Byt k pro­de­ji — Pro­dá­no
Oty Bube­níč­ka, Praha

Pokud tedy hle­dá­te něco jedi­neč­né­ho, neměl by Vaší pozor­nos­ti unik­nout ten­to útul­ný a kom­plet­ně vyba­ve­ný byt 1+kk s lodžií v novostav­bě čtyřpa­t­ro­vé­ho byto­vé­ho domu s výta­hem. Dům je umís­tě­ný v byto­vém kom­ple­xu Vivus Uhříněves.


Dis­po­zi­ce1+kk
Užit­ná plocha32m2
Pod­la­ží3/4
Stav­baCih­la
Stav objek­tuNovostav­ba
Energ. nároč­nostB — vel­mi úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
SklepAno
LodžieAno
Tope­nívlast­ní kotel­na v objek­tu byto­vé­ho komplexu
Elektři­na230 V
Dopra­vaMHD, vlak, dál­ni­ce D1

V zastou­pe­ní maji­te­le vám exklu­ziv­ně nabí­zím útul­ný a kom­plet­ně vyba­ve­ný byt 1+kk v novostav­bě čtyřpa­t­ro­vé­ho byto­vé­ho domu s výta­hem. Dům je umís­tě­ný v byto­vém kom­ple­xu Vivus Uhříněves.
 

Byt se sklá­dá z před­sí­ně (4,6 m²), kou­pel­ny s wc (4,4 m²), obý­va­cí­ho poko­je s kuchyň­ským kou­tem (18,2 m²), lodžie (2,5 m²) a skle­pa (2,2 m²).
Pod­la­hu v obý­va­cím poko­ji a kuchyň­ském kou­tě pokrý­vá plo­vou­cí pod­la­ha, na chod­bě a v kou­pel­ně je polo­že­na dlaž­ba. Okna jsou plas­to­vá s vnitř­ní­mi žalu­zi­e­mi a pro vět­ší kom­fort jsou opat­ře­na ven­kov­ní­mi elek­tric­ký­mi roletami.
Kuchyň­ská lin­ka znač­ky Gore­n­je obsa­hu­je vesta­vě­né spo­tře­bi­če — sklo­ke­ra­mic­kou var­nou des­ku, elek­tric­kou trou­bu, diges­toř, mik­ro­vln­nou trou­bu, samo­stat­ně sto­jí­cí led­ni­ci s mra­zá­kem. Dvou­lůž­ko­vá postel s vel­kým úlož­ným pro­sto­rem je od znač­ky Pro Spá­nek. V bytě je mno­ho úlož­ných pro­stor — vesta­vě­né skří­ně, polič­ky a skříň­ky. Sou­čás­tí bytu je pří­jem­ná lodžie, kte­rá je pokry­ta dlažbou.
Tope­ní v bytě zajiš­ťu­je kotel­na, kte­rá je umís­tě­ná v dal­ším domě pro­jek­tu Vivus.
 
Dům byl posta­ven v roce 2020 a byt nebyl po celou dobu vyu­ží­va­ný. Vše je nové a při­pra­ve­né pro nové­ho majitele.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Nemo­vi­tost je v osob­ním vlast­nic­tví a lze tedy finan­co­vat hypo­téč­ním úvě­rem, kte­rý Vám ráda pomo­hu vyřídit.

 

Pokud tedy hle­dá­te něco jedi­neč­né­ho v dané kate­go­rii, nevá­hej­te mi zavo­lat a domlu­vit si ter­mín prohlídky.

 

V pří­pa­dě, že sou­čas­ně pro­je­ví zájem o kou­pi více váž­ných zájem­ců, si maji­tel vyhra­zu­je prá­vo výbě­ru pod­le kva­li­ty před­lo­že­né nabídky.

Praž­ská Uhří­ně­ves se nachá­zí na jiho­vý­chod­ním okra­ji Pra­hy a v posled­ních letech se sta­la vel­mi žáda­nou loka­li­tou díky kom­fort­ní­mu a moder­ní­mu byd­le­ní blíz­ko pří­ro­dy a při­tom dob­ré doprav­ní dostup­nos­ti do cen­t­ra Pra­hy (v Uhří­něv­si zasta­vu­je přes 14 linek MHD, jez­dí zde vla­ky, dál­ko­vé auto­bu­sy), napří­klad na Hlav­ním Nádra­ží jste za 15 minut, jen 10 minut trvá ces­ta auto­bu­sem na met­ro Háje, 20 minut k met­ru Depo Hostivař.

Navíc se zde rych­le roz­ši­řu­je a zkva­lit­ňu­je míst­ní občan­ská vyba­ve­nost. Nalez­ne­te zde mateř­skou i základ­ní ško­lu, domov pro seni­o­ry, poš­tu, slu­žeb­nu Měst­ské poli­cie, mno­ho obcho­dů, restau­ra­cí a jiných slu­žeb. Na vel­ké náku­py nebo za zába­vou je mož­né vyra­zit do neda­le­ké nákup­ní zóny Čest­li­ce nebo do OC Chodov.

Mimo to nabí­zí Uhří­ně­ves spor­tov­ní vyži­tí a pro­stor k rela­xa­ci — fot­ba­lo­vé hřiš­tě, teni­so­vé kur­ty, fit­ness, ska­te park a v neda­lekých Čest­li­cích vod­ní park Aqua­pa­la­ce Pra­ha. Pár kro­ků od cen­t­ra obce se nachá­zí Pod­leský ryb­ník, se kte­rým těs­ně sou­se­dí míst­ní obo­ra s jele­ny. Je to mís­to jako stvo­ře­né pro rodin­né vycház­ky nebo spor­tov­ní vyži­tí. Milov­ní­ci cyk­lis­ti­ky jis­tě oce­ní boha­tou nabíd­ku cyk­los­te­zek, kte­ré se neu­stá­le roz­ši­řu­jí do dal­ších čás­tí Pra­hy. Na výlet může­te zaví­tat i do Prů­ho­nic­ké­ho zám­ku nebo do zámec­ké­ho par­ku s bota­nic­kou zahradou.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz