Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to
Nad pře­hra­dou, Praha

Pro­ná­jem bytu 2+kk s vel­kou kou­pel­nou v Hor­ních Měcho­lu­pech. Okna jsou ori­en­to­va­ná západ­ním smě­rem s úžas­ným výhle­dem na Hos­ti­vař­ský leso­park, vodár­nu a dokon­ce i Žiž­kov­skou věž. Byt je čás­teč­ně vybavený.


Dis­po­zi­ce2+kk
Užit­ná plocha44m2
Pod­la­ží8/12
Stav­baPanel
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostC — úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
Dopra­vaMhd Livorn­ská

Pro­ná­jem svět­lé­ho bytu 2+kk s úchvat­ným výhle­dem na Hos­ti­vař­ský leso­park. Byt se nachá­zí v 8. nad­zem­ním pod­la­ží a nabí­zí nové­mu nájem­ní­ko­vi pro­stor o veli­kos­ti 44,5 m² + sklep. Byt se sestá­vá z chod­by, pro­stor­né kou­pel­ny s roho­vou vanou a toa­le­tou, obý­va­cí­ho poko­je s kuchyň­ským kou­tem a neprů­cho­zí lož­ni­ce. Vstup­ní dve­ře do bytu jsou bez­peč­nost­ní. Okna jsou ori­en­to­va­ná západ­ním smě­rem s úžas­ným výhle­dem na Hos­ti­vař­ský leso­park, vodár­nu a dokon­ce i Žiž­kov­skou věž. Okna v obý­va­cím poko­ji jsou opat­ře­na pře­do­ken­ní role­tou, v lož­ni­ci role­tou zajiš­ťu­jí­cí úpl­nou tmu a svět­lem neru­še­ný spá­nek. V obou míst­nos­tech jsou v oknech sítě pro­to komá­rům. Jádro je zdě­né, pod­la­hu pokrý­vá v obyt­ných míst­nos­tech plo­vou­cí pod­la­ha, na chod­bě a soci­ál­ním zaří­ze­ní je dlažba.
Byt je čás­teč­ně vyba­ve­ný – kuchyň­ská lin­ka se spo­tře­bi­či (sklo­ke­ra­mic­ká var­ná deska, vesta­vě­ná trou­ba, diges­toř), vesta­vě­ná šat­ní skříň na chod­bě. Ostat­ní náby­tek na foto­gra­fi­ích bude vystě­ho­ván a celý byt bude před pře­dá­ním nájem­ní­ko­vi vyma­lo­ván bílou barvou.

 

Výbor­ná doprav­ní dostup­nost – kou­sek od domu se nachá­zí auto­bu­so­vá zastáv­ka Livorn­ská, ze kte­ré jez­dí auto­bu­sy na met­ro Háje a na met­ro Skal­ka. V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vybavenost. 

 


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Poplat­ky: Nájem­né 11.500 Kč/měsíčně, zálo­hy na služ­by 2.545 Kč/měsíčně + zálo­ha na elektři­nu 1.000 Kč/měsíčně. Vrat­ná kau­ce 11.500 Kč. Nájem­ník nepla­tí pro­vi­zi RK! Nastě­ho­vá­ní je mož­né od 15.11.2021. V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe e‑mailem.

Dosta­tek zele­ně a spor­tov­ní­ho a rela­xač­ní­ho vyži­tí posky­tu­je Hos­ti­vař­ský leso­park s pře­hra­dou. Mís­to je ide­ál­ní pro všech­ny věko­vé sku­pi­ny, milov­ní­ky spor­tu i oso­by vyhle­dá­va­jí­cí klid a pohodu.

Vzhle­dem k loka­li­tě, výbor­né občan­ské vyba­ve­nos­ti a snad­né doprav­ní dostup­nos­ti je ten­to byt pros­tě skvě­lou volbou.

 

 

 

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz