Pro­dá­no
Bran­dýs nad Labem-Sta­rá Boleslav

Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­de­ji rovi­na­tý poze­mek o výmě­ře 875 m² pro výstav­bu rodin­né­ho domu ve vyhle­dá­va­né obci Bran­dýs nad Labem-Sta­rá Boleslav.


Užit­ná plocha875m2
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Tope­níplyn
Odpadkana­li­za­ce
Elektři­naano

Poze­mek se nachá­zí upro­střed krát­ké sle­pé uli­ce, při­lé­há k zástav­bě rodin­ných domů a nabí­zí vel­mi klid­né byd­le­ní. Poze­mek je jeden z posled­ních v této nově vznik­lé loka­li­tě rodin­ných domů. Na hra­ni­ci pozem­ku jsou veš­ke­ré pří­poj­ky inže­nýr­ských sítí — elek­tric­ká ener­gie, ply­no­vá pří­poj­ka, vodo­vod­ní pří­poj­ka a kana­li­zač­ní pří­poj­ka. K pozem­ku vede obec­ní komu­ni­ka­ce, kte­rou lemu­je veřej­né osvětlení.

Dle ÚP je poze­mek při­pra­ve­ný ke stav­bě rodin­né­ho domu. Koe­fi­ci­ent zasta­vě­ní pozem­ku max. 33 %, koe­fi­ci­ent zele­ně min. 40%, maxi­mál­ní výš­ka zástav­by 10,5 m.

Sou­čás­tí kup­ní ceny je i zpra­co­va­ná stu­die a plá­ny na rodin­ný dům, pokud bude mít budou­cí kupu­jí­cí zájem.

Poze­mek se nachá­zí v blíz­kos­ti cen­t­ra Sta­ré Bolesla­vi, při­tom v její klid­né čás­ti — jen 1,5 km od Masa­ry­ko­va náměs­tí a zámku.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Pro bliž­ší infor­ma­ce mě kon­tak­tuj­te tele­fo­nic­ky nebo e‑mailem.

Dvojměs­tí Bran­dýs n/L — St. Boleslav je díky své his­to­rii, umís­tě­ní těs­ně za Pra­hou a kom­plet­ní občan­ské vyba­ve­nos­ti včet­ně roz­sáh­lé­ho spor­tov­ní­ho vyži­tí vel­mi zají­ma­vou loka­li­tou. Je to jed­na z nej­krás­něj­ších loka­lit na Pra­ze východ. Maleb­né měs­to na Labi, obklo­pe­né nád­her­nou polabskou pří­ro­dou, boro­vý­mi lesy, tůně­mi, cyk­los­tez­ka­mi. Najde­te tu hypar­mer­ke­ty, super­mar­ke­ty i men­ší obcho­dy, poš­ty, měst­ský úřad, restau­ra­ce, kavár­ny, spor­to­viš­tě, dět­ská hřiš­tě, mateř­ské ško­ly, základ­ní ško­ly, střed­ní ško­ly, umě­lec­kou ško­lu, zdra­vot­ní služ­by, turis­tic­ké a cyk­lo­tu­ris­tic­ké stez­ky, lesy, Pro­bošt­ské jeze­ro a spor­to­viš­tě (golf, tenis, atle­tic­ký sta­di­on, spor­tov­ní haly, fot­ba­lo­vá hřiště).
Je zde veli­ce dob­rá doprav­ní dostup­nost s Pra­hou pomo­cí PID — vla­kem i auto­bu­sem. Dojez­do­vá vzdá­le­nost autem 15 min na Čer­ný Most nebo Letňan.

Na pozem­ku neváz­ne žád­ná pře­káž­ka k rych­lé­mu pro­de­ji. Poze­mek může­te navští­vit kdy­ko­li, je vol­ně pří­stup­ný a ozna­če­ný plach­tou. Finan­co­vá­ní je mož­né hypo­teč­ním úvě­rem, s vyří­ze­ním Vám ráda pomohu.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz