Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to
Krn­ko­va, Praha

Hle­dá­te krás­ný, vel­mi svět­lý a pro­stor­ný byt 2+kk s lodžií, šat­nou, gará­žo­vým stá­ním a skle­pem k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu? Jeden tako­vý mám v nabíd­ce. Nachá­zí se v Mich­li a ješ­tě voní novo­tou. Pojď­te si ho prohlédnout


Dis­po­zi­ce2+kk
Užit­ná plocha52m2
Pod­la­ží3/5
Stav­baCih­la
Stav objek­tuNovostav­ba
Energ. nároč­nostB — vel­mi úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníAno
VýtahAno
SklepAno
Komo­raAno
Tope­níústřed­ní dálkové
Elektři­na230 V
Dopra­vaMHD — tram, bus

V zastou­pe­ní maji­te­le vám exklu­ziv­ně nabí­zím dlou­ho­do­bý pod­ná­jem bytu 2+kk o veli­kos­ti 52 m², se šat­nou, zaskle­nou lodžií (+ 6 m²), s gará­žo­vým stá­ním a skle­pem. Byt se nachá­zí ve tře­tím pat­ře a je vel­mi dob­ře dis­po­zič­ně řešený.

Jed­ná se o prá­vě dokon­če­nou stav­bu v Pra­ze 4 Michli.

Byt je vyba­ven kuchyň­skou lin­ku s vesta­vě­ný­mi spo­tře­bi­či (led­nič­ka s mra­zá­kem, indukč­ní var­ná deska, myč­ka), jídel­ním sto­lem se čtyř­mi židle­mi, pohov­kou, kon­fe­renč­ním stol­kem, polič­kou, dvou­lůž­kem, vesta­vě­ný­mi skří­ně­mi, bot­ní­kem. V kou­pel­ně je pro­stor­ný spr­cho­vý kout, umy­va­dlo, wc a pračka.

Pod­la­hu v obyt­ných míst­nos­tech pokrý­vá plo­vou­cí pod­la­ha, v ostat­ních míst­nos­tech dlaž­ba. Větrá­ní je zajiš­tě­no rekuperací.

 


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Nájem­né 17.000 Kč + poplat­ky. Kau­ce ve výši dvou měsíč­ních nájmů. Pod­ná­jem­ník nepla­tí pro­vi­zi RK! Vzhle­dem k loka­li­tě, výbor­né občan­ské vyba­ve­nos­ti a snad­né doprav­ní dostup­nos­ti je ten­to byt ide­ál­ní vol­bou. Nastě­ho­vá­ní je mož­né ihned. V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe e‑mailem.

Před domem je hez­ké dět­ské hřiš­tě s dostat­kem zele­ně. V těs­ném sou­sed­ství domu se nachá­zí vel­ký super­mar­ket Kau­fland včet­ně dobí­je­cí elektrostanice.

Loka­li­ta je výbor­ně napo­je­na na MHD – zastáv­ka Cho­dov­ská pro auto­bu­sy (č. 135, 136, 213) a tram­va­je (č. 11 a 14) se nachá­zí v dostup­né pěší vzdá­le­nos­ti před domem. Auto­bu­sem se dosta­ne­te bez pře­stu­pu na met­ro Roz­ty­ly, Cho­dov, Náměs­tí Míru, Florenc.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz