Byt k pro­de­ji — Pro­dá­no

Dis­po­zi­ce3+kk
Užit­ná plocha62m2
Pod­la­ží2/9
Stav­baPanel
Stav objek­tuPřed rekon­struk­cí
Energ. nároč­nostC — úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
SklepAno
LodžieAno
Tope­níústřed­ní dálkové
Odpadkana­li­za­ce
Elektři­na230 V
Dopra­vamet­ro, auto­bus, sil­ni­ce, D1

Byt 3+kk pří­mo na met­ru Háje, před rekonstrukcí

Zájem­cům o byd­le­ní v pěk­né loka­li­tě a s výbor­nou dostup­nos­tí do cen­t­ra měs­ta, nabí­zím exklu­ziv­ně k pro­de­ji pro­stor­ný a svět­lý byt 3+kk s lodžií před kom­plet­ní rekonstrukcí. 

Byt v osob­ním vlast­nic­tví se nachá­zí ve 2. NP pane­lo­vé­ho domu s výta­hem na Pra­ze 4 — Hájích, na Již­ním Měs­tě. Cel­ko­vá plo­cha bytu je 62 m² včet­ně komo­ry a sklep­ní kóje + lodžie, 2,7 m². 

Byt má zají­ma­vou dis­po­zi­ci a je při­pra­ve­ný na změ­ny a vyu­ži­tí poten­ci­á­lu bytu pod­le přá­ní nové­ho majitele.

Byt se sestá­vá z pro­stor­né chod­by, dvou lož­nic, obý­va­cí­ho poko­je s kuchyň­ským kou­tem, komo­ry, kou­pel­ny s vanou a samo­stat­né­ho wc. Kuchyň­ská lin­ka je původ­ní, jádro umakar­to­vé. Pod­la­hu pokrý­vá plo­vou­cí pod­la­ha, v jed­né z lož­nic je linoleum. 

V kuchy­ni, na chod­bě, v kou­pel­ně a na wc je dlaž­ba. Byt má plas­to­vá okna, výhled z oken bytu a lodžie je ori­en­to­va­ný východ­ním smě­rem do pro­těj­ší zahra­dy. V pro­stor­né před­sí­ni jsou vesta­vě­né skříně. 

Sou­čás­tí foto­ga­le­rie jsou pro lep­ší vizu­ál­ní před­sta­vu čty­ři foto­gra­fie s návrhem mož­né budou­cí podo­by bytu.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Výbor­ná doprav­ní dostup­nost – sta­ni­ce met­ra Háje 2 minu­ty pěš­ky, v blíz­kos­ti je napo­je­ní na D1, Již­ní spoj­ku, Magis­trá­lu. V dostup­né vzdá­le­nos­ti se nachá­zí spor­tov­ní hala, kry­tý bazén, dět­ská hřiš­tě i cyk­lotra­sy. Dosta­tek zele­ně posky­tu­je Cen­t­ral park, roz­sáh­lý Hos­ti­vař­ský leso­park s pře­hra­dou, Milí­čov­ský les. Neda­le­ko se mimo jiné nachá­zí i Prů­ho­nic­ký zámek, park a den­dro­lo­gic­ká zahra­da nebo tře­ba aqua­park v Čestlicích.

Vzhle­dem k loka­li­tě, výbor­né občan­ské vyba­ve­nos­ti a snad­né doprav­ní dostup­nos­ti je byt ide­ál­ní pro rodi­nu s dět­mi, pro man­žel­ský pár všech věko­vých kate­go­rií i jako inves­tič­ní byt na pronájem. 

Byt je mož­né finan­co­vat hypo­té­kou, s vyří­ze­ním výhod­né saz­by Vám také ráda pomohu. 

Rezer­vuj­te si čas své prohlídky.

V bytě je zave­de­no UPC a O2. Dům je po čás­teč­né rekon­struk­ci, je zatep­le­ný, má novou fasádu, výtah, ve spo­leč­ných pro­sto­rech domu je nová elektři­na, kte­rá je při­ve­de­ná až k bytům, a bez­peč­nost moni­to­ru­jí kame­ry u vcho­du. Mezi spo­leč­né pro­sto­ry pat­ří sušár­na a kolárna/kočárkárna.

V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost — obcho­dy, ško­ly, škol­ky, restau­ra­ce, fit­ness cen­t­rum, lékár­na, zdra­vot­ní zaří­ze­ní, polikli­ni­ka, poš­ta, úřad měst­ské čás­ti, finanč­ní úřad, ban­ky a ban­ko­ma­ty, knihovna.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz