Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to

Dis­po­zi­ce3+kk
Užit­ná plocha70m2
Pod­la­ží2/4
Stav­baPanel
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostD — méně úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahNe
SklepNe
Komo­raAno
Bal­kónNe
Ve výhrad­ním zastou­pe­ní vám nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu pro­stor­ný, čás­teč­ně zaří­ze­ný byt 3+kk ve vel­mi dob­rém sta­vu. Byt je situ­o­va­ný v prv­ním pat­ře čtyř­pod­laž­ní­ho pane­lo­vé­ho domu bez výtahu.
Byt se nachá­zí v klid­né loka­li­tě pří­mo u met­ra Skal­ka. Byt nabí­zí nové­mu nájem­ní­ko­vi pro­stor o veli­kos­ti 70,2 m² a sestá­vá se z chod­by, komo­ry, kou­pel­ny s roho­vou vanou, samo­stat­né toa­le­ty, obý­va­cí­ho poko­je s kuchyň­ským kou­tem a dvou neprů­cho­zích poko­jů. Je čás­teč­ně vyba­ve­ný. Kuchyň­ská lin­ka je zaří­ze­na vesta­vě­ný­mi spo­tře­bi­či (var­ná deska s ply­no­vý­mi hořá­ky, trou­ba, diges­toř, myč­ka), vol­ně sto­jí­cí led­ni­cí s mra­zá­kem. Sou­čas­tí kuchyň­ské lin­ky je baro­vý pult se dvě­ma baro­vý­mi židle­mi, dále se v kuchy­ni nachá­zí jídel­ní stůl se čtyř­mi poho­dl­ný­mi židlemi.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Měsíč­ní poplat­ky jsou násle­du­jí­cí: nájem­né 18.000 Kč zálo­hy do SVJ (voda, tope­ní, výtah, úklid spo­leč­ných pro­stor, popel­ni­ce) 2.575 Kč elektři­na a plyn dle odha­du spo­tře­by nájem­ní­ka Vrat­ná kau­ce ve výši jed­no­ho měsíč­ní­ho nájmu, tzn 18.000 Kč.
 
Byt je vhod­ný až pro čtyř­člen­nou rodi­nu. Maji­tel poža­du­je sluš­né a bonit­ní nájemníky.
 
Nastě­ho­vá­ní je mož­né od 1.3.2020. V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe e‑mailem.
 
Okna jsou plas­to­vá se žalu­zi­e­mi. Vytá­pě­ní bytu a ohřev vody je dál­ko­vé. V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost, ško­ly, škol­ky, obcho­dy, nákup­ní stře­dis­ko Tesco, dět­ská hřiš­tě. Dosta­tek spor­tov­ní­ho a rela­xač­ní­ho vyži­tí posky­tu­je neda­le­ké spor­tov­ní cen­t­rum Gutov­ka. Výbor­ná doprav­ní dostup­nost – pár kro­ků od domu se nachá­zí sta­ni­ce met­ra Skal­ka, zastáv­ky auto­bu­su i tramvaje.
Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz