Byt k prodeji 
uli­ce Nad vodo­vo­dem, Pra­ha 10 – Malešice

Byt 2+1 před kom­plet­ní rekon­struk­cí v klid­né loka­li­tě praž­ských Malešic


Dis­po­zi­ce2+1
Užit­ná plocha55m2
Pod­la­ží3/5
Stav­baPanel
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostC — úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahNe
SklepAno
Komo­raNe
Bal­kónNe
Odpadkana­li­za­ce

Exklu­ziv­ně vám nabí­zím k pro­de­ji pro­stor­ný byt 2+1 ve sta­vu ke kom­plet­ní rekon­struk­ci, kte­rý se nachá­zí ve 3.NP udr­žo­va­né­ho pane­lo­vé­ho domu bez výta­hu, v žáda­né a klid­né loka­li­tě praž­ských Male­šic. K bytu nále­ží sklep (2 m²).

Byt:
Inte­ri­ér bytu tvo­ří svět­lá vstup­ní chod­ba ( 7,29 m²) s vesta­vě­ný­mi skří­ně­mi, wc (0,86 m²), kou­pel­na s vanou (1,94 m²), obý­va­cí pokoj (13,98 m²), lož­ni­ce (22,51 m²) a kuchyň ( 8,89 m²). Poko­je jsou prů­cho­zí, přes­něj­ší před­sta­vu zís­ká­te z půdo­ry­su, kte­rý je sou­čás­tí prezentace.
Byt je v původ­ním sta­vu, vykli­ze­ný a při­pra­ve­ný ke kom­plet­ní rekon­struk­ci pod­le před­stav nové­ho maji­te­le. V kuchy­ni je kuchyň­ská lin­ka s ply­no­vým spo­rá­kem. Pod­la­hu v poko­jích pokrý­va­jí par­ke­ty, v kuchy­ni, na chod­bě a na wc je polo­že­né lino­le­um, v kou­pel­ně dlaž­ba. Vytá­pě­ní bytu je ústřed­ní dál­ko­vé. Okna jsou plas­to­vá s výhle­dem do zele­ně — v kuchy­ni a lož­ni­ci ori­en­to­va­ná na SZ, v obý­va­cím poko­ji na JV.

Dům:
Revi­ta­li­zo­va­ný pane­lo­vý dům je zatep­le­ný, má novou fasádu a je vyma­lo­va­ný. SVJ nemá žád­ný úvěr a měsíč­ní poplat­ky do SVJ včet­ně fon­du oprav činí 4.194 Kč.


5. 390 000 Kč

Máte-li zájem o pro­hlíd­ku, kon­tak­tuj­te mě tele­fo­nic­ky nebo mailem.

Loka­li­ta a občan­ská vybavenost:
Byt se nachá­zí v žáda­né loka­li­tě Pra­hy 10 — v Male­ši­cích, pří­mo v uli­ci Nad Vodo­vo­dem, v blíz­kos­ti Male­šic­ké­ho par­ku. Oko­lí posky­tu­je nad­stan­dard­ní množ­ství zele­ně a nabí­zí mno­ho pří­le­ži­tos­tí pro spor­tov­ce: cyk­lotra­sy, in-line okruh, cen­t­rum spor­tu a zába­vy — Hec­tor Sport. Samo­zřej­mos­tí je kom­plet­ní občan­ská vyba­ve­nost v mís­tě: obcho­dy (Lidl a Bil­la), poš­ta, lékár­na, polikli­ni­ka, pří­jem­né restau­ra­ce a kavár­ny, MŠ a ZŠ. Nej­bliž­ší nákup­ní cen­t­rum Atri­um Flo­ra je pou­hých 13 min MHD, Euro­park Štěr­bo­ho­ly 15 min MHD. Kou­sek od domu se nachá­zí auto­bu­so­vá zastáv­ka Hostýn­ská se snad­ným spo­je­ním na sta­ni­ci met­ra Želiv­ské­ho (4 minuty).
Mož­nost par­ko­vá­ní u domu na mod­rých rezi­denč­ních zónách.

Byt je vhod­ný k rekon­struk­ci, vizu­a­li­za­ci mož­né­ho budou­cí­ho sta­vu najde­te v galerii.

Nemo­vi­tost je v osob­ním vlast­nic­tví a lze ji finan­co­vat hypo­téč­ním úvě­rem, kte­rý vám pomo­hu vyří­dit. Byt bude po rekon­struk­ci vhod­ný též na inves­ti­ci a násled­ný pro­ná­jem, kte­rý vám mohu také zprostředkovat.

Máte-li zájem o pro­hlíd­ku, kon­tak­tuj­te mě tele­fo­nic­ky nebo mai­lem. V pří­pa­dě více zájem­ců bude byt pro­dán nej­vý­hod­něj­ší nabídce.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz