Rodin­ný dům k pro­de­ji — Pro­dá­no
Smi­da­ry – část obce Křičov

Exklu­ziv­ně vám nabí­zím k pro­de­ji star­ší rodin­ný dům na roz­lehlém pozem­ku (1.540m²) v klid­né obci Křičov.


Dis­po­zi­ce2+1
Užit­ná plocha71m2
Počet pod­la­ží1
Stav­baCih­la
Stav objek­tuPřed rekon­struk­cí
Energ. nároč­nostG — mimo­řád­ně nehospodárná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníAno
SklepNe
Komo­raAno
Bal­kónNe
Tope­níply­no­vý kotel
Odpadkana­li­za­ce

Rodin­ný dům je vzhle­dem ke své­mu stá­ří a tech­nic­ké­mu sta­vu určen buď k roz­sáh­lé rekon­struk­ci nebo k rekre­ač­ní­mu vyu­ži­tí. Jed­no­pod­laž­ní cih­lo­vý dům je situ­o­ván v před­ní čás­ti obdél­ní­ko­vé­ho sta­veb­ní­ho pozem­ku a nabí­zí užit­nou plo­chu 71 m². S cel­ko­vou plo­chou pozem­ku 1540 m² a s mož­nos­tí 40% zasta­vi­tel­nos­ti pozem­ku se nabí­zí mož­nost výstav­by dosta­teč­ně vel­ké­ho rodin­né­ho domu. Na pozem­ku je územ­ním plá­nem povo­le­na výstav­ba rodin­né­ho domu s jed­ním nad­zem­ním pod­la­žím a obyt­ným pod­kro­vím do výše okol­ní zástavby.

Dis­po­zič­ně je dům řešen jako 2+1. Obý­va­cí pokoj, prů­cho­zí kuchy­ně a lož­ni­ce. Lep­ší před­sta­vu vám dá při­lo­že­ný půdo­rys ve fotogalerii.
Dům není pod­skle­pe­ný a má roz­lehlou půdu (101,18 m²). Sou­čás­tí domu je díl­na (11,63 m²), sklad (11,52 m²) a garáž (18,15 m²). Na pozem­ku se nachá­zí dal­ší zdě­na budo­va — garáž (15,77 m²) s díl­nou (11,25 m²).

Pod­la­hy v domě jsou z PVC a kera­mic­ké dlaž­by. Vytá­pě­ní a ohřev vody ply­no­vým kotlem.
Do nemo­vi­tos­ti je zave­den plyn, elektři­na a voda, dům je také napo­jen na veřej­nou kana­li­za­ci. Na pozem­ku je kopa­ná stud­na o hloub­ce 6 m, test kva­li­ty vody není doložen.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

V pří­pa­dě zájmu o více infor­ma­cí či pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kontaktovat.

Dům se nachá­zí v klid­né malé obci. Občan­ská vyba­ve­nost je v 2,5 km vzdá­le­né obci Smi­da­ry. Je zde ško­la, škol­ka, ven­kov­ní posi­lov­na, dět­ské hřiš­tě, poš­ta, obchod s potra­vi­na­mi. Dostup­nost do vět­ších měst: Nový Bydžov 5,5 km, Měs­tec Krá­lo­vé do 15 minut, Chlu­mec nad Cid­li­nou do 20 minut, Hra­dec Krá­lo­vé do 40 min.

Ide­ál­ní nemo­vi­tost pro milov­ní­ky pro­chá­zek a klidu.
Ihned k nastě­ho­vá­ní. PENB budo­vy je zadán ke zpracování.
Kro­mě foto­gra­fií lze shléd­nout 3D vir­tu­ál­ní pro­hlíd­ku. Rov­něž je k dis­po­zi­ci půdo­rys celé­ho objektu.

Dům je mož­né hra­dit hypo­té­kou — s vyří­ze­ním výhod­né saz­by Vám také ráda pomohu.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz