Byt k pro­de­ji — Pro­dá­no
Orte­no­vo náměs­tí, Pra­ha 7

Krás­ný a svět­lý byt o plo­še 93 m² plus 10 m² sklep ve 2. pat­ře čin­žov­ní­ho domu ze 40. let. Výbor­ná dostup­nost do cen­t­ra. Byt pro­šel v roce 2017 kom­plet­ní a náklad­nou rekon­struk­cí. Sklá­dá se ze tří poko­jů, míst­nos­ti s kuchyň­ským koutem,…


Dis­po­zi­ce4+kk
Užit­ná plocha93m2
Pod­la­ží3/5
Stav­baCih­la
Stav objek­tuPo rekon­struk­ci
Rok rekon­struk­ce
Energ. nároč­nostG — mimo­řád­ně nehospodárná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
SklepAno
Bal­kónNe

Byt 4+kk, Orte­no­vo náměs­tí, Pra­ha 7 — Holešovice

Krás­ný a svět­lý byt o plo­še 93 m² plus 10 m² sklep ve 2. pat­ře čin­žov­ní­ho domu ze 40. let. Výbor­ná dostup­nost do cen­t­ra. Byt pro­šel v roce 2017 kom­plet­ní a náklad­nou rekonstrukcí.

Sklá­dá se ze tří poko­jů, míst­nos­ti s kuchyň­ským kou­tem, pro­stor­né před­sí­ně, kou­pel­ny, samo­stat­né­ho WC, zaskle­né lodžie a skle­pa. Kuchyň­ská lin­ka zn. Beck je plně vyba­ve­ná vesta­vě­ný­mi spo­tře­bi­či Sie­mens nej­vyš­ší tří­dy. Pod­la­hy jsou pokry­ty dubo­vý­mi par­ke­ta­mi, na chod­bě a v kuchy­ni je pří­rod­ní lino­le­um Mar­mo­le­um. Sou­čás­tí jed­né z lož­nic je vesta­vě­ná šat­na s vel­ko­rysým úlož­ným prostorem.

V kou­pel­ně a na WC jsou vel­ko­for­má­to­vé dlaž­di­ce s pod­la­ho­vým vytá­pě­ním. V celém bytě jsou designo­vé radi­á­to­ry, dře­vě­ná okna s izo­lač­ním troj­sklem, dýho­va­né inte­ri­é­ro­vé dve­ře v kom­bi­na­ci s pís­ko­va­ným sklem.

Vytá­pě­ní a ohřev tep­lé vody je zajiš­těn moder­ním elek­tro­kot­lem Pro­therm se zásob­ní­kem tep­lé vody 125 l, s vel­mi níz­ký­mi pro­voz­ní­mi náklady.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Osob­ní vlast­nic­tví, lze finan­co­vat hypo­té­kou, k nastě­ho­vá­ní IHNED.
V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě kontaktujte.

Klid­né byd­le­ní s per­fekt­ní dostup­nos­tí do centra.

Sta­ni­ce tram­va­je Orte­no­vo náměs­tí je vzdá­le­ná jen 2 minu­ty chůze a cen­t­rum Pra­hy dostup­né do 10 minut. Výbor­ná občan­ská vyba­ve­nost, spor­tov­ní a kul­tur­ní pří­le­ži­tos­ti v lokalitě.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz