Byt k pro­de­ji — Pro­dá­no

Nad­stan­dard­ní byt 5+kk ve vel­mi žáda­né loka­li­tě staré­ho Žiž­ko­va. Pro­stor­ný a svět­lý byt dis­po­nu­je pod­la­ho­vou plo­chou 121 m² a nachá­zí se v posled­ním pat­ře pěti­pa­t­ro­vé­ho čin­žov­ní­ho domu z tři­cá­tých let minu­lé­ho století.


Dis­po­zi­ce5+kk
Užit­ná plocha121m2
Pod­la­ží6/6
Stav­baCih­la
Stav objek­tuPřed rekon­struk­cí
Energ. nároč­nostE — nehospodárná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
Komo­raAno
Bal­kónAno

Vel­ko­me­tráž­ní byt pro nároč­né, 5+kk, 121 m², Žiž­kov, napro­ti par­ku Vítkov

Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­de­ji nad­stan­dard­ní byt 5+kk ve vel­mi žáda­né loka­li­tě staré­ho Žiž­ko­va. Pro­stor­ný a svět­lý byt dis­po­nu­je pod­la­ho­vou plo­chou 121 m² a nachá­zí se v posled­ním pat­ře pěti­pa­t­ro­vé­ho čin­žov­ní­ho domu z tři­cá­tých let minu­lé­ho století.

Vzduš­nost a pro­stor­nost bytu umoc­ňu­jí vyso­ké stro­py. V obý­va­cím poko­ji a dvou lož­ni­cích se docho­va­ly původ­ní stro­py zdo­be­né štu­ky. Dal­ší před­nos­tí bytu je sty­lo­vý krb v obý­va­cím poko­ji, kte­rý dokres­lu­je neza­po­me­nu­tel­nou atmosféru.

Byto­vou jed­not­ku tvo­ří pro­stor­ná chod­ba s kuchyň­ským kou­tem, obý­va­cí pokoj s bal­kó­nem, 3 lož­ni­ce, z nichž jed­na má vesta­vě­né patro, pracovna/šatna, kou­pel­na, samo­stat­né wc a komora.

V pro­stor­né zre­kon­stru­o­va­né kou­pel­ně je umís­tě­na vana i spr­cho­vý kout, dru­hé wc a bidet.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Ten­to byt nabí­zí vyso­ce kom­fort­ní byd­le­ní. Výho­dou je, že si ho nový maji­tel může zre­kon­stru­o­vat pod­le svých představ.

Byt je mož­né finan­co­vat hypotékou.

V bytě jsou původ­ní špa­le­to­vá okna a jsou ori­en­to­va­ná na východ­ní, sever­ní a západ­ní stranu.

Pod­la­hu v obyt­ných míst­nos­tech pokrý­va­jí par­ke­ty, v kou­pel­ně a na chod­bě je dlaž­ba. Vytá­pě­ní a ohřev tep­lé vody je zajiš­tě­no lokál­ně v bytě.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz