Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to
Hos­ti­vař­ská, Praha

Dlou­ho­do­bý pro­ná­jem bytu 3+1 v osob­ním vlast­nic­tví 80 m², Pra­ha 10 — Hos­ti­vař. Kuchyň s obě­ma lož­ni­ce­mi jsou ori­en­to­vá­ny SZ smě­rem, obý­va­cí pokoj s lodžií na dru­hou stra­nu — do klid­né čás­ti se zele­ní a s výhle­dem na Hos­ti­vař­ský lesopark.


Dis­po­zi­ce3+1
Užit­ná plocha80m2
Pod­la­ží2/8
Stav­baPanel
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostC — úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
SklepAno
LodžieAno
Tope­níústřed­ní — dálkové

Prostorný byt se dvěmi ložnicemi blízko Hostivařského lesoparku

Per­fekt­ní loka­li­ta = klid­né mís­to v rám­ci šir­ší­ho cen­t­ra s výhle­dem do pří­ro­dy + snad­ná dostup­nost do cen­t­ra Prahy.
V zastou­pe­ní maji­te­le Vám nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu svět­lý byt 3+1 s lodžií a skle­pem. Byt je ve vel­mi dob­rém sta­vu a je čás­teč­ně vybavený.Byt se nachá­zí ve 2 NP pane­lo­vé­ho domu v Hos­ti­vař­ské uli­ci, v lukra­tiv­ní a klid­né loka­li­tě Pra­hy 10 – Hos­ti­vař a nabí­zí nové­mu nájem­ní­ko­vi pro­stor o veli­kos­ti 73 m² + lodžie 5 m². Byt je vel­mi dob­ře dis­po­zič­ně řeše­ný. Sestá­vá se z chod­by, kou­pel­ny s vanou, samo­stat­né toa­le­ty, kuchy­ně, obý­va­cí­ho poko­je a 2 neprů­cho­zích ložnic.
Pod­la­hy obyt­ných míst­nos­tí pokrý­vá nový kobe­rec, v kuchy­ni je lino­le­um, v kuchy­ni, kou­pel­ně a na toa­le­tě je dlaž­ba, na chod­bě plo­vou­cí pod­la­ha. Jádro je zděné.
V kuchy­ni je kuchyň­ská lin­ka s dře­zem, ply­no­vým spo­rá­kem, trou­bou a diges­to­ří, mik­ro­vln­ná trouba.
V obou lož­ni­cích se nachá­zí šat­ní skříň, na chod­bě vel­mi pro­stor­ná vesta­vě­ná skříň a věšák se zrcadlem.
V kou­pel­ně je kro­mě kou­pel­no­vé skříň­ky také auto­ma­tic­ká pračka.
Kuchyň s obě­ma lož­ni­ce­mi jsou ori­en­to­vá­ny seve­ro­zá­pad­ním smě­rem, obý­va­cí pokoj s lodžií na dru­hou stra­nu — tedy jiho­vý­chod­ním smě­rem do klid­né čás­ti se zele­ní a s výhle­dem na Hos­ti­vař­ský lesopark.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Vzhle­dem k loka­li­tě, výbor­né občan­ské vyba­ve­nos­ti a snad­né doprav­ní dostup­nos­ti je ten­to byt ide­ál­ní vol­bou a to zejmé­na pro rodin­né bydlení.

Nastě­ho­vá­ní je mož­né ihned. V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe e‑mailem.

V těs­né blíz­kos­ti domu se nachá­zí Hos­ti­vař­ský leso­park a pře­hra­da, kde je mož­né pro­vo­zo­vat celou řadu vol­no­ča­so­vých akti­vit. V docház­ko­vé vzdá­le­nos­ti najde­te také plá­že Hos­ti­vař­ské přehrady.

V oko­lí je veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost – MŠ, ZŠ, dět­ská hřiš­tě, restau­ra­ce, poš­ta, obchod­ní cen­t­rum Park Hos­ti­vař (Vivo), mul­ti­ki­no, Lidl, teni­so­vé kur­ty, squa­sh, pla­vec­ký bazén, fot­ba­lo­vé hřiš­tě, gol­fo­vé hřiš­tě, fit­ness, bow­ling a dal­ší. Blíz­ko najde­te také oblí­be­ný Toul­cův dvůr se ZOO kout­kem a vyhlá­še­ný pivo­var Hostivar.

Loka­li­ta je výbor­ně napo­je­na na MHD – zastáv­ka auto­bu­su a tram­va­je se nachá­zí v dostup­né pěší vzdá­le­nos­ti před domem. Tram­va­jí se dosta­ne­te za 2 minu­ty na vla­ko­vé nádra­ží Pra­­ha-Hos­­ti­­vař a ces­ta do cen­t­ra tak trvá pou­hých 14 minut. Na met­ro Opa­tov trvá ces­ta 8 minut, na met­ro Skal­ka 14 minut.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz