Kan­ce­lář k pro­nájmu — Pro­na­ja­to
uli­ce Jab­lon­ské­ho, Pra­ha 7 – Holešovice

Kace­lář­ské pro­sto­ry pár kro­ků od met­ra Nádra­ží Holešovice


Dis­po­zi­ceAty­pic­ká
Užit­ná plocha131,7m2
Pod­la­ží1/6
Stav­baCih­la
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostD — méně úsporná
VýtahAno
Tope­nídál­ko­vé
Odpadkana­li­za­ce

Vel­mi pěk­né a svět­lé kan­ce­lář­ské pro­sto­ry k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu o cel­ko­vé užit­né plo­še 131,7 m² se nachá­ze­jí v 1. NP cih­lo­vé budo­vy v uli­ci Jablonského.

Pro­sto­ry obsa­hu­jí kon­fe­renč­ní sál, 3 míst­nos­ti (sou­čás­tí jed­né je malá kuchyň­ská lin­ka s dře­zem a vodo­vod­ní bate­rií, jed­na míst­nost má vesta­vě­né patro), kuchyň­ku, tech­nic­kou míst­nost, wc, kou­pel­nu se spr­cho­vým kou­tem a wc, před­síň a dosta­teč­ně vel­kou chod­bu. Pod­la­hu pokrý­vá kobe­rec, na chod­bě a na soci­ál­ním zaří­ze­ní dlaž­ba. Okna jsou dře­vě­ná, zabez­pe­če­ná mří­že­mi. Tope­ní je dál­ko­vé. Zabez­pe­če­ní zajiš­tě­né cen­t­rál­ně v celém domě.

Nájem­né 32.500 Kč, kau­ce 65.000 Kč, zálo­ha na služ­by 9.500 Kč. V ceně poplat­ků je zahr­nu­to vod­né, stoč­né, zabez­pe­če­ní, odvoz odpa­du, úklid domu.
Vol­né ihned.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

V pří­pa­dě zájmu o více infor­ma­cí mě nevá­hej­te kontaktovat.

Vzhle­dem k loka­li­tě a roz­lo­že­ní míst­nos­tí vhod­né i jako lékař­ské ordinace.

V pěší vzdá­le­nos­ti od domu se nachá­zí MHD — tram­vaj, met­ro a vlak „ Nádra­ží Holešovice”.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz