Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to
Nad pře­hra­dou, Praha

K dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu Vám nabí­zím svět­lý byt 2+kk v blíz­kos­ti Hos­ti­vař­ské­ho leso­par­ku a pře­hra­dy. Mís­to je ide­ál­ní pro všech­ny věko­vé sku­pi­ny, milov­ní­ky spor­tu i oso­by vyhle­dá­va­jí­cí klid a pohodu.


Dis­po­zi­ce2+kk
Užit­ná plocha44m2
Pod­la­ží12/12
Stav­baPanel
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostC — úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
Komo­raAno
Tope­níústřed­ní dálkové
Elektři­na230 V
Dopra­vaMhd — bus Bole­vec­ká, Livornská

Ve výhrad­ním zastou­pe­ní vám nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu svět­lý byt 2+kk s úžas­ným výhle­dem v blíz­kos­ti Hos­ti­vař­ské­ho leso­par­ku a pře­hra­dy. Mís­to je ide­ál­ní pro všech­ny věko­vé sku­pi­ny, milov­ní­ky spor­tu i oso­by vyhle­dá­va­jí­cí klid a pohodu.

Byt se nachá­zí v posled­ním, tedy 12. nad­zem­ním pod­la­ží a nabí­zí nové­mu nájem­ní­ko­vi pro­stor o veli­kos­ti 44 m² + 1/4 komo­ry hned ved­le bytu. Byt se sestá­vá z chod­by, kou­pel­ny se spr­cho­vým kou­tem a wc, obý­va­cí­ho poko­je s kuchyň­ským kou­tem a neprů­cho­zí ložnice.

Okna jsou plas­to­vá opat­ře­ná ven­kov­ní­mi role­ta­mi. Bez­ba­ri­é­ro­vý dům je vel­mi dob­ře udr­žo­va­ný a zatep­le­ný s rekon­stru­o­va­nou stře­chou. V nedáv­né době pro­šel byt cel­ko­vou rekon­struk­cí – jádro je zdě­né, pod­la­hu pokrý­vá v obyt­ných míst­nos­tech plo­vou­cí pod­la­ha, na soci­ál­ním zaří­ze­ní je dlaž­ba. Byt je čás­teč­ně vyba­ve­ný – moder­ní kuchyň­ská lin­ka se spo­tře­bi­či (sklo­ke­ra­mic­ká var­ná deska, vesta­vě­ná trou­ba, diges­toř, vesta­vě­ná myč­ka, samo­s­ta­ně sto­jí­cí led­ni­ce s mra­zá­kem), šat­ní skříň a bot­ník na chod­bě, šat­ní skříň v lož­ni­ci, prač­ka v koupelně.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Nastě­ho­vá­ní je mož­né ihned.

V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe e‑mailem.

Nákla­dy: nájem­né 13.000 Kč, zálo­ha na služ­by 1.583 Kč (2 oso­by), ele­kři­na 900 Kč (2 oso­by), vrat­ná kau­ce ve výši jed­no­ho nájmu. Nájem­ník nepla­tí pro­vi­zi RK!

Výbor­ná doprav­ní dostup­nost – pár kro­ků od domu se nachá­zí auto­bu­so­vá zastáv­ka Bole­vec­ká, ze kte­ré jez­dí auto­bu­sy na met­ro Háje a na met­ro Skal­ka. V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vybavenost.

Dosta­tek zele­ně a spor­tov­ní­ho a rela­xač­ní­ho vyži­tí posky­tu­je Hos­ti­vař­ský leso­park s přehradou.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz