Byt k pro­de­ji — Pro­dá­no

Dis­po­zi­ce3+1
Užit­ná plocha84m2
Pod­la­ží4/6
Stav­baCih­la
Stav objek­tuPřed rekon­struk­cí
Energ. nároč­nostD — méně úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
SklepAno
Komo­raAno
LodžieAno
Tope­níPly­no­vé, pro jednotku
OdpadKana­li­za­ce
Elektři­na240 V
Dopra­vatram­vaj, met­ro, auto­bus, sil­ni­ce, dálnice

Pro­stor­ný a svět­lý byt 3+1/L u met­ra Kobylisy

Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­de­ji pro­stor­ný a svět­lý byt 3+1/L v osob­ním vlast­nic­tví, o veli­kos­ti 71 m² + lodžie, sklep a komo­ra. Cel­ko­vá plo­cha je 84,4 m². 

Byt je umís­tě­ný ve 4.nadzemním pod­la­ží pane­lo­vé­ho domu v uli­ci k Okrouh­lí­ku, ve vel­mi žáda­né loka­li­tě — Pra­ha 8 Libeň. 

Byto­vá jed­not­ka je v původ­ním sta­vu před rekon­struk­cí, což umož­ňu­je nové­mu maji­te­li úpra­vu bytu pod­le vlast­ní­ho vku­su a potřeb.

Sou­čás­tí foto­ga­le­rie jsou pro lep­ší vizu­ál­ní před­sta­vu čty­ři foto­gra­fie s návrhem budou­cí podo­by bytu. 

Byt se sklá­dá z pro­stor­né před­sí­ně, obý­va­cí­ho poko­je, kuchy­ně, lož­ni­ce, dět­ské­ho poko­je, kou­pel­ny a WC. V bytě je původ­ní kuchyň­ská lin­ka. Pod­la­hu pokrý­vá PVC, v lož­ni­ci kobe­rec, v kou­pel­ně a na wc je dlažba. 

Jádro je cih­lo­vé. Okna v lož­ni­ci a dět­ském poko­ji jsou ori­en­to­va­ná seve­ro­vý­chod­ním smě­rem do klid­né čás­ti se zele­ní a s výhle­dem na leso­park Okrouh­lík, okna v obý­va­cím poko­ji, kuchyn a lodžie jiho­zá­pad­ním smě­rem. Lodžie je pro­sklen­ná a umož­ňu­je tak uží­vá­ní během celé­ho roku.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Loka­li­ta je výbor­ně napo­je­na na MHD — zastáv­ka tram­va­je se nachá­zí v dostup­né pěší vzdá­le­nos­ti před domem. Tram­va­jí se dosta­ne­te za 2 minu­ty na met­ro Koby­li­sy. Per­fekt­ní loka­li­ta = klid­né a bez­peč­né mís­to s výhle­dem do pří­ro­dy, v blíz­kos­ti met­ra Kobylisy. 

Měsíč­ní nákla­dy do SVJ jsou 2.808 Kč. 

Byt je vhod­ný k vlast­ní­mu rodin­né­mu byd­le­ní a oce­ní ho zejmé­na ti, kdo chtě­jí klid, hez­ký výhled a vše potřeb­né na dosah. Byt je mož­né hra­dit for­mou hypo­téč­né­ho úvě­ru — se zaří­ze­ním výhod­né saz­by Vám ráda pomo­hu. V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku či bliž­ší infor­ma­ce mě nevá­hej­te kontaktovat.

K bytu nále­ží komo­ra na chod­bě, ve kte­ré je umís­tě­ný ply­no­vý kotel zajiš­ťu­jí­cí vytá­pě­ní bytu přes­ně pod­le potřeb maji­te­lů. K bytu dále nále­ží pro­stor­ný sklep o veli­kos­ti 5,6 m², kte­rý je umís­tě­ný v pří­ze­mí domu. 

Dům byl kolau­do­ván v roce 1985, v minu­los­ti pro­šel čás­teč­nou rekon­struk­cí — je zate­pe­le­ný, má novou fasádu, plas­to­vá okna, plas­to­vé roz­vo­dy vody. 

Vel­kým bonu­sem je loka­li­ta. V těs­né blíz­kos­ti domu se nachá­zí leso­park Okrouh­lík. V oko­lí je veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost — MŠ, ZŠ, LŠU, dět­ská hřiš­tě, obcho­dy, kavár­ny, restau­ra­ce, kos­tel, zre­kon­stru­o­va­né let­ní kou­pa­liš­tě Stír­ka, soko­lov­na, Libeň­ský záme­ček, diva­dlo Pod Pal­mov­kou, nemoc­ni­ce Bulov­ka Blíz­ko je také aqua­cen­t­rum Šut­ka, Čimic­ký a Ďáb­lic­ký háj, kde je mož­né pro­vo­zo­vat celou řadu vol­no­ča­so­vých aktivit.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz