Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to
Nad šes­ti­ko­py, Praha

Hle­dá­te klid­ný a svět­lý byt 1+kk s gará­žo­vým stá­nímk dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu? Jeden tako­vý mám v nabíd­ce. Nachá­zí se na Pro­seku, pár kro­ků od met­ra a blíz­ko krás­ných pro­sec­kých par­ků. Pojď­te si ho prohlédnout


Dis­po­zi­ce1+kk
Užit­ná plocha36m2
Pod­la­ží2
Stav­baCih­la
Stav objek­tuNovostav­ba
Energ. nároč­nostB — vel­mi úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníAno
VýtahAno
SklepNe
Komo­raNe
Bal­kónNe
V zastou­pe­ní maji­te­le vám exklu­ziv­ně nabí­zím dlou­ho­do­bý pro­ná­jem pěk­né­ho neza­ří­ze­né­ho bytu 1+kk, o veli­kos­ti 36 m² v klid­né loka­li­tě a při­tom v pěší dostup­nos­ti met­ra C “Pro­sek”.
 
Byt se nachá­zí ve dru­hém nad­zem­ním pod­la­ží novostav­by cih­lo­vé­ho domu s výta­hem. Je tvo­řen vstup­ní chod­bou (5,5 m²), kou­pel­nou s wc (4,1 m²), kuchyň­ským kou­tem (4,6 m²) a obý­va­cím poko­jem (22,1 m²).
 
Byt je vyba­ven kuchyň­skou lin­kou se spo­tře­bi­či (sklo­ke­ra­mic­ká var­ná deska, elek­tric­ká trou­ba, diges­toř, mik­ro­vln­ná trou­ba) a vesta­vě­nou skří­ní na chodbě.
V kou­pel­ně je spr­cho­vý kout, umy­va­dlo, wc a auto­ma­tic­ká prač­ka. Pod­la­hu v obý­va­cím poko­ji pokrý­vá plo­vou­cí pod­la­ha, v ostat­ních míst­nos­tech je dlaž­ba. Vytá­pě­ní je ústřed­ní dál­ko­vé. Okna bytu smě­řu­jí na jihozápad.
 

 

Byt se pro­na­jí­má nevy­ba­ve­ný, ale je mož­né si odkou­pit od sou­čas­né­ho nájem­ní­ka náby­tek na fotkách.
 
Byt se nachá­zí v klid­né čás­ti Pra­hy 9 — Pro­sek, v blíz­kos­ti zele­ně a par­ku. V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost — obcho­dy, nákup­ní stře­dis­ko Bil­la, pří­jem­né restau­ra­ce, kavár­ny, služby.
Jed­ná se o loka­li­tu s výbor­nou doprav­ní dostup­nos­tí — na met­ro Pro­sek dojde­te chůzí za pou­hých 5 minut.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Byt je vhod­ný pro jed­nu oso­bu. Vzhle­dem k loka­li­tě, výbor­né občan­ské vyba­ve­nos­ti a snad­né doprav­ní dostup­nos­ti je ten­to byt ide­ál­ní vol­bou pro člo­vě­ka, kte­rý oce­ní výho­du byd­le­ní v blíz­kos­ti met­ra a při­tom v klid­né loka­li­tě. Maji­tel poža­du­je sluš­né­ho a bonit­ní­ho nájem­ní­ka, neku­řá­ka a upřed­nost­ní zájem­ce bez zví­řat. Nastě­ho­vá­ní je mož­né ihned. V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe e‑mailem.

 

 

Nájem­né 9.500 Kč + zálo­ha na služ­by 1.572 Kč + elektři­na 610 Kč.
Kau­ce ve výši 19.000 Kč. Nájem­ník nepla­tí pro­vi­zi RK!
 

 

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz