Byt k pro­de­ji — Pro­dá­no
Mod­le­ti­ce u Prahy

Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­de­ji svět­lý a klid­ný byt o veli­kos­ti 55 m² + bal­kón 7 m², s dis­po­zič­ním řeše­ním 2+kk, kte­rý je umís­tě­ný ve 3. nad­zem­ním pod­la­ží novostav­by cih­lo­vé­ho domu z roku 2005 a je při­pra­ve­ný k oka­mži­té­mu nastěhování.


Dis­po­zi­ce2+kk
Užit­ná plocha62m2
Pod­la­ží3/4
Stav­baCih­la
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostC — úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
SklepNe
Komo­raAno
Bal­kónAno

Útul­ný byt 2+kk/B v Modleticích

Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­de­ji svět­lý a klid­ný byt o veli­kos­ti 55 m² + bal­kón 7 m², s dis­po­zič­ním řeše­ním 2+kk, kte­rý je umís­tě­ný ve 3. nad­zem­ním pod­la­ží novostav­by cih­lo­vé­ho domu z roku 2005 a je při­pra­ve­ný k oka­mži­té­mu nastěhování.

Byt se sklá­dá z pro­stor­né chod­by, obý­va­cí­ho poko­je spo­je­né­ho s kuchyň­ským kou­tem, lož­ni­ce, kou­pel­ny se spr­cho­vým kou­tem a toaletou.

Z obou poko­jů se vstu­pu­je na pro­stor­ný bal­kón dlou­hý 6 m, kte­rý je ori­en­to­va­ný jiho­zá­pad­ním směrem.

Dosta­tek úlož­ných pro­stor posky­tu­je vesta­vě­ná skříň na chod­bě a také komo­ra, kte­rá je sou­čás­tí bytu. V komo­ře je také umís­tě­ný ply­no­vý kotel, kte­rý zajiš­ťu­je ohřev vody a tope­ní v bytě.

V pří­ze­mí domu se nachá­zí spo­leč­ná kolárna.

Vel­kou výho­dou jsou níz­ké měsíč­ní nákla­dy — pro 2 oso­by je to cca 1800 Kč, část­ka zahr­nu­je fond oprav a vlast­ní spo­tře­bu ele­kři­ny, ply­nu a vody.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Dům se nachá­zí na klid­ném mís­tě ve sle­pé uli­ci, záro­veň však v blíz­kos­ti cen­t­ra obce.

Maleb­ná obec Mod­le­ti­ce leží ve Stře­do­čes­kém kra­ji, nece­lých 20 km od Pra­hy. Prá­vě blíz­kost hlav­ní­ho měs­ta a dob­rá doprav­ní obsluž­nost činí z Mod­le­tic vyhle­dá­va­nou loka­li­tu. Obec posky­tu­je klid­né byd­le­ní, dosta­tek zele­ně i spor­tov­ní­ho a kul­tur­ní­ho vyžití.

Máte-li zájem o pro­hlíd­ku, kon­tak­tuj­te mě.

Ten­to krás­ný byt v Mod­le­ti­cích bude ide­ál­ní jako star­to­va­cí byd­le­ní. V porov­ná­ní s cena­mi praž­ských bytů mno­ho peněz ušet­ří­te a při­tom autem doje­de­te na Opa­tov za 15 minut a na letiš­tě za půl hodiny.

Auto­bu­so­vá zastáv­ka je vzdá­le­ná pou­hých 200 m od domu, pří­měst­ská lin­ka na Opa­tov jede půl hodiny.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz