Poze­mek k pro­de­ji — Pro­dá­no
Nový Samechov

Roz­leh­lý poze­mek pro dům nebo cha­lu­pu, mír­ně sva­ži­tý o výmě­ře 2.698 m². V územ­ním plá­nu obce vede­ný jako plo­cha byd­le­ní ven­kov­ské­ho a lze jej vyu­žít pro stav­bu rodin­né­ho domu nebo cha­ty, cha­lu­py. Zasta­vi­tel­nost pozem­ku je 20 – 25%.


Užit­ná plocha2698m2
1

Rozlehlý pozemek pro dům nebo chalupu

Exklu­ziv­ně vám nabí­zím k pro­de­ji mír­ně sva­ži­tý poze­mek o výmě­ře 2.698 m², kte­rý se nachá­zí v kata­strál­ním úze­mí Řen­dě­jov — Nový Same­chov, s dojez­dem z Pra­hy do 50 min po dál­ni­ci D1, exit 56 Soutice/Trhový Štěpánov.

Poze­mek je v územ­ním plá­nu obce vede­ný jako plo­cha byd­le­ní ven­kov­ské­ho a lze jej vyu­žít pro stav­bu rodin­né­ho domu nebo cha­ty, cha­lu­py. Zasta­vi­tel­nost pozem­ku je 20 – 25%.

Poze­mek je naza­sí­ťo­va­ný. V obci není vodo­vod ani kanalizace.

Poze­mek se nachá­zí v klid­ném pro­stře­dí obce Nový Same­chov, v oko­lí jsou hlu­bo­ké lesy a něko­lik ryb­ní­ků. Toto mís­to si vás zís­ká všu­dypří­tomnou zele­ní a tichem.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

V pří­pa­dě zájmu o více infor­ma­cí mě nevá­hej­te kontaktovat.

Občan­ská vyba­ve­nost je v 5 km vzdá­le­né maleb­né obci Zruč nad Sáza­vou, kte­rá je vyhle­dá­va­ným turis­tic­kým cílem. Je zde ško­la, škol­ka, mul­tis­por­tov­ní are­ál a vel­ké dět­ské hřiš­tě s doprav­ním hřiš­těm a kulič­ko­vou drá­hou, teni­so­vé kur­ty, restau­ra­ce, Tesco, Pen­ny, malé obchůd­ky, poš­ta, kadeřnictví.

Blíz­ko obce (10 km) se také nachá­zí jed­no z nej­mo­der­něj­ších gol­fo­vých hřišť ve střed­ní Evro­pě — Pano­ra­ma Golf Resort Kácov.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz