Byt k pod­nájmu — Pod­na­ja­to
Pod Jaro­vem, Praha

Svět­lý a vel­mi dob­ře dis­po­zič­ně řeše­ný byt 3+1 k dlou­ho­do­bé­mu pod­nájmu. Byt po čás­teč­né a vel­mi zda­ři­lé rekon­struk­ci se nachá­zí v posled­ním, tedy 6. NP a nabí­zí nové­mu nájem­ní­ko­vi pro­stor o veli­kos­ti 70,5 m².


Dis­po­zi­ce3+1
Užit­ná plocha70m2
Pod­la­ží6/6
Stav­baPanel
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostG — mimo­řád­ně nehospodárná
Vlast­nic­tvíDruž­stev­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
SklepAno
LodžieAno
Tope­níústřed­ní dálkové
Elektři­na230 V
Dopra­vaMHD — bus, tramvaj
V zastou­pe­ní maji­te­le Vám nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pod­nájmu svět­lý byt 3+kk se zaskle­nou lodžií. Byt po čás­teč­né a vel­mi zda­ři­lé rekon­struk­ci se nachá­zí v posled­ním, tedy 6. NP a nabí­zí nové­mu nájem­ní­ko­vi pro­stor o veli­kos­ti 70,5 m².
Byt je vel­mi dob­ře dis­po­zič­ně řešený.
Sestá­vá se z chod­by, kou­pel­ny s vanou, samo­stat­né toa­le­ty, kuchyň­ské­ho kou­tu s obý­va­cím poko­jem a 2 neprů­cho­zích lož­nic. Pod­la­hy obyt­ných míst­nos­tí pokrý­vá plo­vou­cí pod­la­ha, v kou­pel­ně a na toa­le­tě je dlaž­ba. Jádro je umakar­to­vé s nale­pe­ný­mi obkla­dy. Nová kuchyň­ská lin­ka posky­tu­je dosta­tek úlož­ných pro­sto­ra a pra­cov­ní plo­chy. Vyba­ve­ná je nere­zo­vým dře­zem, elek­tric­kou var­nou deskou, trou­bou, diges­to­ří, vesta­vě­nou myč­kou a led­nič­kou s mrazákem.
Sou­čás­tí vyba­ve­ní je auto­ma­tic­ká prač­ka se sušič­kou (AEG) umís­tě­ná v kou­pel­ně. Na chod­bě se nachá­zí původ­ní vesta­vě­né skří­ně s dostat­kem úlož­ných prostor.


PODNAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Nastě­ho­vá­ní je mož­né ihned.
V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe e‑mailem.
Nákla­dy: nájem­né 19.000 Kč, zálo­ha na služ­by 6.190 Kč (3 oso­by), ele­kři­na 1.900 Kč (3 oso­by), vrat­ná kau­ce 38.000 Kč.
Výbor­ná doprav­ní dostup­nost – kou­sek od domu sta­ni­ce auto­bu­su a tram­va­je Habro­vá a Kvě­tin­ko­vá, sta­ni­ce tram­va­je Chmel­ni­ce. V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost. Dosta­tek zele­ně a spor­tov­ní­ho a rela­xač­ní­ho vyži­tí posky­tu­je neda­leký park Židov­ské pece, Male­šic­ký park, žump park, inli­ne drá­ha. Vzhle­dem k loka­li­tě, výbor­né občan­ské vyba­ve­nos­ti a snad­né doprav­ní dostup­nos­ti je ten­to byt byt ide­ál­ní vol­bou a to zejmé­na pro rodin­né bydlení.
Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz