Byt k pro­de­ji — Pro­dá­no
Pra­ha 10 — Malešice

Pro­dej bytu v žáda­né loka­li­tě Pra­hy 10 — v Male­ši­cích, pří­mo v Káran­ské uli­ci, v blíz­kos­ti Male­šic­ké­ho par­ku. Oko­lí posky­tu­je nad­stan­dard­ní množ­ství zele­ně a nabí­zí mno­ho pří­le­ži­tos­tí pro sportovce.


Dis­po­zi­ce
Užit­ná plocha28m2
Pod­la­ží7/14
Stav­baPanel
Stav objek­tuPřed rekon­struk­cí
Energ. nároč­nostC — úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
SklepNe
Bal­kónNe
Tope­níústřed­ní dálkové
Odpadkana­li­za­ce

Byt se nachá­zí v žáda­né loka­li­tě Pra­hy 10 — v Male­ši­cích, pří­mo v Káran­ské uli­ci, v blíz­kos­ti Male­šic­ké­ho par­ku. Oko­lí posky­tu­je nad­stan­dard­ní množ­ství zele­ně a nabí­zí mno­ho pří­le­ži­tos­tí pro spor­tov­ce: cyk­lotra­sy, in-line okruh, cen­t­rum spor­tu a zába­vy — Hec­tor Sport. Samo­zřej­mos­tí je kom­plet­ní občan­ská vyba­ve­nost v mís­tě: obcho­dy (Lidl), poš­ta, lékár­na, polikli­ni­ka, pří­jem­né restau­ra­ce a kavár­ny. Nej­bliž­ší nákup­ní cen­t­rum Atri­um Flo­ra je pou­hých 13 min MHD, Euro­park Štěr­bo­ho­ly 15 min MHD. Kou­sek od domu se nachá­zí auto­bu­so­vá zastáv­ka Síd­liš­tě Male­ši­ce se snad­ným spo­je­ním na sta­ni­ci met­ra Želiv­ské­ho (6 minut).

Byt je vhod­ný k rekon­struk­ci, vizu­a­li­za­ci mož­né­ho budou­cí­ho sta­vu najde­te v galerii.
Nemo­vi­tost je v osob­ním vlast­nic­tví a lze ji finan­co­vat hypo­téč­ním úvě­rem, kte­rý vám pomo­hu vyří­dit. Byt je vhod­ný též na inves­ti­ci a násled­ný pro­ná­jem, kte­rý vám mohu také zprostředkovat.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Máte-li zájem o pro­hlíd­ku, kon­tak­tuj­te mě tele­fo­nic­ky nebo mai­lem. V pří­pa­dě více zájem­ců bude byt bude pro­dán nej­vý­hod­něj­ší nabídce.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz