Cha­ta k pro­de­ji — Pro­dá­no
Nera­to­vi­ce – část obce Mlékojedy

Pěk­ná plně vyba­ve­ná cha­ta v Mlékojedech


Užit­ná plocha45m2
1
Stav­baOstat­ní
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Vlast­nic­tvíOsob­ní
SklepNe
Tera­saAno
Tope­níkam­na na tuhá paliva

Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­de­ji útul­nou, plně vyba­ve­nou a vkus­ně zaří­ze­nou dře­vě­nou cha­tu, kte­rá je umís­tě­na na rovi­na­tém pozem­ku, na okra­ji cha­to­vé oblas­ti V rybníčkách.
Jed­no­pod­laž­ní cha­ta má dis­po­zi­ci 2+1 s pod­la­ho­vou plo­chou 45 m². Sou­čás­tí cha­ty je vstup­ní tera­sa a dvě kůlny.

V cha­tě se nachá­zí lož­ni­ce, obý­va­cí pokoj s kam­ny na tuhá pali­va, kuchyň, kou­pel­no­vý kout s umy­va­dlem, spr­chou a prů­to­ko­vým ohří­va­čem vody. Kuchyň je vyba­ve­na skrom­nou kuchyň­skou lin­kou s dře­zem a ply­no­vým spo­rá­kem na ply­no­vou bom­bu. Pod­la­hy jsou dře­vě­né a pokry­té pod­le typu míst­nos­ti PVC, dlaž­bou, kobercem.

Cha­ta je vyba­ve­na elektři­nou a vodo­vo­dem. Vodo­vod při­vá­dí užit­ko­vou vodu z vlast­ní kopa­né stud­ně. Vytá­pě­ní zajiš­ťu­jí kam­na v obý­va­cím poko­ji. Sou­čás­tí cha­ty je kůl­na s che­mic­kým WC.
Cha­ta sto­jí na vlast­ním pozem­ku o veli­kos­ti 45 m², poze­mek kolem cha­ty je dlou­ho­do­bě bez­plat­ně pro­na­ja­tý od měs­ta Neratovice.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Pokud máte zájem o pro­hlíd­ku, nevá­hej­te mě kontaktovat.

Hez­ké a klid­né mís­to. V osa­dě jsou vzrost­lé list­na­té i jeh­lič­na­té stro­my. V bez­pro­střed­ním oko­lí se nachá­zí čis­tá pří­ro­da — lesy, sle­pé rame­no Labe a pís­kov­na Mlé­ko­je­dy s prů­zrač­ně čis­tou vodou.
Nej­bliž­ší obce jsou Mlé­ko­je­dy a Tiši­ce. Kom­plet­ní občan­ská vyba­ve­nost je v Neratovicích.
Dob­rá doprav­ní dostup­nost — Pra­ha 21 km, Měl­ník 14 km, vla­ko­vá zastáv­ka Tiši­ce 2 km.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz