Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to

Nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu svět­lý pro­stor­ný byt 2+kk o roz­lo­ze 57 m². Byt se nachá­zí ve 3. pat­ře cih­lo­vé­ho domu s výta­hem. Je ori­en­to­va­ný na východ­ní stra­nu. Z bal­kó­nu je nád­her­ný výhled na Krč­ský les.


Dis­po­zi­ce2+kk
Užit­ná plocha57m2
Pod­la­ží4/6
Stav­baCih­la
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostC — úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníAno
VýtahAno
SklepAno
Komo­raAno
Bal­kónAno
Tope­níústřed­ní — dálkové
Odpadkana­li­za­ce
Elektři­na230 V
Dopra­vaauto­bus, sil­ni­ce, dálnice

Pěk­ný byt s gará­žo­vým stá­ním v blíz­kos­ti Krč­ské­ho lesa

Nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu svět­lý pro­stor­ný byt 2+kk o roz­lo­ze 57 m². Byt se nachá­zí ve 3. pat­ře cih­lo­vé­ho domu s výta­hem. Je ori­en­to­va­ný na východ­ní stra­nu. Z bal­kó­nu je nád­her­ný výhled na Krč­ský les.

Byt dis­po­nu­je obý­va­cím poko­jem s kuchyň­ským kou­tem, lož­ni­cí, šatnou/komorou, kou­pel­nou s vanou, samo­stat­ným WC, chod­bou, bal­kó­nem, skle­pem a gará­žo­vým stá­ním v suterénu.

Byt se pro­na­jí­má čás­těč­ně vyba­ve­ný. Kuchyň­ský kout je vyba­ven kuchyň­skou lin­kou s elek­tric­kým spo­rá­kem, trou­bou a led­ni­cí s mraz­nič­kou. V obý­va­cím poko­ji je obý­va­cí stě­na. V lož­ni­ci man­žel­ská postel a skří­ně. Chod­ba je vyba­ve­na věšá­kem a bot­ní­kem. Obyt­né míst­nos­ti pokrý­vá plo­vou­cí pod­la­ha, v lož­ni­ci je kobe­rec, v kou­pel­ně a na wc dlažba.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Kunra­ti­ce jsou oblí­be­nou čtvr­tí pře­de­vším pro svou nabíd­ku slu­žeb a okol­ní pří­ro­du. Jsou ide­ál­ním mís­tem pro všech­ny věko­vé sku­pi­ny, milov­ní­ky spor­tu i oso­by vyhle­dá­va­jí­cí klid a poho­du. To vše neda­le­ko cen­t­ra a při­tom v klid­né, na zeleň boha­té lokalitě.

K nastě­ho­vá­ní IHNED.

Dům se nachá­zí 8 min. chůze od auto­bu­so­vé zastáv­ky Ústa­vy aka­de­mie věd. Ces­ta auto­bu­sem na met­ro Kače­rov trvá 9 minut.

V těs­ném sou­sed­ství se nachá­zí Kunra­tic­ký les, kte­rý pří­mo vybí­zí k dlou­hým pro­cház­kám či jízdě na kole.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz