Rodin­ný dům k pro­de­ji — Pro­dá­no
Žlunice

V zastou­pe­ní maji­te­lů vám nabí­zím k pro­de­ji cha­lu­pu v dob­rém sta­vu s udr­žo­va­nou zahra­dou, per­go­lou, udír­nou a sto­do­lou v obci Žlunice.


Dis­po­zi­ce5+1
Užit­ná plocha150m2
Počet pod­la­ží1
Stav­baCih­la
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostG — mimo­řád­ně nehospodárná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníAno
SklepNe
Komo­raAno
Tera­saAno
Tope­níply­no­vý kotel

Jed­no­pod­laž­ní cih­lo­vý dům je situ­o­ván v před­ní čás­ti rovi­na­té­ho obdél­ní­ko­vé­ho pozem­ku (1.777 m²) a nabí­zí užit­nou plo­chu 150 m².
Dis­po­zič­ně je dům řešen jako 5+1. Dům tvo­ří chod­ba spo­je­ná s kuchyň­ským kou­tem, dále prů­cho­zí obý­va­cí pokoj s jídel­ním kou­tem a sty­lo­vým krbem, čty­ři neprů­cho­zí lož­ni­ce, spíž, kou­pel­na se spr­cho­vým kou­tem a samo­stat­né wc. Lep­ší před­sta­vu vám dá při­lo­že­ný půdo­rys ve fotogalerii.
Sou­čás­tí domu je dřev­ník a garáž. Dům není pod­skle­pe­ný. Na pozem­ku se dále nachá­zí sto­do­la, skle­ník, udír­na a per­go­la s let­ní kuchy­ní. Sou­čás­tí stodo­ly je dal­ší míst­nost s lůž­ky pro 6 osob a sty­lo­vá zvu­ko­vě izo­lo­va­ná míst­nost, vyu­ží­va­ná pře­váž­ně k neru­še­né­mu posle­chu hudby.

Cih­lo­vý dům je po čás­teč­né rekon­struk­ci. Má neza­tep­le­nou fasádu, vymě­ně­nou stře­chu a dře­vě­ná okna. Pod­la­hy v domě jsou z PVC a kera­mic­ké dlaž­by. Vytá­pě­ní a ohřev vody zajiš­ťu­je ply­no­vý kotel. Vytá­pě­ní dále umož­ňu­je krb, z něj je tep­lo roz­ve­de­no přes pod­kro­ví do dal­ších místností.
Do nemo­vi­tos­ti je zave­den plyn, elektři­na. Dům je napo­jen na vodo­vod­ní řad, na pozem­ku je také vlast­ní kopa­ná stud­na s pit­nou vodou — ta je zave­de­ná do kuchy­ně. Dům není napo­jen na veřej­nou kana­li­za­ci a nemá jímku.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Dům je mož­né hra­dit hypo­té­kou — s vyří­ze­ním výhod­né saz­by Vám také ráda pomohu.
V pří­pa­dě zájmu o více infor­ma­cí či pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kontaktovat.

Dům se nachá­zí v klid­né malé obci Žluni­ce, je zde obchod s potra­vi­na­mi, obec­ní úřad, obec­ní knihov­na, MŠ, kos­tel, hřbi­tov a fara. Dal­ší občan­ská vyba­ve­nost je v 6 km vzdá­le­né obci Vyso­ké Vese­lí. Dům se nachá­zí neda­le­ko Pra­chov­ských skal a poblíž Jičí­na. Dostup­nost do vět­ších měst: Nový Bydžov 12 km, Jičín 17 km, Pra­ha 95 km. Doprav­ní dostup­nost zajiš­ťu­je auto­bus do Nové­ho Bydžo­va nebo Jičína.
Dům může slou­žit jako cha­lu­pa k rekre­a­ci nebo dům k trva­lé­mu bydlení.
Ide­ál­ní nemo­vi­tost pro milov­ní­ky kli­du a vel­mi stra­te­gic­ké mís­to na pod­ni­ká­ní výle­tů po okolí.

PENB budo­vy je zadán ke zpracování.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz