Byt k pro­de­ji — Pro­dá­no
Jáno­ší­ko­va, Praha

Klid­né byd­le­ní v Krči s dostat­kem sou­kro­mí a s výhle­dem na Krč­ský les. Přes­ně tako­vý je svět­lý a dob­ře dis­po­zič­ně řeše­ný byt 3+1 ori­en­to­va­ný na dvě svě­to­vé stra­ny. Loka­li­ta má výbor­nou doprav­ní dostup­nost z obou stran sídliště.


Dis­po­zi­ce3+1
Užit­ná plocha61m2
Pod­la­ží8/8
Stav­baPanel
Stav objek­tuPřed rekon­struk­cí
Energ. nároč­nostD — méně úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
LodžieAno

V zastou­pe­ní maji­te­le vám exklu­ziv­ně nabí­zím svět­lý a dob­ře dis­po­zič­ně řeše­ný byt 3+1 ori­en­to­va­ný na dvě svě­to­vé stra­ny. Nachá­zí se v osmém nad­zem­ním pod­la­ží byto­vé­ho domu s výta­hem. Osmi­pod­laž­ní pane­lo­vý dům je umís­tě­ný v klid­né čás­ti Krče.

Byt o cel­ko­vé plo­še 61,6 m² se sklá­dá z před­sí­ně ( 5,8 m²), komo­ry ( 2,9 m²), wc ( 1,0 m²), kou­pel­ny (2,5 m²), obý­va­cí­ho poko­je (15,2 m²), lož­ni­ce 1 (10,1 m²), lož­ni­ce 2 (7,0 m²), kuchy­ně (9,4 m²), lodžie ( 6,7 m²) a komo­ry na pat­ře (1,0 m²).

Byt je sice v původ­ním avšak pěk­ném sta­vu. Je vhod­ný i k oka­mži­té­mu nastě­ho­vá­ní a jeho násled­né úpra­vy mohou vyply­nout z pro­myš­le­né před­sta­vy, kte­rou si noví maji­te­lé postup­ně vytvo­ří. Pod­la­hu v celém bytě pokrý­vá kobe­rec. Okna jsou dvo­jí­ho typu — v polo­vi­ně bytu jsou plas­to­vá s vnitř­ní­mi žalu­zi­e­mi, okna v dru­hé polo­vi­ně bytu smě­ro­va­ná do lodžie jsou původ­ní. Kuchyň­ská lin­ka zahr­nu­je ply­no­vý spo­rák s elek­tric­kou trou­bu a led­ni­ci. Dosta­tek úlož­ných pro­stor posky­tu­jí vesta­vě­né skří­ně na chod­bě a komo­ře. Do umakar­to­vé kou­pel­ny je vstup ze dvou stran. Sou­čás­tí bytu je prak­tic­ká komo­ra napro­ti bytu. Tope­ní v bytě je ústřed­ní dálkové.

 


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Nemo­vi­tost je v osob­ním vlast­nic­tví a lze ji finan­co­vat hypo­téč­ním úvě­rem, kte­rý vám také pomo­hu vyřídit.

Pokud tedy hle­dá­te něco jedi­neč­né­ho v dané kate­go­rii, zavo­lej­te mi a domluv­te si ter­mín prohlídky.

V pří­pa­dě, že sou­čas­ně pro­je­ví zájem o kou­pi více váž­ných zájem­ců, si maji­tel vyhra­zu­je prá­vo výbě­ru pod­le kva­li­ty před­lo­že­né nabídky.

Byt je umís­těn v pane­lo­vém byto­vém domě z roku 1968, kte­rý je po revi­ta­li­za­ci s novou fasádou, zatep­le­ním a opra­ve­nou stře­chou. Veš­ke­ré opra­vy byly poří­ze­ny z naspo­ře­ných peněz do fon­du oprav, dům nemá žád­ný úvěr.

Umís­tě­ní bytu v posled­ním pat­ře je záru­kou úžas­né­ho kli­du, zajiš­ťu­je maji­te­lům dosta­tek sou­kro­mí a nabí­zí okouz­lu­jí­cí výhled do oko­lí. Byt může být výcho­dis­kem k mno­ha rekre­ač­ním a spor­tov­ním akti­vi­tám v roz­sáh­lém are­á­lu Krč­ské­ho lesa, kte­rý vidí­te z oken obou lož­nic. Ješ­tě blí­že, dosa­ži­tel­ný pěš­ky, se táh­ne pás zdra­vot­nic­kých zaří­ze­ní, jimž domi­nu­je Tho­ma­ye­ro­va nemoc­ni­ce a IKEM. A úpl­ně nej­blí­že, doslo­va jen pár kro­ků, jsou k dis­po­zi­ci ško­ly a mateř­ské škol­ky. Dru­há stra­na bytu nabí­zí pří­jem­ný výhled do síd­liš­tě s boha­tou občan­skou vyba­ve­nos­tí. Najde­me zde dal­ší zdra­vot­nic­ká zaří­ze­ní, super­mar­ke­ty, obcho­dy a služ­by, dět­ská hřiš­tě, restau­ra­ce a nově pří­jem­nou cukrárnu.

Loka­li­ta má výbor­nou doprav­ní dostup­nost z obou stran síd­liš­tě něko­li­ka auto­bu­so­vý­mi lin­ka­mi měst­ské hro­mad­né dopra­vy. Ke sta­ni­ci met­ra Kače­rov dora­zí­te v prů­mě­ru za 6 – 8 minut. Výbor­né je i napo­je­ní na Již­ní spoj­ku a tím i D1. Par­ko­vá­ní není ome­ze­no pla­ce­ný­mi zóna­mi. Nákup­ní cen­t­rum Cho­dov se nachá­zí jen 11 minut autem nebo 14 minut MHD od domu a do nákup­ní­ho cen­t­ra Novod­vor­ská doje­de­te autem za pou­hé 4 minu­ty. Tra­sa met­ra D bude mít sta­ni­ce v blízkosti.

 

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz