Byt k pro­de­ji — Pro­dá­no
Mik­šov­ské­ho, Praha

Výji­meč­né mís­to obklo­pe­né zele­ní a záro­veň s výbor­nou dostup­nos­tí do cen­t­ra měs­ta. Pří­jem­ně pro­stor­ný a svět­lý byt 2+1 v Pra­ze 5 — Mal­va­zin­kách s výhle­dem do zahra­dy a klid­né uli­ce. Vel­mi pří­jem­né byd­le­ní s vyso­kou mírou soukromí.


Dis­po­zi­ce2+1
Užit­ná plocha60,7m2
Pod­la­ží1. NP
Stav­baCih­la
Stav objek­tuPřed rekon­struk­cí
Energ. nároč­nostG — mimo­řád­ně nehospodárná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahNe
SklepAno
Bal­kónNe
Tope­níústřed­ní dálkové

Výjimečné místo obklopené zelení a zároveň s výbornou dostupností do centra města

V exklu­ziv­ním zastou­pe­ní maji­te­le nabí­zím ke kou­pi pří­jem­ně pro­stor­ný a svět­lý byt 2+1 v Pra­ze 5 — Mal­va­zin­kách s výhle­dem do zahra­dy a klid­né uli­ce.

Byt je umís­tě­ný v 1. pat­ře komor­ní­ho cih­lo­vé­ho domu s vlast­ní před­za­hrád­kou. Byt půso­bí pro­stor­ně a má sku­teč­ně prak­tic­kou dis­po­zi­ci. Vel­ko­rysý obý­va­cí pokoj, lož­ni­ce, kuchy­ně, kou­pel­na s vanou a samo­stat­ná toa­le­ta. Ori­en­ta­ce obý­va­cí­ho poko­je na jiho­vý­chod, kuchy­ně na seve­ro­zá­pad a lož­ni­ce na seve­ro­vý­chod jsou z hle­dis­ka pří­jem­né­ho uží­vá­ní a kli­ma­tu v bytě ideální.

Byt je ve sta­vu před kom­plet­ní rekon­struk­cí včet­ně roz­vo­dů. Noví maji­te­lé tak mají jedi­neč­nou pří­le­ži­tost zís­kat pomo­cí rekon­struk­ce moder­ní a pro­stor­né byd­le­ní v lukra­tiv­ní čás­ti Prahy.

Byt je vyba­ven kuchyň­skou lin­kou s ply­no­vým spo­rá­kem a vesta­vě­nou skří­ní na potra­vi­ny. Kuchyň, chod­ba a kou­pel­na jsou opat­ře­né lino­le­em, na toa­le­tě je polo­že­ná dlaž­ba, v obý­va­cím poko­ji a lož­ni­ci par­ke­ty. Okna v bytě jsou plas­to­vá, v obý­va­cím poko­ji s žalu­zi­e­mi. Ohřev tep­lé vody zajiš­ťu­je nový elek­tric­ký kotel umís­tě­ný v kou­pel­ně. K bytu nále­ží sklep (4 m²).


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Pro­hlíd­ky se budou konat 16.8.2021 v pev­ně sta­no­ve­ných časech. Kon­krét­ní ter­mín pro­hlíd­ky si pro­sím rezer­vuj­te předem.

V pří­pa­dě více zájem­ců o kou­pi bude nemo­vi­tost pro­dá­na nej­lep­ší obdr­že­né nabíd­ce z hle­dis­ka ceny, doby pro­de­je, splat­nos­ti kup­ní ceny a dal­ších kri­té­rií sta­no­ve­ných vlast­ní­kem. Bliž­ší infor­ma­ce o způ­so­bu pro­de­je vám ráda poskyt­nu. Nevá­hej­te mě kontaktovat.

Dům je v dob­rém udr­žo­va­ném sta­vu, pro­běh­la zde čás­teč­ná revi­ta­li­za­ce — opra­ve­ná část stře­chy a scho­dy před vcho­dem do domu. K domu nále­ží část okol­ní­ho pozem­ku — před­za­hrád­ka se vzrost­lý­mi stro­my, kte­rou je mož­né vyu­ží­vat k rela­xa­ci a odpočinku.
Prů­kaz ener­ge­tic­ké nároč­nos­ti budo­vy není zatím vyho­to­ven, pro­to je zvo­le­na kate­go­rie G.

Loka­li­ta má něko­lik před­nos­tí.
 — Byd­le­ní v klid­né a zele­né loka­li­tě, málo frek­ven­to­va­ná uli­ce, dob­ré par­ko­vá­ní.
 — Snad­ná dostup­nost do cen­t­ra měs­ta — auto­bu­so­vá sta­ni­ce Urba­no­va se nachá­zí 4 minu­ty chůze od domu, auto­bu­sem doje­de­te na met­ro Anděl za 8 minut.
 — V blíz­kos­ti je kom­plet­ní občan­ská vyba­ve­nost — obcho­dy (Albert, Bil­la, OC Nový Smí­chov), pří­jem­né hospůd­ky a cuk­rár­ny, ško­ly, škol­ky, poš­ta, Spor­tov­ní cen­t­rum Rad­li­ce (spor­tov­ní hala, vnitř­ní a ven­kov­ní bazén, fot­ba­lo­vý are­ál, well­ness služ­by).
 — Skvě­lý je tu také pří­stup k praž­ské pří­ro­dě. Krás­ný Pří­rod­ní park Koší­ře — Motol s kop­cem Vidou­le nebo Dív­čí hra­dy, kte­ré nabí­ze­jí jeden z nej­hez­čích výhle­dů na Prahu.
Mal­va­zin­ky jsou pros­tě výji­meč­nou loka­li­tou, kte­rá je obklo­pe­na zele­ní a záro­veň nabí­zí klid­né byd­le­ní s vyso­kou mírou soukromí.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz