Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to

Ve výhrad­ním zastou­pe­ní nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu pro­stor­ný, čás­teč­ně zaří­ze­ný byt 2+kk v novostav­bě dva­nác­ti­pod­laž­ní­ho byto­vé­ho domu v klid­né loka­li­tě u Hos­ti­vař­ské­ho leso­par­ku a přehrady.


Dis­po­zi­ce2+kk
Užit­ná plocha51m2
Pod­la­ží2/10
Stav­baCih­la
Stav objek­tuNovostav­ba
Energ. nároč­nostC — úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníAno
VýtahAno
SklepAno
Komo­raAno
Tera­saAno
Tope­níústřed­ní dálkové
Elektři­na230 V
Dopra­vaauto­bus, vlak, silnice

Bydlení v zeleni — prostorný byt 2+kk s velkým balkónem a garážovým stáním

Ve výhrad­ním zastou­pe­ní nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu pro­stor­ný, čás­teč­ně zaří­ze­ný byt 2+kk v novostav­bě dva­nác­ti­pod­laž­ní­ho byto­vé­ho domu v klid­né loka­li­tě na roz­hra­ní Hor­ních Měcho­lup a Hos­ti­va­ře pří­mo u Hos­ti­vař­ské­ho leso­par­ku a pře­hra­dy. Mís­to je ide­ál­ní pro všech­ny věko­vé sku­pi­ny, milov­ní­ky spor­tu i oso­by vyhle­dá­va­jí­cí klid a pohodu.

Byt se nachá­zí v 2. nad­zem­ním pod­la­ží a nabí­zí nové­mu nájem­ní­ko­vi pro­stor o veli­kos­ti 50,5 m² + 19 m² bal­kón, sklep a gará­žo­vé stá­ní. Byt se sestá­vá z chod­by, komo­ry, kou­pel­ny s vanou a toa­le­tou, obý­va­cí­ho poko­je s kuchyň­ským kou­tem, lož­ni­ce a bal­kó­nu. Je čás­teč­ně vyba­ve­ný — kuchyň­ská lin­ka je zaří­ze­na vesta­vě­ný­mi spo­tře­bi­či znač­ky Mie­le (led­ni­ce s mra­zá­kem, mik­ro­vln­ná trou­ba, indukč­ní var­ná deska, trou­ba, diges­toř, myč­ka), jídel­ní stůl se čtyř­mi židle­mi, dvou­lůž­ko, šat­ní skříň, auto­ma­tic­ká prač­ka, před­sí­ňo­vá stě­na. Bal­kón je ori­en­to­va­ný již­ním smě­rem, okna v lož­ni­ci a jídel­ně východ­ním smě­rem. Bal­kón je vyba­ve­ný zahrad­ní seda­cí soupra­vou a nabí­zí tak kom­fort­ní relax a krás­ný výhled na měs­to a Hos­ti­vař­ský lesopark.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Měsíč­ní poplat­ky jsou následující:
nájem­né 15. 000 Kč
zálo­hy do SVJ (voda, tope­ní, výtah, úklid spo­leč­ných pro­stor, popel­ni­ce) 2.600 Kč
elektři­na dle odha­du spo­tře­by nájemníka
vrat­ná kau­ce 15. 000 Kč.
 
Byt je vhod­ný pro pár. Nastě­ho­vá­ní je mož­né ihned.
 
V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe mailem.

 

 

Dům byl zko­lau­do­ván v roce 2017 a těží nejen z atrak­ti­vi­ty mís­ta, ale také špič­ko­vé evrop­ské kva­li­ty včet­ně zají­ma­vé dis­po­zi­ce bytu.
V domě je jeden pro­stor­ný výtah. Sklep se nachá­zí v 1. pod­zem­ním pod­la­ží, hned ved­le gará­žo­vé­ho stá­ní pro ten­to byt.
 
V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost. Dosta­tek zele­ně a spor­tov­ní­ho a rela­xač­ní­ho vyži­tí posky­tu­je Hos­ti­vař­ský leso­park s pře­hra­dou. Výbor­ná doprav­ní dostup­nost – blíz­ko domu se nachá­zí auto­bu­so­vá zastáv­ka Livorn­ská, ze kte­ré jez­dí auto­bu­sy na met­ro Háje a na met­ro Skal­ka. Vzhle­dem k loka­li­tě, výbor­né občan­ské vyba­ve­nos­ti a snad­né doprav­ní dostup­nos­ti je ten­to byt byt ide­ál­ní volbou.
Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz