Byt k pro­de­ji — Pro­dá­no
uli­ce Na hrou­dě, Pra­ha 10 – Strašnice

Exklu­ziv­ně vám nabí­zím k pro­de­ji byt 2+kk s vesta­vě­ným patrem.


Dis­po­zi­ce2+kk
Užit­ná plocha51m2
Pod­la­ží3/4
Stav­baOstat­ní
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostE — nehospodárná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahNe
SklepAno
Bal­kónAno
Odpadkana­li­za­ce

Exklu­ziv­ně vám nabí­zím k pro­de­ji čás­teč­ně zre­kon­stru­o­va­ný byt 2+kk s vesta­vě­ným pat­rem, kte­rý se nachá­zí ve 3. NP bez výta­hu, v žáda­né loka­li­tě Pra­hy 10 — ve Straš­ni­cích, pří­mo v uli­ci Na Hrou­dě, v blíz­kos­ti par­ku Gutov­ka a met­ra Straš­nic­ká. K bytu nále­ží sklep o výmě­ře 1 m²

Byt:
Inte­ri­ér bytu tvo­ří svět­lý obý­va­cí pokoj, lož­ni­ce s vesta­vě­ným pat­rem, kuchyň­ský kout, kou­pel­na s vanou a toa­le­tou, vstup­ní chod­ba. V poko­jích pro­bě­hl rekon­struk­ce. Kou­pel­na a kuchyň­ský kout jsou vhod­né k rekon­struk­ci. Elektři­na je v mědi.
Okna jsou plas­to­vá, ori­en­to­va­ná jiho­vý­chod­ním směrem.
Pod­la­hu v poko­jích a na chod­bě pokrý­vá lino­le­um, v obý­va­cím poko­ji je polo­žen kobe­rec. Ohřev vody zajiš­ťu­je kar­ma a vytá­pě­ní vafky.

Dům:
Cih­lo­vý dům pro­šel roz­sáh­lou rekon­struk­cí a je ve vel­mi dob­rém sta­vu — pro­běh­lo zatep­le­ní a nová fasáda, výmě­na dře­vě­ných oken za plas­to­vá, výmě­na všech byto­vých pro­ti­po­žár­ních dve­ří, výmal­ba spo­leč­ných pro­stor. Vel­kým bene­fi­tem je roz­leh­lá zahra­da se vzrost­lý­mi stro­my a vodo­tryskem, uvnitř vni­t­rob­lo­ku. Pří­stup do ní mají jen maji­te­lé toho­to a sou­sed­ních domů
Poplat­ky do SVJ včet­ně fon­du oprav činí 2.213 Kč za jed­nu osobu.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Pokud se roz­hod­ne­te pro finan­co­vá­ní hypo­teč­ním úvě­rem, ráda vám pomo­hu s bez­plat­ným vyří­ze­ním u vámi pre­fe­ro­va­né ban­ky a k tomu za nej­vý­hod­něj­ších pod­mí­nek na trhu.

Loka­li­ta a občan­ská vybavenost:
Straš­ni­ce jsou vel­mi žáda­nou loka­li­tou vzhle­dem ke kom­plet­ní občan­ské vyba­ve­nos­ti, skvě­lé doprav­ní dostup­nos­ti, spor­tov­ním a odpo­čin­ko­vým mož­nos­tem. Dům je umís­tě­ný v klid­né rezi­denč­ní zástav­bě, v blíz­kos­ti par­ku Gutov­ka. V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost (Bil­la, nákup­ní cen­t­rum Ede­en, pří­jem­né malé obchůd­ky, výbor­né restau­ra­ce, zmrz­li­nár­na, zdra­vot­ní zaří­ze­ní, lékár­na, poš­ta atd.), a Vino­hrad­ská nemoc­ni­ce s dět­skou a dospě­lou pohotovostí.

Zastáv­ka auto­bu­su a tram­va­je Na Hrou­dě se nachá­zí pou­hé 2 minu­ty od domu a zajiš­ťu­je snad­né spo­je­ní na sta­ni­ci met­ra Straš­nic­ká nebo pří­mo do centra.

Byt je vhod­ný jako star­to­va­cí byt nebo též na inves­ti­ci a násled­ný pro­ná­jem, kte­rý Vám ráda zajistím.
K nastě­ho­vá­ní dle domluvy.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz