Byt k pro­de­ji — Pro­dá­no
uli­ce V Honech, Klecany

Útul­ný a prak­tic­ky řeše­ný star­to­va­cí byt 1+kk se šat­nou, komo­rou a par­ko­va­cím stáním.


Dis­po­zi­ce1+kk
Užit­ná plocha32m2
Pod­la­ží7/7
Stav­baCih­la
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostC — úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníAno
VýtahAno
SklepNe
Komo­raAno
Bal­kónNe
Odpadkana­li­za­ce

Exklu­ziv­ně vám nabí­zím k pro­de­ji krás­ný a vzduš­ný byt 1+kk ve vel­mi dob­rém sta­vu, kte­rý se nachá­zí v 7.NP byto­vé­ho domu v Kle­ca­nech u Pra­hy. K bytu nále­ží komo­ra na pat­ře (2,47 m²) a ven­kov­ní par­ko­va­cí stání.

Byt:
Inte­ri­ér bytu tvo­ří svět­lý obý­va­cí pokoj s kuchyň­ským kou­tem (20,39 m²), kou­pel­na s vanou a toa­le­tou (4,47 m²), vstup­ní chod­ba (2,45 m²) a šat­na (2,54 m²).
Byt je ve vel­mi dob­rém sta­vu, je zaří­ze­ný a tak je mož­né ho oka­mži­tě uží­vat bez nut­nos­ti dal­ších inves­tic. Kuchyň­ská lin­ka je vyba­ve­na vesta­vě­ný­mi spo­tře­bi­či — led­ni­ce s mra­zá­kem, elek­tric­ká trou­ba, mik­ro­vln­ná trou­ba, myč­ka, sklo­ke­ra­mic­ká deska. Byt je dále vyba­ven jídel­ním sto­lem se židle­mi, poste­lí a dru­hou vyklá­pě­cí poste­lí, díky kte­ré bude váš spá­nek kva­lit­ní a přes­to bude­te mít v bytě dost mís­ta. Plas­to­vá okna se žalu­zi­e­mi jsou ori­en­to­va­ná již­ním směrem.
V kou­pel­ně je vana, auto­ma­tic­ká prač­ka a prak­tic­ká vesta­vě­ná skříň. Pro ulo­že­ní věcí slou­ží šat­na se zabu­do­va­ný­mi policemi.
Pod­la­hu v poko­ji, na chod­bě a v šat­ně pokrý­vá plo­vou­cí pod­la­ha, v kou­pel­ně je polo­že­na dlaž­ba. Vytá­pě­ní bytu zajiš­ťu­je ply­no­vá kotel­na umís­tě­ná v domě.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

V pří­pa­dě zájmu o více infor­ma­cí či pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kontaktovat.

Dům:
Cih­lo­vý dům byl posta­ven v roce 2010 a je stá­le ve vel­mi dob­rém sta­vu. V domě jsou 2 výtahy.
Poplat­ky do SVJ včet­ně fon­du oprav činí 2.600 Kč za jed­nu osobu.

Loka­li­ta a občan­ská vybavenost:
Kle­ca­ny leží jen 5 km sever­ně od okra­je Pra­hy na pra­vém bře­hu Vlta­vy a díky skvě­lé doprav­ní dostup­nos­ti a krás­né pří­ro­dě jsou vel­mi žáda­nou loka­li­tou. Spor­tov­ci vyu­ží­va­jí cyk­los­tezku podél Vlta­vy, kte­rá je vhod­ná i k pří­jem­ným pro­cház­kám. Ve měs­tě je večer­ka se smí­še­ným zbo­žím (napro­ti domu), na náměs­tí potra­vi­ny, útul­ná kavár­na i pří­jem­ná restaurace.
Doprav­ní spo­je­ní s Pra­hou zajiš­ťu­je pří­měst­ský auto­bus č. 371 — sta­ni­ce je jen 3 minu­ty chůze od domu a na met­ro C Koby­li­sy doje­de­te za 19 minut. Spo­je­ní mezi pra­vým a levým bře­hem Vlta­vy zajiš­ťu­je jeden z posled­ních his­to­ric­kých pří­vo­zů na Vltavě.

Byt je vhod­ný jako star­to­va­cí byt nebo též na inves­ti­ci a násled­ný pro­ná­jem, kte­rý Vám mohu zajistit.

Byt je mož­né hra­dit hypo­té­kou — s bez­plat­ným vyří­ze­ním u vámi pre­fe­ro­va­né ban­ky a k tomu za nej­vý­hod­něj­ších pod­mí­nek na trhu vám pomohu.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz