Rodin­ný dům k pro­de­ji — Pro­dá­no
Pra­ha 9- Klánovice

Jedi­neč­ný sta­veb­ní poze­mek (1661 m²) s domem u Klá­no­vic­ké­ho lesa — abso­lut­ní klid a sou­kro­mí v Praze.


Dis­po­zi­ceAty­pic­ká
Užit­ná plocha115m2
Počet pod­la­ží2
Stav­baCih­la
Stav objek­tuPřed rekon­struk­cí
Energ. nároč­nostG — mimo­řád­ně nehospodárná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníAno
VýtahNe
SklepNe
Komo­raAno
Tera­saAno
Odpadkana­li­za­ce

Roz­sáh­lý rovi­na­tý sta­veb­ní poze­mek s udr­žo­va­nou zahra­dou a vzrost­lý­mi stro­my v krás­ném a klid­ném mís­tě, s abso­lut­ně mini­mál­ním ruchem oko­lí, je nyní na pro­dej. Slun­ný poze­mek čtver­co­vé­ho tva­ru o roz­lo­ze zahra­dy 1661 m² a domem o zasta­vě­né plo­še a nádvo­ří 115 m² se nachá­zí nece­lých 200 m od Klá­no­vic­ké­ho lesa a jsou zde veš­ke­ré inže­nýr­ské sítě.

Na pozem­ku je umís­tě­ný rodin­ný dům s půdo­ry­sem cca 8 x 8,5 m a užit­nou plo­chou 115 m², s gará­ží a tera­sou (30 m²), kte­rý je ve sta­vu před kom­plet­ní rekon­struk­cí nebo demo­li­cí. Dům má dvě nad­zem­ní pod­la­ží. Kon­krét­ní před­sta­vu o jed­not­li­vých míst­nos­tech zís­ká­te po shléd­nu­tí půdo­rysů, kte­ré jsou sou­čás­tí gale­rie. Dis­po­zič­ně se jed­ná o byt 3+1 s tera­sou, skla­dem, tech­nic­kou míst­nos­tí a gará­ží. Na pozem­ku se nachá­zí ješ­tě jed­na jed­no­pod­laž­ní stav­ba o roz­lo­ze 8,8 x 6 m, dis­po­zič­ně nabí­zí pro­stor 2+kk a je také vhod­ná ke kom­plet­ní rekon­struk­ci nebo demolici.

Vizu­a­li­za­ci mož­né­ho budou­cí­ho sta­vu najde­te v gale­rii, včet­ně půdorysů.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Klá­no­vi­ce jsou ide­ál­ním mís­tem pro byd­le­ní, aktiv­ní odpo­či­nek i rela­xa­ci a nyní se můžou stát i vaším domovem.

V pří­pa­dě zájmu o více infor­ma­cí či pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kontaktovat.

Klá­no­vi­ce jsou vyhle­dá­va­nou pres­tiž­ní loka­li­tou na východ­ním okra­ji hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy. Dří­ve byly his­to­ric­ky význam­ným cen­t­rem odpo­čin­ku praž­ské sme­tán­ky, dnes jsou sym­bo­lem luxus­ní­ho rezi­denč­ní­ho byd­le­ní. A to zejmé­na díky pří­rod­ní rezer­va­ci Klá­no­vic­ký les, kte­rý se roz­klá­dá na plo­še 287,357 ha. Les je protka­ný turis­tic­ký­mi, cyk­lis­tic­ký­mi a nauč­ný­mi stezkami.

Klá­no­vi­ce se pyš­ní dobrou dostup­nos­tí do cen­t­ra Pra­hy i na dál­ni­ci D10, D0 a D11.
Skvě­lá je i dostup­nost MHD — zastáv­ka auto­bu­su Voň­ko­va se nachá­zí cca 200m od domu, auto­bus vás za pár minut dove­ze na vla­ko­vé nádra­ží nádra­ží. A vla­kem jste na Masa­ry­ko­vě nádra­ží za 21 minut.
V oko­lí nalez­ne­te také veš­ke­rou občan­skou vyba­ve­nost: potra­vi­ny, poš­tu, lékár­nu, MŠ, ZŠ a SŠ, kul­tur­ní cen­t­rum s kinosá­lem, dět­ská a spor­tov­ní hřiš­tě, oblí­be­né kou­pa­liš­tě, stu­dio jógy, kos­me­tic­ký salón, a řadu pří­jem­ných kavá­ren, restau­ra­cí a bister.

Nemo­vi­tost je mož­né hra­dit hypotékou.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz